Download
geologie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geologie PowerPoint Presentation

Geologie

467 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Geologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geologie věda o zemi

 2. vědní obory • mineralogie • chemické složení, vnitřní stavba a změny minerálů při procesech pod i na zemském povrchu • ložisková geologie • vyhledávání a využití nerostných surovin • petrologie • popis, minerální a chemické složení a způsob vzniku hornin • geologie • geologické procesy probíhající v zemském tělese v současnosti i v minulosti

 3. geologické vědy • paleontologie • vývoj života na Zemi podle nálezů zachovalých zbytků organismů v usazených horninách • fyzická geografie • současný stav zemského povrchu s ohledem na geologické procesy • geochemie • rozmístění a chování chemických prvků v zemském tělese, hydrosféře i atmosféře v současnosti i v minulosti

 4. geologické vědy • geofyzika • fyzikální vlastnosti hornin a geologických těles • hydrogeologie • koloběh vody v zemské kůře, vyhledávání a ochrana zdrojů pitné vody • inženýrská geologie • geologické podmínky zejména v místech velkých staveb

 5. minerály = nerosty • prvky nebo sloučeniny vzniklé působením geologických procesů • stejnorodé • většinou krystalické + rtuť (kapalná) + amorfní látky • základní stavební jednotka hornin → litosféra

 6. vznik minerálů • krystalizace z magmatu • roztavená křemičitanová hornina → chladnutí → krystalizace → vyvřelé horniny • srážení z roztoků • stoupání vody s rozpuštěnými prvky k povrchu a postupná krystalizace minerálů na stěnách puklin → žíly (dutiny)

 7. vznik minerálů • přeměna • vlivem změny teploty nebo tlaku • jílové minerály → slída

 8. vznik minerálů • chemické zvětrávání • působením vody a vzduchu (O2 a CO2) • měď → malachit, pyrit → limonit

 9. vznik minerálů • činnost organismů • schránky - měkkýši, rozsivky

 10. krystalová struktura minerálů • pravidelné přirůstání • chemické vazby • ovlivňuje fyzikální vlastn. • krystalové soustavy • trojklonná • jednoklonná • kosočtverečná • čtverečná • klencová • šesterečná • krychlová • rychlá / pomalá krystaliz. • různé podmínky • nerovnom. růst - odchylky

 11. vlastnosti minerálů • hustota • podle chemického složení a krystalové strukt. > 3 g / cm3 → těžké minerály → rýžování • barva • pohlcování vlnových délek světla • barevné, bezbarvé, zbarvené (příměsi) • propustnost světla • průhledné, průsvitné, neprůhledné • lesk • kovový, nekovový - diamantový, perleťový, mastný, skelný

 12. vlastnosti minerálů • vryp = barva stopy na porcelánové destičce • většinou podle barvy • tvrdost • stupnice tvrdosti • Friedrich Mohs • text na straně 17

 13. vlastnosti minerálů • štěpnost • lesklé plochy po rozklepnutí • dokonalá, velmi dobrá, dobrá, špatná • neštěpné → lom (lasturnatý → ostré hrany) • vedení elektrického proudu • kovy • magnetické vlastnosti • magnetit • rozpustnost • voda, jiná rozpouštědla

 14. nejdůležitější minerály • 9 tříd (chem. složení, k. struktura) • prvky • sulfidy • halogenidy • oxidy a hydroxidy • uhličitany (karbonáty) • sírany (sulfáty) • fosforečnany (fosfáty) • křemičitany (silikáty) • organické minerály

 15. přehled minerálů přehled minerálů

 16. prvky • zlato (Au) • měkké → kujné • nízká Tt → odlévání • žíly → zvětrávání → do řek → rýžování • bankovnictví, šperkařství, zubní lék., elektronika • stříbro (Ag) • měkké → kujné • oxidace na vzduchu • vede teplo i el. proud • bankovnictví, šperkařství, fotografie

 17. prvky • měď (Cu) • měkká → kujná • vede teplo i el. proud • ryzí, ve sloučeninách • měděnka, slitiny • síra (S) • žlutá, silný lesk • nízká Tt, hořlavá (SO2) • charakteristický zápach • vulkanické oblasti • chemický průmysl, síření

 18. prvky • grafit = tuha (C) • tvrdost 1, drobné krystaly (šesterečná) • tužky, žáruvzdorné materiály, elektronika, filtry • diamant (C) • tvrdost 10, krychlová k. s. • jas, třpyt → šperkařství • broušení, řezání, vrtání, optika, …

 19. domácí úkol • sulfidy • pyrit • chalkopyrit • galenit • sfalerit • halogenidy • sůl kamenná (halit) • fluorit (kazivec)

 20. oxidy • magnetit (Fe2O4) • magnetismus → kompas, Říp • železná ruda ( > 70 %) • hematit (krevel, Fe2O3) • velmi rozšířený • barvení při rituálech • železná ruda • nejen červený • drahý kámen, alpské růže

 21. oxidy • korund (Al2O3) • tvrdost 9 • odrůdy: rubín, safír → DK • smirek (broušení) • syntetická výroba • křemen (SiO2) • odolný vůči zvětrávání • velmi častý • součástí mnoha hornin → výroba skla, optika • odrůdy: růženín, záhněda, ametyst, křišťál → DK

 22. oxidy

 23. oxidy • chalcedon (SiO2) • amorfní křemen → krápníčky • lasturnatý lom • odrůdy: kašolong, jaspis • pazourek • achát (chalcedon + křemen)

 24. oxidy • opál (SiO2 x nH2O) • amorfní → ledvinky, krápníčky • lasturnatý lom • různé barvy • drahokamové odrůdy • uraninit (= smolinec, UO2) • radioaktivní • zdroj uranu →vojenství, energetika • radium, polonium

 25. oxidy • limonit (Fe2O3 x nH2O) = hnědel • rozšířený • způsoby vzniku: • krystalizace z roztoků, přeměna, hydratace • amorfní • tmel pískovců → pokličky

 26. oxidy • bauxit (Al2O3 x nH2O) • směs minerálů → spíš hornina • výroba hliníku • letadla • žáruvzdorné materiály • syntetická výroba korundu

 27. uhličitany • kalcit (CaCO3) • velmi rozšířený • snadno rozpustný → krasové jevy • horninotvorný • dokonalá štěpnost • dvojlom světla • pálené vápno, cement

 28. uhličitany • siderit (FeCO3) = ocelek – železná ruda • reakce s kyselinou • dolomit (CaMg(CO3)2 • podobný kalcitu • reakce s kyselinou až po zahřátí • hornina • žáruvzdorné cihly

 29. sírany • sádrovec (CaSO4 x 2H2O) • ložiska v místech odpařování mořské vody • pálení → sádra • růže Sahary • baryt (BaSO4) • tabulky, lupínky • výroba barya • barviva, keramika • pyrotechnika • stíní radioaktivní záření

 30. fosforečnany • apatit (Ca3(PO4)2 • vznik ukládáním org. zbytků • v zubech, kostech • zdroj P → výroba H3PO4 → průmyslová hnojiva • tyrkys (Cu, Al) CuAl6(PO4)4(OH)8 x 4H2O • turquois = turecký, z nebe ukraden • kámen štěstí • šperkařství

 31. křemičitany • olivín (Mg, Fe) proměnlivé množství • magmatické horniny (čediče) • DK • granát (Mg, Fe, Al) • častý • velké krystaly • DK → šperkařství • přeměnou, z magmatu

 32. křemičitany • turmalín (Mg, Fe, Ca) • nejčastěji černý, barevné plochy • barevné, průhledný → DK • polarizátory • augit (Mg, Fe, Ca) • z magmatu • České středohoří • horninotvorný

 33. křemičitany • amfibol (Mg, Fe, Ca) • podobný augitu • dokonalá štěpnost • horninotvorný • mastek (Mg) • rozemletý proti slepení gumových výrobků • žáruvzdorný

 34. křemičitany • slídy • vysoký lesk • tabulkovité krystaly • dokonalá štěpnost • křehké • muskovit = světlá slída • K, Al, Si • kočičí stříbro • průzory kamen, optika • biotit = tmavá slída • Mg, Fe, K, Al, Si • izolace

 35. křemičitany • živce • velmi běžné • výroba keramiky • ortoklas • draselný živec • K, Al • větší zrna • plagioklas • sodno–vápenatý živec • Na, Ca, Al • těžko rozlišitelné