1 / 83

Gezegend 2013

Voorganger Ds . P.K. Meijer Voor de dienst Liedboek 169:1,2,5,6 Na de zegen Ps.93:1,2 Schriftlezing Marcus 1:1-15 Tekst Marcus 1:16-20. Gezegend 2013. Help de voedselbank!. Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’.

derora
Télécharger la présentation

Gezegend 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Voorganger Ds. P.K. Meijer Voor de dienst Liedboek 169:1,2,5,6Na de zegen Ps.93:1,2 SchriftlezingMarcus 1:1-15Tekst Marcus 1:16-20 Gezegend 2013

 2. Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Zondag 27 januari kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

 3. Deze maand gaat het om de volgende producten: • Kuipje ( dieet ) margarine • Bak- en braadproducten • Houdbare zuivelproducten zoals melken chocomelk

 4. Na deze dienstkoffiedrinken in de hal van de kerk.Tevens kunt u elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen.

 5. U laat me toch niet alleen schaatsen??!! na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je snel op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari a.s.

 6. Voorganger Ds. P.K. Meijer Voor de dienst Liedboek 169:1,2,5,6Na de zegen Ps.93:1,2 SchriftlezingMarcus 1:1-15Tekst Marcus 1:16-20 Gezegend 2013

 7. Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Zondag 27 januari kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

 8. Deze maand gaat het om de volgende producten: • Kuipje ( dieet ) margarine • Bak- en braadproducten • Houdbare zuivelproducten zoals melken chocomelk

 9. Na deze dienstkoffiedrinken in de hal van de kerk.Tevens kunt u elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen.

 10. U laat me toch niet alleen schaatsen??!! na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je snel op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari a.s.

 11. Voorganger Ds. P.K. Meijer Voor de dienst Liedboek 169:1,2,5,6Na de zegen Ps.93:1,2 SchriftlezingMarcus 1:1-15Tekst Marcus 1:16-20 Gezegend 2013

 12. Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Zondag 27 januari kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

 13. Deze maand gaat het om de volgende producten: • Kuipje ( dieet ) margarine • Bak- en braadproducten • Houdbare zuivelproducten zoals melken chocomelk

 14. Na deze dienstkoffiedrinken in de hal van de kerk.Tevens kunt u elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen.

 15. U laat me toch niet alleen schaatsen??!! na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je snel op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari a.s.

 16. Voorganger Ds. P.K. Meijer Voor de dienst Liedboek 169:1,2,5,6Na de zegen Ps.93:1,2 SchriftlezingMarcus 1:1-15Tekst Marcus 1:16-20 Gezegend 2013

 17. Zingen LB 169:1,2,5,6 1 Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen.

 18. Zingen LB 169:1,2,5,6 2 Maar wij verkozen 't duister meer dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.

 19. Zingen LB 169:1,2,5,6 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen.

 20. Zingen LB 169:1,2,5,6 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin,

 21. Liturgie Mededelingen

 22. Liturgie

 23. Liturgie • Ps.93 1,2 • 10 Geboden • Ps.93 3 • Gebed • Ps.2 3,4 • Preek • LB 294 1,6 • Preek • GK 121 6,7,8,9 • Gebed en voorbede • Collecte • GK 141 3 • Lezing Marcus 1:1-15 • Tekst Marcus 1:16-20 • Collecte • Theologische Universiteit • Rente en aflossing • Volgende week • Catechisatie • Rente en aflossing

 24. Zingen Ps. 93: 1,2 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

 25. Zingen Ps. 93: 1,2 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht.

 26. Liturgie

 27. Zingen Ps. 93: 3 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

 28. Liturgie

 29. Zingen Ps. 2: 3,4 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.'

 30. Zingen Ps. 2: 3,4 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

 31. Vissers van mensen? JA! Want het draait in kerk en wereld om Christus en zijn Rijk. • Drie aandachtspunten: • 1. Christus volgen = unieke wezen van de kerk; • 2. Christus’ eigen roepen= geheim van de kerk; • 3. Zijn (omroep)medewerkers = blijvende functie van de kerk.

 32. De eerste vier leerlingen door Jezus geroepen

 33. De kern is vers 17a: Kom,volg Mij!

 34. Christus gaat voorop naar Gods Rijk, Hij is Voorganger, Gids – en er is geen ander.

 35. Het draait in de wereld om Christus en zijn Rijk

 36. volg Christus als je Gids

 37. Kerk-van-Christus-zijn is ook in 2013: Hem volgen op de route naar zijn Rijk

 38. het unieke wezen van de kerk: Christus volgen die ons voorgaat naar zijn Rijk

More Related