Infosessie : wijzigingen regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen - PowerPoint PPT Presentation

infosessie wijzigingen regelgeving m b t de verhuring van sociale woningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infosessie : wijzigingen regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infosessie : wijzigingen regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen

play fullscreen
1 / 88
Infosessie : wijzigingen regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen
205 Views
Download Presentation
deo
Download Presentation

Infosessie : wijzigingen regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Infosessie : wijzigingen regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen 17 oktober 2013

 2. Welkomstwoord James Van Casteren Afdelingshoofd afdeling woonbeleid Agentschap Wonen-Vlaanderen

 3. Infosessie : wijzigingen regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen

 4. K S H

 5. 1. Definitie huurder sociale huurwoning (art. 2, §1, eerste lid, 34°VWC) • Definitie ingevoerd door decr. van 15 december 2006 en van kracht sinds 1 januari 2008 • Doel: duidelijkheid scheppen wie is huurder? wie heeft ‘woon’recht? wie heeft decretaal kooprecht? wie moet aan welke voorwaarden voldoen?

 6. Huidige definitie: 4 categorieën (A,B,C en D)

 7. Waarom wijziging aan definitie? 2 knelpunten + 2 vereenvoudigingen Ongelijke behandeling van kinderen van sociale huurders bij overlijden of vertrek langstlevende ouder Knelpunt 1

 8. Ongelijke behandeling partners Knelpunt 2 Wettelijke + feitelijke partner (B) Voldoen aan toetredingsvoorwaarden HC ondertekenen Oplossing

 9. Vereenvoudiging 1

 10. Vereenvoudiging 2

 11. Nieuwe definitie: 3 categorieën (A, B en C)

 12. Hoe nieuwe categorisatie toepassen op bestaande contracten?

 13. 2. Afbakening doelgroep/woonbehoeftigheids--voorwaarden A. Inkomensvoorwaarden => Vierjaarlijkse toetsing inkomensgrenzen

 14. Geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben B. Eigendomsvoorwaarde

 15. Kortom:

 16. C. Inschrijving in het bevolkingsregister D. Vlaams Woningfonds voor grote gezinnen

 17. 3. Taal- en inburgeringsbereidheid (TB en IB) Eerst nagaan of persoon verplichte inburgeraar is • Inhoudelijk geen wijzigingen • Optimalisatie procedure A. TB en IB als inschrijvings-, toelatings- en toetredingsvoorwaarde

 18. B. TB en IB als huurdersverplichting

 19. 4. Schrappingsgronden Knelpunt Schrappen na 2 x ongemotiveerd weigeren = zinloos voor verhuurders met puntensysteem Oplossing -> geen schrapping maar via puntensysteem -minpunten toekennen - aanpassing MB 21 december 2007 Vereenvoudiging Voortaan geen schriftelijke melding van schrapping meer als schrapping gevolg is van eigen verzoek of als woning wordt toegewezen

 20. 5. Echtscheiding – Inschrijving - toewijzing

 21. 6. Gezinshereniging – inschrijving- toewijzing (SVK’) Huidige regeling • inschrijven woning aangepast aan RB (incl. gezinsleden buitenland) • als GH nog niet plaatsgevonden op moment toewijzing -> voorrang voor woning aangepast aan huidige gezinssamenstelling • als daarna GH plaatsvindt -> voorrangsmutatie Doel: vermijden dat wachttijd voor grotere woning niet wordt doorlopen door gezinshereniger • Niet werkbaar voor SVK’s (urgentie + weinig grote woningen) • puntensysteem hoger puntenaantal voor ‘interne mutatie’

 22. 7. Ontdubbeling van kandidatuur Knelpunt/ huidige regeling

 23. 8. Invulling rationele bezetting Knelpunt 1 • toepassing RB geen verhuis mogelijk van onaangepaste (overbezette) woning naar grotere woning Oplossing Verplichte afwijking RB als: • sociale huurder woont in onaangepaste woning • op korte termijn geen aanbod van woning die voldoet aan RB • grotere woning vrijkomt die voldoet aan normen VWC (art.5)

 24. Renovatiewerken : moeilijk om in onmiddellijke buurt vervangwoningen te vinden die voldoen aan RB-normen Oplossing Verhuurder kan afwijken van RB mits respect VWC-normen (art. 5 VWC) beperkte afwijkingsmogelijkheid VWC-normen (art. 5, §3, 2de lid VWC (max. termijn van 6 maanden) - Vl. Reg. moet nog uitvoering geven Knelpunt 2

 25. 9. Voorrangsregels • 3 nieuwe voorrangsregels • 1 voorrangsregel geschrapt • oplossingen voor 3 knelpunten bij bestaande voorrangsregels

 26. 3 nieuwe voorrangsregels

 27. 1 geschrapte voorrangsregel Voorrang 55-plussers voor woning aangepast aan ouderen • leeftijdsgrens zegt niets over nood aan aangepaste woning • moeilijk om specifieke aanpassingen aan de noden van een 55-plusser te duiden Behoud voorrang voor aangepaste woning voor K-H met fysieke handicap of beperking wordt behouden (fysieke beperking kan ouderdomsverschijnsel zijn)

 28. Gevolgen van geschrapte voorrangsregel voor LTR sommige gemeenten geen LTR (doelgroep ouderen) omdat woningen aangepast aan ouderen via art. 19, eerste lid, 1° werden toegewezen aan ouderen Gevolg schrapping: als woningen verder met voorrang aan ouderen (65+) moeten worden toegewezen -> LTR (doelgroep ouderen) noodzakelijk Situatie 1

 29. Situatie 2 gemeenten met LTR (doelgroep ouderen) Bij beoordeling van LTR : woningen aangepast aan de huisvesting voor ouderen (art. 19, eerste lid, 1°) meegerekend om aandeel woningen voor ouderen te berekenen, MAAR niet opgenomen in de adressenlijst Gevolg schrapping: als woningen verder met voorrang worden toegewezen aan ouderen (65+) -> aanvulling adressenlijst in het LTR (doelgroep ouderen) noodzakelijk + goedkeuring door minister

 30. Knelpunt 1 • voorwaarden 3 gebreken van categorie III i.v.m. stabiliteit en vocht of 2 gebreken van categorie III i.v.m. stabiliteit en vocht en 1 gebrek van categorie IV zelden vervuld • Oplossing: Verruiming voorrangsregel: O/O verklaring of conformiteitsonderzoek + • ofwel minstens 3 gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken “Omhulsel” of “Binnenstructuur” • ofwel minstens 3 gebreken van categorie IV en 60 strafpunten 3 knelpunten voorrangsregel O/O (art. 19, eerste lid, 6°, b) KSH) Knelpunt 1

 31. Knelpunt 2 begeleid zelfstandig wonen i.k.v. bijzondere jeugdzorg (art. 19, eerste lid, 8°KSH) • ingevoerd door BVR 30/9/2011 • vaststelling in de praktijk -> geen LTR voor deze kleine doelgroep - oplossing: absolute voorrang • doelgroep is niet groot MAAR wel sterk geconcentreerd in bep. regio’s – grote instroom bij sommige verhuurders • Oplossing • Geen absolute voorrang meer -> groep wordt opgenomen in artikel 24 KSH (versnelde toewijzing)

 32. Knelpunt 3 weigeren van geschikt aanbod (art. 19, eerste lid, 3°KSH) Huidige regeling Zittende huurder die wenst te verhuizen wegens niet conform zijn aan RB die elk aanbod weigert, wordt na 2x weigering geschrapt maar kan na nieuwe inschrijving opnieuw van voorrang genieten -> extra administratieve lasten voor verhuurder Oplossing Eens geschrapt, geen voorrang meer op die basis

 33. 10. Lokale binding

 34. Knelpunt

 35. Aanpak

 36. 11. Wonen welzijn • Versnelde toewijzing

 37. De verhuurder kan de aanvraag enkel weigeren om volgende redenen => Verplichting van financieel engagement OCMW vervalt

 38. Koppeling huur- en begeleidingsovereenkomst

 39. 12. Verhaal