Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OECD Territorial Review Skåne PowerPoint Presentation
Download Presentation
OECD Territorial Review Skåne

OECD Territorial Review Skåne

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OECD Territorial Review Skåne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OECD Territorial Review Skåne

 2. Syfte och mål Territorial Review för Skåne Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet och det nya strukturfondsprogrammet för 2014-2020 Analys och rekommendationer - regionala förutsättningar och utvecklingsmönster - utvecklingsfokus för Skåne de kommande tio åren - hur kan vi stärka alla aktörers gemensamma arbete för Skånes utveckling

 3. Skåne har varit en av de största bidragsgivarna till Sveriges samlade tillväxt (2000-2007)

 4. Tillväxttakt (år 2000 = 100) …även om tillväxten inte varit uppseendeväckande enligt svenska mått mätt…

 5. Sverige är en högproduktiv ekonomi Produktivitet per arbetad timme i Sverige och OECD länder (100 = produktivitet i USA per arbetad timme)

 6. Skåne är mindre produktivt än resten av Sverige

 7. Skåne tillhör en exklusiv skara av kunskaps- och teknologinav i världen

 8. Nya ”varvskriser”?

 9. Men mycket kan göras för att stärka det regionala innovationssystemet • Brist på nationella forskningsinstitut • Få forsknings- och utvecklingsintensiva företag • För stora mängd lågutbildade människor • Innovationer i servicesektorn kan utvecklas mer • Brist på entreprenörer och entreprenörskap • Nya företag förblir små • Korta värdekedjor, liten produktion i regionen • Inomregional obalans vad gäller innovationer • Begränsat inflöde av utländska studenter och forskare • Förflyttning från strategisk vision till • handlingsplan!

 10. Arbetsmarknadssituationen

 11. Det finns behov att öka sysselsättningen

 12. Bygga en effektiv och sammanhållen arbetsmarknad Tillit till grannar utifrån sysselsättningsstatus

 13. Sverige skiljer ut sig…

 14. Skånes befolkning ökar Inflyttning till och från Skåne utifrån ursprung och ålder

 15. Befolkningsökning är bra, men också en utmaning Netto inflyttning till Skånes ”fyra hörn”

 16. Ungdomsarbetslösheten

 17. Sysselsättningsgraden i förhållande till ursprung och utbildningsnivå

 18. Knyta ihop regionen

 19. Bostäder och befolkningsökning…

 20. Skåne kan utveckla sitt varumärke som en sund region • En bra grund: • miljökvaliteter • innovativt jordbruks- och livsmedelskluster • stark inom läkemedels- och hälsosektorn • Mer kan göras: • ytterligare utveckla infrastrukturen för cykling • ta tag i utmaningen med hälsan (t ex ökande fetma) • vidareutveckla den offentliga upphandlingen inom hälsoområdet • sektorsövergripande samarbete: temainriktad snarare än sektoriell strategi • Säkerställ en hög livskvalitet i Skåne!

 21. Styrkor och utmaningar Skåne som en smart och hälsosam region

 22. Vägen framåt handlar om möjligheten med… en växande befolkning, en stark innovationsstruktur och en hälsosam miljö för att öka tillväxten.

 23. Skåne – livskvalitet i världsklass Gunne Arnesson Lövgren Region Skåne, 291 89 Kristianstad 044-309 31 33, 0768-87 07 27 gunne.arnesson.lovgren@skane.se