1 / 18

TODAY’S MESSAGE

November 11, 2012. TODAY’S MESSAGE. Don’t Be Prideful Yourself Maiv Dungx Ba’laqc Taaih Ganh Haic Nzamc Leiz-Latc – Deuteronomy 8:17-18. 17 Oix zuqc faix fim, maiv dungx yiem hnyouv hnamv, "Se yie ganh nyei qaqv, yie ganh nyei banh zeic bun yie hnangv naaiv nor butv zoih."

deiondre
Télécharger la présentation

TODAY’S MESSAGE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. November 11, 2012 TODAY’S MESSAGE Don’t Be Prideful Yourself Maiv Dungx Ba’laqc Taaih Ganh Haic Nzamc Leiz-Latc – Deuteronomy 8:17-18

 2. 17 Oix zuqc faix fim, maiv dungx yiem hnyouv hnamv, "Se yie ganh nyei qaqv, yie ganh nyei banh zeic bun yie hnangv naaiv nor butv zoih." 17 You may say to yourself, "My power and the strength of my hands have produced this wealth for me." 恐怕你心里说,这货财是我力量,我能力得来的。 Kǒngpà nǐ xīnli shuō , zhè huò cái shì wǒ lìliang , wǒ nénglì de lái de .

 3. 18 Oix zuqc jangx jienv ZIOUV, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo maaih banh zeic hnangv naaiv nor butv zoih daaih, weic ziepc zuoqv nyei ei jienv ninh caux meih mbuo nyei ong-taaix houv jienv liepc nyei ngaengc waac hnangv ih hnoi nor. 18 But remember the LORD your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your forefathers, as it is today. 你要记念耶和华你的神,因为得货财的力量是他给你的,为要坚定他向你列祖起誓所立的约,像今日一样。 Nǐ yào jìniàn Yēhéhuá nǐde shén , yīnwei de huò cái de lìliang shì tā gĕi nǐde , wéi yào jiāndéng tā xiàng nǐ lièzǔ qǐshì suǒ lì de yuē , xiàng jīnrì yíyàng .

 4. Biux Mengh Waac Introduction Naaiv douc Ging-Sou biux mengh mbuox mbuo oix zuqc jangx jienv nyungc-nyungc mbuo maaih nyei ga’naaiv se Ziouv Tin-Hungh ceix bun mbuo. Maiv gunv mbuo ganh nyei buoz-zaux zoux daaih fai mbuo ganh ndortv qaqv zoux daaih. Naaic yietc zungv yaac Tin-Hungh bun mbuo nyei buonh sin wangc siang maaih qaqv cingx daaih haih zoux duqv gong, bietv duqv zinh nyaanh. This passage reminds us not to forget everything we have is come from God, whether we earn by our own hands and strength. God gave us a health and strength to work and to earn.

 5. “Maiv dungx bangc niouv mienh nyei sic weic duqv nyaanh, yaac maiv dungx hnamv kaux caangv daaih nyei ga'naaiv. Se gorngv butv zoih camv jienv faaux yaac maiv dungx bungx hnyouv. (Singx Nzung 62:10). “Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them .” (Psalm 62:10) “不要仗势欺人, 也不要因抢夺而骄傲。若财宝加增,不要放在心上。Búyào zhàngshìqīrén , yĕ búyào yīn qiǎngduó ér jiāoào . ruò cáibǎo jiā zēng , búyào fàng zaì xīn shang .

 6. I. Maiv Dungx La’kuqv Ziouv (Nzamc Leiz-Latc 8:11-14) 11 Oix zuqc faix fim, maiv dungx la'kuqv ZIOUV, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Maiv dungx bungx ndortv yietc diuh ninh nyei leiz-latc caux lingc caux leiz, dongh yie ih hnoi jiu bun meih mbuo nyei leiz. 11 Beware that thou forget not the LORD thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day.” 11 你要谨慎,免得忘记耶和华你的神,不守他的诫命, 典章,律例,就是我今日所吩咐你的。 11 Nǐ yào jǐnshèn , miǎndé wàngjì Yēhéhuá nǐde shén , bú shǒu tāde jièmìng , diǎnzhāng , lǜ lì , jiù shì wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐde .

 7. 12 Maiv zei aeqv, meih mbuo duqv nyanc beuv, zoux biauv longx yiem jienv nyei ziangh hoc.” 12 Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein ; 12 恐怕你吃得饱足,建造美好的房屋居住. 12 Kǒngpà nǐ chī de bǎozú , jiànzào mĕihǎo de fángwū jūzhù

 8. 13 meih mbuo nyei ngongh guanh, ba'gi yungh caux yungh guanh hiaangx jienv faaux, meih mbuo nyei jiem nyaanh caux maaih nyei nyungc-nyungc ga'naaiv yaac camv jienv faaux wuov zanc, 13 And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied; 13 你的牛羊加多, 你的金银增添, 并你所有的全都加增, 13 Nǐde niú yáng jiā duō , nǐde jīn yín zēngtiān , bìng nǐ suǒyǒude quándōu jiā zēng ,

 9. 14 nziex meih mbuo nyei hnyouv zoux maux, la'kuqv ZIOUV, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung, zoux nouh nyei dorngx. 14 Then thine heart be lifted up, and thou forget the LORD thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage; 14 你就心高气傲,忘记耶和华你的神,就是将你从埃及地为奴之家领出来的, Nǐ jiù xīn gāo qì ào, wàngjì Yēhéhuá nǐde shén , jiù shì jiāng nǐ cóng Āijí dì wéi nú zhī jia lǐng chūlai de.

 10. II. Maiv Dungx Bungx Waac-Maux Ceng Meih Nyei Zinh Zoih (Ye^le^mie 9:23) 23 ZIOUV hnangv naaiv nor gorngv, "Maiv dungx bun cong-mengh mienh bungx waac-maux ceng ninh ganh nyei cong-mengh. Maiv dungx bun henv nyei mienh bungx waac-maux ceng ninh ganh nyei qaqv. Maiv dungx bun butv-zoih mienh bungx waac-maux ceng ninh ganh nyei zinh zoih.” 23 Thus saith the LORD, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches: 耶和华如此说,智慧人不要因他的智慧夸口,勇士不要因他的勇力夸口,财主不要因他的财物夸口。Yēhéhuá rúcǐ shuō , zhìhuì rén búyào yīn tāde zhìhuì kuākǒu , yǒng shì búyào yīn tāde yǒng lì kuākǒu, cáizhǔ bù yào yīn tāde cáiwù kuākǒu .

 11. III. Baamh Mienh Nyei Maengc Ndongc Taux Yietc Nzunc Qiex Hnangv (Singx Nzung 39:5-6) 5 Meih bun yie ziangh nyei hnoi-nyieqc ndongc i ziex buoz-zaangv jangv. Ziux meih mangc yie yietc seix nyei maengc se hnangv maiv maaih haaix nyungc aqv. Gorqv-mienh nyei maengc kungx hnangv tauv nzunc qiex nor.” 5 Behold, thou hast made my days as an handbreadth; and mine age is as nothing before thee: verily every man at his best state is altogether vanity. 你使我的年日,窄如手掌。我一生的年数,在你面前,如同无有。各人最稳妥的时候,真是全然虚(细拉)Nǐ shǐ wǒde nián rì , zhǎi rú shǒuzhǎng . wǒ yìshēng de nián shù , zaì nǐ miànqián , rútóng wú yǒu . gèrén zuì wĕntuǒ de shíhou , zhēn shì quán rán xū huàn . ( xì lā )

 12. 6 Baamh mienh mingh mingh daaih daaih hnangv dongh linh nor, ninh mbuo lunc jienv yiem yaac maiv lamh longc. Baamh mienh zornc daaih nyei ga'naaiv ndui jienv mv baac maiv hiuv duqv haaix dauh duqv siou. 6 Surely every man walketh in a vain shew: surely they are disquieted in vain: he heapeth up riches , and knoweth not who shall gather them. 世人行动实系幻影。他们忙乱,真是枉然。积蓄财宝,不知将来有谁收取。 Shìrén xíngdòng shí xì huàn yǐng . tāmen mángluàn , zhēn shì wǎngrán . jīxù cáibǎo , bù zhī jiānglái yǒu shuí shōu qǔ .

 13. IV. Se Gorngv, “Haaix dauh duqv nzengc lungh ndiev nyei ga'naaiv mv baac zuqc guangc ninh nyei maengc, wuov dauh duqv haaix nyungc maaih lamh longc? (Maako 8:36). 36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? 人就是赚得全世界,赔上自己的生命,有什么益处呢? Rén jiù shì zhuàn dé quán shìjiè , péi shang zìjǐ de shēngmìng , yǒu shénme yìchu ne .

 14. V. “Zoux maux nyei jauv dorh mienh mingh zuqc mietc, hnyouv ceng-hlo bun mienh zuqc ndorpc.” (Cong-Mengh Waac 16:18). “Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. (Proverbs 16:18) 骄傲在败坏以先,狂心在跌倒之前。 Jiāoào zaì baìhuaì yǐ xiān , kuáng xīn zaì diēdǎo zhī qián

 15. Setv Mueiz Waac Conclusion Ih hnoi nyei Ging-Sou njaaux mbuo maiv dungx ceng-hlo, maiv dungx zoux maux, yaac maiv dungx la’kuqv Tin-Hungh. Weic zuqc nyungc-nyungc ga’naaiv Tin-Hungh ceix bun mienh. Tin-Hungh bun mienh butv zoih, bun mienh maaih wangc siang, bun mienh maaih cong-mengh. Nyungc zeiv se hnangv jiex mingh naaiv deix Ging-Sou gorngv nyei nor. Today’s scripture taught us, don’t be proud. Because everything we have is come from God. Our wealth, our health and our wisdom. For an example as following scriptures.

 16. 1. “ZIOUV oix ceix fuqv meih mbuo zoux nyei yietc zungv sic, yaac bun meih mbuo nyei lamz maaih laangh ziqc buangv. Yiem ZIOUV, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung, ninh oix ceix fuqv bun meih mbuo.” (Nzamc Leiz-Latc 28:8) “The LORD will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The LORD your God will bless you in the land he is giving you.” (Deut. 28:8). 在你仓房里,并你手所办的一切事上,耶和华所命的福必临到你。耶和华你神也要在所给你的地上赐福与你。Zaì nǐ cāng fáng lǐ , bìng nǐ shǒu suǒ bàn de yīqiè shì shàng , Yēhéhuá suǒ méng de fú bì líndào nǐ . Yēhéhuá nǐ shén yĕ yào zaì suǒ gĕi nǐde dì shàng cì fú yǔ nǐ .

 17. 2. “Se ZIOUV ceix fuqv bun mienh butv zoih, ninh yaac maiv jaa you-nzauh.” (Cong-Mengh Waac 10:22). The blessing of the LORD brings wealth, and he adds no trouble to it.”(Proverbs 10:22). 耶和华所赐的福,使人富足。并不加上忧虑。 Yēhéhuá suǒ cì de fú , shǐ rén fùzú . bìng bù jiā shang yōulǜ .

 18. 3. “Oix zuqc fu-sux yie, ZIOUV, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Yie ziouc ceix fuqv bun meih mbuo maaih laangh ziqc maaih wuom, yaac bun yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei nyungc-nyungc baengc tuix.” (Cuotv I^yipv 23:25). “Worship the LORD your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full life span.” (Exodus 23:25). 你们要事奉耶和华你们的神,他必赐福与你的粮与你的水,也必从你们中间除去疾病。Nǐmen yào shìfèng Yēhéhuá nǐmen de shén , tā bì cì fú yǔ nǐde liáng yǔ nǐde shuǐ , yĕ bì cóng nǐmen zhōngjiān chú qù jíbìng .

More Related