Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
aRsrulebis erovnuli biuro PowerPoint Presentation
Download Presentation
aRsrulebis erovnuli biuro

aRsrulebis erovnuli biuro

402 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

aRsrulebis erovnuli biuro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. aRsrulebis erovnuli biuro სიახლეები ბიზნესის წარმოების გამარტივების კუთხით

  2. Eeleqtronulisaqmiswarmoebisprograma: 2010 wlis 1 ianvridan amoqmedda saqmiswarmoebis eleqtronuli programa; aRsrulebis procesis mimdinareoba gaxda gamWvirvale; mxares SesaZlebloba mieca internetiT Tvali adevnos saaRsrulebo saqmiswarmoebis mimdinareobas; saaRsrulebo ფურცeli warudginos nebismier teritoriul biuros.

  3. movaleTareestri • 2010 wlis 1 ianvridan amoqmedda movaleTa reestri; • movaleTa reestrSi arsebul pirs ezRudeba Sesabamis reestrSi registracias daqvemdebarebuli uZravi da moZravi qonebis da sxva aramaterialuri qonebis gankagvis ufleba; • movaleTa reestrSi registrirebul pirs, moTxovnis farglebSi, avtomaturad SeezRudeba sabanko angariSebze arsebuli TanxebiT sargebloba;

  4. ელექტრონული აუქციონი • 2011 wlis 1 Tebervlidan darbazSi auqcioniCaanacvlaeleqtronulmaauqcionma; • უფრო მარტივი და მოქნილი სისტემა • აუქციონის პროცესიgamartivda • დაინტერესებული პირი სახლიდან და ოფისიდან გაუსვლელად შეძლებს აუქციონში მონაწილეობის მიღებას • შედეგად: • ელექტრონული აუქციონით ავიცილებთ კორუფციულ რისკებს • მივაღწევთ აუქციონის სრულ გამჭვირვალეობას • მოვახერხებთ უფრო მეტი მომხმარებლის ჩართვას აუქციონSi • შეიქმნება მეტად კონკურენტუნარიანი გარემო

  5. Mmemorandumi: • 2010 wlidandainergamomsaxurebisaxalisistemaaRsrulebiserovnulbiurosadabiznesseqtorsSorisgaformebulimemorandumissaxiT. • memorandumisfarglebSiaRsrulebiserovnulibiurokorporatiulklientssTavazobs: • individualursaaRsrulebomomsaxurebas; • momsaxurebasanazRaurebisgareSe; • saaRsruleboprocedurebTandakavSirebiTwarmoSobilisakiTxebisswraf, xarisxiandaefeqturgadaWras;

  6. moმსახურება ქონების შემძენთათვის • სააღსრულებო წარმოებისას – აუქციონზე უძრავი ქონების შემძენის ან ქონების ნატურით მიმღების განცხადების საფუძველზე, აღსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს სხვისი მფლობელობიდან და სარგებლობიდან უძრავი ქონების გამოთხოვას; • თუ აქამდე ქონების შემძენს ამ მიზნისთვის უწევდა სხვადასხვა ინსტანციების გავლა, დღეს, უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს ქონების გადაცემას.

  7. moZravinivTisrealizacia iZulebiT auqcionze moZravi qonebis SemZens gadaecema uflebrivad unaklo nivTi - გარდამავალი ვალდებულებების გარეშე.