Download
borgerinfom de om budget n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Borgerinfomøde om budget PowerPoint Presentation
Download Presentation
Borgerinfomøde om budget

Borgerinfomøde om budget

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Borgerinfomøde om budget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Borgerinfomøde om budget 19. og 20. august 2014

 2. Gennemgangsplan • Velkomst ved Borgmesteren • Aabenraa Kommunes økonomi i hovedtræk • Budgetbalance 2015-2018 • Handlemuligheder, herunder BDOs beredskabskatalog • Ønsker/behov på drift og anlæg • Den videre proces ved Borgmesteren

 3. Resume • Økonomien i 2015 er stort set i balance • I 2016-2018 mangler vi ca. 65 mio. kr. stigende til 100 mio. kr.pga. indtægtsfald • Indtægtsfaldet skyldes primært faldende indbyggertal og manglende finansieringstilskud • Basisbudgettet indeholder pt. ikke politiske prioriteringer som fx reduktioner fra BDOs beredskabskatalog, ændringer på anlæg eller skatteændringer

 4. Aabenraa Kommunes økonomi i hovedtræk

 5. Her kommer pengene fra(budget 2014)

 6. Det bruger vi pengene på(budget 2014)

 7. Servicedriftsområdet(budget 2014)

 8. Ordinær drift – mio. kr.

 9. Påvirkning kassebeholdning

 10. Baggrund • En kommunes økonomi er meget anerledes end en privat virksomheds • Skat og dermed indtægten fastsættes en gang om året • Bevilling før man kan bruge penge • Formål er ikke at skabe overskud • Vi kan ikke blot låne selv om vi måtte have friværdi • Vi skal følge en række spilleregler, der er udefra bestemt

 11. Befolkningsudvikling

 12. Befolkningsudviklingen – en udfordring for indtægtssiden -17 mio. kr. -17 mio. kr. -15 mio. kr. -13 mio. kr. -11 mio. kr.

 13. Budgetbalance 2015-2018

 14. Vedtaget budget 2014

 15. Basisbudget 2015 - 2018

 16. Handlemuligheder

 17. Handlemuligheder • Sænke udgifterne enten ved effektivisering eller servicenedsættelser • Sænke anlægsudgifterne • Øge brugerbetalingen • Bruge af kassebeholdningen • (Hæve skatten) • (Øge indtægterne ved befolkningsfremgang)

 18. Beredskabskatalog

 19. Client name - Event - Presentation title Beredskabskatalog Byrådet den 11. august 2014

 20. Opdrag • 2015 50 mio. kr. • 2016 100 mio. kr. • Alle sektorer og temaer er i spil • Der er behov for at se på både effektiviseringer og ændret serviceniveau • Der har løbende været gennemført besparelser, hvor udgangspunktet har været sektorielt • Opgaven her er udover hvad der allerede er hentet i ”Investeringsplanen”

 21. Client name - Event - Presentation title Aabenraa i sammenligning * Sønderborg har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen, data medtaget men ikke valideret

 22. Client name - Event - Presentation title Er Aabenraa dyrere end andre? • Økonomiske nøgletal • Aabenraa Kommune afviger udgiftsmæssigt ikke væsentligt fra andre kommuner • Aabenraa fremstår samlet set som en ganske veldrevet virksomhed • Ingen umiddelbare quick-fixes • Der skal kigges indad og skrues på andre håndtag

 23. Især 3 forhold kendetegner opgaveløsningen i Aabenraa • Opgaveløsning er baseret på bred lokal forankring • Opgaveløsning er fysisk spredt på flere (små eller mindre) enheder fordelt over hele geografien • Konsolideret faglig profil inden for de enkelte sektorer • Relativ stor frihed til at indrette opgaveløsningen forskelligt inden for de enkelte sektorområder om end der i budgettildelingerne lægges vægt på at anvende nøgletal og aktivitetsmodeller. • Moderne arbejdsformer følger de officielle planer • Første og anden bølge er gennemført, klar til at gennemføre flere bølger • Udbudsplan iværksat, mulighed for at øge omfang

 24. Præmisser for anbefalinger • Central styring – decentral ledelse • Rammer aftales centralt og udmøntes i de enkelte udvalg og lokalt på de enkelte institutioner • De fremlagte forslag tager højde for en fortsættelse af dette grundlæggende styringsprincip • Geografisk dækning • Aabenraa har en bred geografisk dækning • Der skal fortsat være en bred geografisk dækning, kun mindre tilpasninger • Økonomisk rationale • Der ledes efter forandringer, der er tilstrækkelig store, at der har en mærkbar konsekvens • Der ledes efter forandringer, der har en rimelig kort tidshorisont

 25. Beredskabskatalog - I

 26. Beredskabskatalog - II

 27. Beredskabskatalog - III

 28. 1. Skolestruktur – lukning af mindre skoler • Potentiale: • 10,4 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Lukning af de fem mindste skoler • fortsat geografisk dækning • Mulighed for at øge klassekvotient med én elev i gennemsnit uden ombygning • fra nuværende 20,9 til 21,8 • Øget kørsel • en ekstra udkørsel • en ekstra hjemkørsel Præmis: Befolkningsprognose peger på faldende børnetal på 6,5 % (517 børn) i alderen 7-16 år frem mod 2018 Flere skoler og færre elever pr. skole Klassekvotient på 20,9 mod 21,6

 29. 2. Daginstitutionsstruktur – sam.lægn. af mindre enheder • Potentiale: • 5,7 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Lukning af de 11 mindste skoler • Reduceret bygningsomkostninger • Lavere bæredygtighedstillæg • Bedre kapacitetsudnyttelse hos eksisterende institutioner • Kapacitetsforbedring på 10 pct. • Uændret ledelse og administration • Afledt effekt for private institutioner • Lavere enhedspriser Præmis: Befolkningsprognose peger på faldende børnetal på 8 % i alderen 0-6 år frem mod 2018 Flere institutioner og færre børn pr. inst.

 30. 3. Sygeplejekliniker – kapacitetsudvidelse • Potentiale: • 1,0 mio. kr. herefter • Beregningsgrundlag: • Udvidelse med yderligere én klinik • Udgifter til etablering af klinik er indregnet • Forbedret udnyttelse af ressourcer • Effektiviseringspotentiale på 10 pct. • Lavere udgifter til medicinadministration • Lavere udgifter til kørsel • Lavere udgifter til koordination Præmis: Oprindelig ønske om at etablere 4 klinikker 3 ud af 4 klinikker er etableret Gennemføres ca. 23.000 forløb om året

 31. 4. Biblioteksstruktur – samling af indsats • Potentiale: • 2,378 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Lukning af de 3 mindste filialer • Fremover bibliotek i nord og syd • Reduceret bygningsomkostninger • Uændret materialebestand • Materialebestand flyttes rundt til øvrige filialer Præmis: Samme antal biblioteker eller flere end andre Lavere anvendelsesgrad end andre

 32. 5. Erhverv og turisme – sammenlægning af indsats • Potentiale: • 3,0 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Sammenlægning af erhvervs og turisme indsatsen • Samling af indsat i én organisation • Udnyttelse af digitale løsninger • Fra fysiske modtageservice til digital information • Anvendelse af overnatningssteder og kulturinstitutioner, herunder biblioteker • Ændret bidragsbetaling • Bidrag på niveau med andre kommuner Præmis: Kommende digitaliseringsindsatser åbner mulighed for digitale synergieffekter Erhvervs- og turismeindsats er beslægtet men adskilt i dag A – Hjemtage Erhvervsfremmeindsats B – Sammenlægning af Erhverv og Turisme C – Ændre bidraget til EHAA

 33. 6. Produktionsskoler – fra to til én • Potentiale: • 0,5 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Organisatorisk sammenlægning • Der optages forhandlinger om sammenlægning af de to skoler • Uændret elevoptag Præmis: Aabenraa rummer to beslægtede produktionsskoler Meritten EFA-syd Skolerne optager ca. 84 elever fra Aabenraa Visitation sker gennem UU-vejledning. Kommunen betaler et grundtilskud til hver skole og en grundtakst pr. elev.

 34. 7. Tinglev Rådhus • Potentiale: • 0,3 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Ændring af biblioteksstrukturen • Flytning af Hjemmepleje syd ind i ledige lokaler i Tinglev Rådhus Præmis: Centrale forvaltninger er i dag samlet på tre administrationsbygninger Halvdelen af de sammenlagte kommuner efter kommunalreformen har nedlagt de mindre rådhuse En ændring af biblioteksstrukturen åbner mulighed for at udnytte de ledige lokaler på tingled Rådhus Hjemmeplejen syd bor i lejede lokaler i Tinglev og der kan opsiges.

 35. 8. Facility Management – etablering af fælles enhed • Potentiale: • 8,0 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Samling af alle ejendomsopgaver ét sted • Tilsyn, vedligehold, forsikring og tekniske installationer • Lejekontrakter og administration af 3. mands lejemål • Samling af teknisk personale • Større udnyttelse af teknisk personale på tværs af institutioner • Ny huslejemodel • Incitamentsmodel for nedbringelse af areal Præmis: Aabenraa Kommune råder over mere end 273.000 kvm. bygningsareal Begrænset tværgående styring og koordinering

 36. 9. Administrationsbidrag til selvejende institutioner • Potentiale: • 0,6 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Ændring af driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner • Selvejende institutioner supporteres fremadrettet af Aabenraa Kommunes stabe • Forventning om bedre kapacitetsudnyttelse i stabsfunktionerne • Det forudsættes, at der er kapacitet i stabsfunktionerne til at tage den øgede opgave ind Præmis: Selvejende institutioner modtager administrationsbidrag på 1,6 % eller 2,1 % til dækning af adm. udgifter Sammenfald mellem institutionernes og kommunens systemer

 37. 10. Fælles ledelse af misbrug og psykiatri • Potentiale: • 1,0 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Organisatorisk sammenlægning • Adskilt bygninger • Fælles ledelse og personale Præmis: Misbrugscentret og Socialpsykiatrien har borgere, der modtager ydelser begge steder Områderne er delt i to enheder Misbrugscentret har 16 medarbejdere Socialpsykiatrien har 90 medarbejdere

 38. 11. Tandpleje – tilpasning af serviceniveau • Potentiale: • 0,9 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Tilpasning af budgettet til niveauet for de andre kommuner Præmis: Decentral organisering - syv mindre filialer, hvoraf en række kun bemandes midlertidigt Højere gennemsnitsudgifter end sammenligningskommuner

 39. 12. Vidtgående specialundervisning – tilpasning af service • Potentiale: • 2,7 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Egne skoler som sammenligningsgrundlag • Fratræk af udgifter for ophold i andre kommuner • Tilpasning af tildeling til gennemsnit af øvrige kommuner • Reduktion af ramme svarende til nettoenhedspris pr. 6-16 årig i sammenligningskommuner Præmis: Området er vidtgående specialundervisning på særlige skoler – autisme, indlæringsvanskeligheder m.m. Højere nettoenhedsudgifter pr. 6-16 årig – gns. på 7.052 kr.

 40. 13. Klubtilbud – lukning af ”kan”-opgave • Potentiale: • 7,4 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Reduktion til minimum • Behovet for fritidsaktiviteter bliver primært dækket gennem fysisk deltagelse i aktiviteter på skolen • Etablering af tilbud for børn med særligt behov – Huset som eksempel • Nedlæggelse af øvrige tilbud Præmis: Folkeskolereformen betyder, at kommunens fritidstilbud skal forandres. En længere skoledag for alle børn medfører, at fritidstilbuddene skal nytænkes, så børnene oplever en sammenhængende dag. Klubområdet er for 4. – 7. klasse og en ”kan”-opgave, med relativ få forpligtelser Økonomien er relativ stor– i alt 9,4 mio. kr.

 41. 14. Naturskoler – fjernelse af tilskud • Potentiale: • 1,4 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Bortfald af tilskud • Fjernelse af særligt tilskud, alt. • omlægning til finansiering via skolernes undervisningsmidler Præmis: Aabenraa yder et særskilt tilskud til drift af naturskoler Anvendes som led i skolernes naturundervisning Tilskuddet er et kan-tilskud og kan fjernes eller omlægges, således at skolerne finansierer det over deres ramme

 42. 15. Ungdomsskolen – tilpasning af niveau • Potentiale: • 3,2 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Udgiftsniveau i ungdomsskolen tilpasset niveauet i sammenligningskommunerne • Undervisning i ungdomsskolen • Streetworker • SSP • Korrektion for usikkerhed grundet færre data • Sønderborg og Vordingborg • Samlet potentiale nedreguleret med 50 pct. Præmis: Ungdomsskolen indgår i en revurdering af fritidsaktiviteterne omkring folkeskolen Udgiftsniveauet i Aabenraa ligger over sammenligningskommunerne

 43. 16. Musikskole – tilpasning af serviceniveau • Potentiale: • 1,0 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Reduktion af kommunalt tilskud • Reduktion af udgifter med 1 mio. kr. • Deltager betaling opretholdes uændret gennem omlægning af musikskoletilbud • Uændret statslig refusion Præmis: Aabenraa yder et forholdsmæssigt højt kommunalt tilskud til musikskoleundervisning Omfanget af musikskoleundervisning er højere i Sydjylland end i øvrige dele af landet

 44. 17. Hjemmehjælp – incitaments- og servicetilpasning • Potentiale: • 5,0 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Reduktion i serviceniveau • Udgangspunkt i nuværende service-pakkestruktur • Generel reduktion på 10 pct. i serviceniveau for alle borgere i funktionsniveau 4 • Ændret adfærd • 8 borgere vælger plejehjem på baggrund af det ændrede serviceniveau Præmis: 50 Borgere modtager mere hjælp hjemme end prisen pt. er for en plejehjemsplads

 45. 18. Aktivitets- og samværstilbud (§103 og §104) • Potentiale: • 3,8 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Tilpasning af udgiftsniveau til gns. af andre kommuner • Ingen adfærdsændring mod dyrere botilbud • Indeværende nednormering af beskæftigelsespladser opretholdes for kommende år • Hjemtagning af borgere fra TV glad • Øvrig tilpasning kan finde sted gennem reduktion af enhedspriser og/eller på øvrige områder inden for §103 og §104. Præmis: Aabenraa anvender samlet set flere ressourcer på aktivitets- og samværstilbud end de øvrige kommuner Priserne pr. plads er tilsvarende højere

 46. 19 Ældreområdet – ændret demografimodel • Potentiale: • 4,3 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Forbedret sundhed indregnes for alle borger over 65 år • Sundhedseffekt på 0,3 pct. pr. år. • Mindre opskrivning af de kommende års budgetter end allerede indarbejdet Præmis: Stigende demografiudvikling angående ældre over 65 år Forbedret sundhedstilstand kan indregnes i demografiregulering

 47. 20. Lokaletilskud til foreninger – tilpasning til lovens min. • Potentiale: • 1,2 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Tilpasning af gebyrer og tilskud • Nedsættelse af lokaletilskud til 65 pct. • Ændring af gebyr for leje af haller • Investering i online bookingsystem • Uændret foreningsadfærd Præmis: Aabenraa giver tilskud på op til 75 pct. af foreningernes lokaleudgifter – lovens minimum er 65 pct. Gebyr for anvendelse af haller m.m. kan hæves

 48. 21. Lønniveau – tilpasning til sammenligningskommuner • Potentiale: • 7,2 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Genbesættelser • Lavere indplacering ved ny-/genbesættelse af stilling • Opsigelse af forhåndsaftaler • Gennemgang af eksisterende forhåndsaftaler mhp. at opsigelse heraf • Nedlæggelse af personlige ordninger • Ved fratrædelse af medarbejdere med særlige personlige ordninger ansættes ny medarbejder uden tilsvarende ordninger • Tilbageholdenhed med at oprette nye personlige ordninger Præmis: Aabenraa har et lønniveau, der er højere end de øvrige kommuner Span of Control på niveau møde de øvrige 0,2 % • Reststigning • Personalets sammensætning /-omsætning • Anciennitetsstigning 1,8 % • Aftale ml. KL og KTO • Lønstigning 01.04 • Lønregulering 01.10 • Teknisk korrektion

 49. 22. A-dagpenge – øget virksomhedsindsats • Potentiale: • 4,7 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • Øget fastholdelse • Øget fastholdelse af 25 helårspersoner • Tilførsel af ressource • Ændret redskabsvalg • Flytning af 20 helårspersoner til privat løntilskud og virksomhedspraktik • Tilførsel af ressourcer • Øget produktiviteter • Produktivitet øges til niveau med de bedste i klyngen Præmis: Aabenraa har i dag en god, men lavere fastholdelseseffekt for personer der har været syge gennem længere tid Aabenraa anvender privat løntilskud mere end gns. I Klynge, men mindre end de højeste Høj produktivitet, men lavere end de bedste i klyngen

 50. 23. Tværsektorielt samarbejde • Potentiale: • 6,0 mio. kr. • Beregningsgrundlag: • På niveau med det tredjebedst jobcenter • Afslutte 30 helårspersoner yderligere • Udvidelse med 2 ressourcer • Forbedret samarbejde med øvrige områder • Klarere opgavefordeling med a-kasse • Klarere arbejdsdeling omkring rehabiliteringsmøder • Investering til analyse af nye arbejdsgang Præmis: Jobcenter og Ydelseskontor er organisatorisk adskilt i to forskellige forvaltninger Andel af afsluttede sygedagpengeforløb er på niveau med gns. men lavere end de bedste (potentiale på 11,4 mio. kr.)