Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavba a provoz strojů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavba a provoz strojů

Stavba a provoz strojů

390 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stavba a provoz strojů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stavba a provoz strojů • Spoje a spojovací součásti (ST22) • Spoje pery a klíny, drážkové hřídele • Ing. Michal Jelínek • STROJÍRENSTVÍ

 2. SPOJE A SPOJOVACÍ SOUČÁSTISPOJE PERY A KLÍNY, DRÁŽKOVÉ HŘÍDELE

 3. Spoje pery • Často používaný tvarový spoj hřídele s nábojem • Zatížení přenáší boky per • Jsou namáhána smykem a otlačením • Používají se • těsná (a) • výměnná (b) • kotoučová (c) Spoje pery

 4. Pera těsná • Navrhuje a kontroluje se pouze délka pera • Neumožňují osový posun náboje • Mohou se použít dvě pootočená o 180°, případně i tři po 120° • Jsou normalizována Těsné pero

 5. Pera výměnná • Navrhuje a kontroluje se pouze délka pera • Umožňují osový posun náboje • Jsou připevněna k hřídeli šroubem (šrouby) • Jsou normalizována Výměnné pero

 6. Pera kotoučová • Přenáší menší výkony • Pojišťují svěrné spoje, např. spoj s kuželem • Jsou normalizována Kotoučové pero

 7. Spoje klíny • Spojují výhody tvarového spojení se silovým • Třecí síla vzniká jako důsledek tlaku vyvolaného zaražením klínu • Podélné klíny mají úkos 1 : 100 • Nejsou vhodné pro všechny typy nábojů, např. pro ozubená kola • Základní druhy klínů • ploské • vsazené • drážkové • tangenciální

 8. Ploské klíny • Na hřídeli je vytvořena pouze rovná ploch, v náboji drážka jako pro pero Ploský klín

 9. Vsazené klíny • Na hřídeli je vyrobena drážka jako pro těsné pero • Spoj přenáší střední a velké výkony Vsazený klín

 10. Drážkové klíny • Vyrábí se tzv. „snosem“ a „bez nosu“ • Nos na klínu umožňuje jednoduchou demontáž • Spoj přenáší střední výkony Drážkové klíny

 11. Tangenciální klíny • Spojení hřídelů velkých průměrů s těžkými náboji • jde o dva páry klínů narážených proti sobě • páry klínů jsou vůči sobě pootočeny o 120° • spoj přenáší velká i rázová zatížení v obou smyslech otáčení Tangenciální klíny

 12. Drážkové hřídele • Přenáší velké kroutící momenty • Umožňují osový posun náboje za chodu stroje (rovnoboké a evolventní) • Výroba je složitá a tím i nákladná • Používá se drážkování rovnoboké, jemné a evolventní Drážkování

 13. Seznam použitých zdrojů • KŘÍŽ, Rudolf a kol. Stavba a provoz strojů I: Části strojů. SNTL – Nakladatelství technické literatury. Praha: SNTL, 1977. L13-C2-V-43f/25559. • MRÁZ, Libor. Stavba a provoz strojů I: Pracovní sešit pro II. ročník. Interní vydání pro SPŠ ZLÍN 2008