Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WAT IS ENSIE? PowerPoint Presentation
Download Presentation
WAT IS ENSIE?

WAT IS ENSIE?

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WAT IS ENSIE?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WAT IS ENSIE? ENSIE v.z.w. European Network of Social Integration Enterprises Europees netwerk van sociale inschakelingondernemingen LEDEN • Ondernemingen met sociale inschakeling en burgerschap als sociale doelstelling. 2. Ondernemingen centraal gepositioneerd in het economisch systeem. 3. Ondernemingen met een sterke pedagogische meerwaarde.

 2. Missie Ondersteuning en ontwikkeling van nationale netwerken en federaties inzake sociale inschakelingeconomie in Europa en hun vertegenwoordiging op EU vlak CIJFERS 2006 : • 12 nationale en regionale netwerken van sociale inschakelingondernemingen • 8 lidstaten in de EU. • 1.500 ondernemingen • 220.000 werknemers

 3. Aanmerkingen van ENSIE over het ontwerp voor een algemene groepsvrijstellingsverordening - toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, waarbij bepaalde soortensteun met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard De doelgroep van sociale inschakelingondernemingen zijn personen die onvoldoende gekwalificeerd of geschoold zijn, die onvoldoende talenkennis hebben, die vaak extra moeilijkheden tegenkomen vanwege hun gezondheid of persoonlijke problemen. Deze personen kunnen, zonder speciale en persoonlijke ondersteuning, niet voldoen aan de groeiende eisen van de arbeidsmarkt.

 4. De Europese definitie van « kwetsbare werknemer » is erg ruim en maakt geen onderscheid naar ernst van het probleem. Met gedifferentieerde subsidies, aangepast aan de ernst van de problemen, zou men meer mensen kunnen inschakelen op de arbeidsmarkt. «nieuwe categorie van kwetsbare werknemers» = «nieuwe restgroep» De subsidies vergoeden een deel van de beperkte productiecapaciteit tijdens de inschakelingperiode. Maar de vergoeding is niet voldoende, deze personen zullen nooit aan een baan raken  sociale uitsluiting

 5. Artikel 31 - Steun ten behoeve van deindienstneming van kwetsbare werknemers Steunregelingen ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers zijn verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3, van het Verdrag en zijn van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld mits aan de in de leden 2 tot 5 vastgestelde voorwaarden is voldaan. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 50 % van de in aanmerking komende kosten. • opmerking: dit percentage wordt in verschillende lidstaten overschreden als gevolg van nationale regelingen.

 6. 3. De in aanmerking komende kosten zijn de loonkosten gedurende een maximumperiode van 12 maanden vanaf de indienstneming. In verschillende nationale regelingen komen de loonkosten in aanmerking voor een periode van 24 maanden! Inschakeling is een persoonlijk parcours die een individuele tijdsperiode nodigt heeft. Voor de meest kwetsbare doelgroepen is het minimum 24 maanden.

 7. Aanmerkingen van CECOP-CICOPA Europa over het ontwerp voor een algemene groepsvrijstellingsverordening - toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, waarbij bepaalde soortensteun met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard CECOP a.i.s.b.l. (Confédération Européenne de Coopérative de Travail Associé, des Coopératives Sociales et des Entreprises Sociales et Participatives)is een oprichtend lid van ENSIE CECOP vertegenwoordigt meer dan 65000 coöperatieven en participatieve ondernemingen waaronder 1800 sociale coöperatieven, die kwetsbare werknemers inschakelen CECOP dankt de Commissie voor de volgende punten: • De toevoeging van KMO-steun ten behoeve van consultancy en deelneming aan beurzen; • De toevoeging van risicokapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen.

 8. Artikel 11 - Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun 2. De steun wordt verleend in voor regionale steun in aanmerking komende gebieden, zoals die zijn afgebakend op de regionale-steunkaart welke voor de betrokken lidstaat voor de periode 2007-2013 werd goedgekeurd. Nadat de volledige investering is voltooid, blijft deze in het betrokken gebied behouden gedurende ten minste vijf jaar, of drie jaar in het geval van KMO's. • In geval van preferentiële garanties en lonen is het faillissement van een project mogelijk het is onmogelijk om een investering in de gevraagde periode te ontvangen.

 9. 6. Wordt de steun berekend op grond van materiële of immateriële investeringskosten, of van verwervingskosten in het geval van overnames, dan verstrekt de begunstigde een financiële bijdrage van minstens 25 % van de in aanmerking komende kosten — hetzij uit eigen middelen, hetzij via externe financiering — in een vorm die vrij is van enige steun van de overheid.(…) • Dit type van investering is vooral bedoeld voor het oprichten van een onderneming. CECOP – CICOPA vraagt dat deze maatregel afgeschaft wordt

 10. Definitie: kwetsbare en gehandicapte werknemer, sociale werkvoorziening - De definitie van kwetsbare werknemers is erg ruim en maakt geen onderscheid naar categorie: drugsverslaafden, migranten, ex-gevangenen, jongeren die hun studie hebben afgerond en na twee jaar nog geen baan hebben gevonden, mensen die hun werk hebben opgegeven vanwege moeilijkheden tussen privé en professioneel leven. - De definitie van gehandicapte werknemer is te eng: verwijzing van een niveau van handicap voor een functie - De definitie van een sociale werkvoorziening – wijziging in het percentage van gehandicapte werknemers: van 50% naar 75%  25% niet gehandicapte werknemers is onvoldoende om 75% gehandicapte werknemers te ondersteunen.

 11. Specifieke vrijstelling voor inschakelingbedrijven Inschakelingbedrijven worden geconfronteerd met een productievermindering door de tewerkstelling van kwetsbare werknemers, door hun vormingsbehoeften en de nodige technische ondersteuning van hun staff  Inschakelingbedrijven hebben specifieke steun nodig van de overheid om op de markt te overleven.

 12. Contactgegevens Zetel59b rue Guillaume Tell 1060 Bruxelles Belgique gevestigd te 4eme avenue 45 Parc industriel des Hauts Sarts 4040 Herstal Belgique Contactpersoon: Bussi Patrizia tel:+32 4 240 58 30 GSM: +32 49687221 fax:+32 4 240 58 79 e-mail:info@ensie.org website:www.ensie.org