ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Дирекция “Европейски фонд за рибарство ” - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Дирекция “Европейски фонд за рибарство ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Дирекция “Европейски фонд за рибарство ”

play fullscreen
1 / 18
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Дирекция “Европейски фонд за рибарство ”
189 Views
Download Presentation
diane
Download Presentation

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Дирекция “Европейски фонд за рибарство ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИДирекция “Европейски фонд за рибарство” ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Дирекция “Европейски фонд за рибарство” Мярка 2.2. Аква-екологични мерки

 3. Нормативна уредба - актуализиране • Проект за изменение и допълнение на НаредбаNo14 от 2010 г. На 24 февруари 2011 г. със Заповед РД-134 мярката е отворена за прием на заявления за кандидатстване.

 4. Цели на мярката: • подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда и/или спомагащи за запазване и възстановявяне на характерните черти на водните обекти за отглеждане на аквакултури; • подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността; • стартиране производството на биологични продукти от аквакултури в страната.

 5. Основни понятия: • аква-екологични мерки – мерки, допринасящи за защитата и подобряването на околната среда и съхраняването на природата, прилагани в стопанствата за аквакултури • биологично производство на аквакултури – използването на метод на производство, съответстващ на определените в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти разпоредби на всички етапи на производство, обработка и разпространение • EMAS (Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране) – доброволен ангажимент за прилагане на система управление на околната среда, чрез която се извършва оценка, управление и непрекъснато подобряване на екологичните им показатели на дадено предприятие (стопанство за аквакултури).

 6. Допустими сектори: сектор 01 – Производство на аквакултури, ориентирано към опазване и подобряване на околната среда, съхранение на живите и неживите природни ресурси, опазване на биологичното разнообразие, хабитатите на растителни и животински видове и др.: • дейност 1: подобряване на състоянието на околната среда или нейни елементи както и запазване на характерните черти на водните обекти в рамките на стопанството за производство на аквакултури; • дейност 2: възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове на територията на стопанството за аквакултури;

 7. Допустими сектори: • дейност 3: опазване и подпомагане устойчивото развитие на местни и ендемитни видове и видове с висока природозащитна стойност в рамките на стопанството за производство на аквакултури; • дейност 4:осигуряване на подслон и храна на видове приоритетни за опазване съгласно Директива на Съвета 79/409/ЕИО и Директива на Съвета 92/43/ЕИО, в чиито местообитания е разположено стопанството за производство на аквакултури.

 8. Допустими сектори: • сектор 02 – Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране; • сектор 03 – Производство на биологична аквакултура.

 9. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Еднолични търговци (ЕТ) и Юридически лица, които са: • регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите • регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите; • да са регистрирани животновъдни обекти по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства за производство на аквакултурни животни. Юридически лица с нестопанска цел – подготвя се изменение на ОПРС Стопанството трябва да е разположено извън комплексните и значими язовири, описани в Закона за водите, с изключение на проектите по Сектор 02.

 10. Възможности: Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100 % от определената премия сектор 01 – кандидатства се с акваекологичен план • еднократна премия за консултански услуги за изготвяне на акваекологичния план, включително необходимите за него специфични проучвания, оценки, анализи • ежегодна премия съгласно акваекологичния план

 11. Примерни премии Примерно изчисление на премия по Сектор 01: Договор 2012 г. Шаранови видове: • загуба до 35% и 50 ха площ на водните обекти – 21 002,50 лева на година. • загуба до 50% и 50 ха площ на водните обекти – 30 006,50 лева на година.

 12. сектор 02 • еднократна премия след въвежданe на схемата за екологичен мениджмънт и одит (EMAS) за: • а) сертификационен одит; • б) два годишни контролни одита; • в) за получаване на сертификат с валидност три години.

 13. сектор 3 – еднократна премия за: • консултански услуги за изготвяне на плана за биологично производство, включително необходимите за него специфични проучвания, оценки, анализи • преминаване на предприятието към биологично производство за срок до 2 години – за загуба на доход от намаленото годишно производство на аквакултури • За определянето й кандидатът предоставя информация относно конвенционалното производство за последните 2 финансово приключени години, произвежданите видове аквакултури и годишния оборот в лева.

 14. Намалената продукция се определя съобразно данните за максимална посадка на биологично отглежданите аквакултури, предписани в Регламент ЕO) № 710/2009 г. на Комисията от 5 август 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с определянето на подробни правила относно биологичното производство на аквакултурни животни и морски водорасли – Приложение VIII a Премията за 12 месеца се изчислява по следната формула: Pbio = ToK – Tob където ToK е осреднената стойност на годишния оборот, а Tob е редуцирания доход при преминаване към биологично производство.

 15. За определянето на редуцирания доход при преминаване към биологично производство, сме въвели коефициент S, чиято стойност определихме на база данните от Регистъра на ИАРА относно официално декларирани количества и цени за произведени продукти от аквакултура за 2010 и 2011 г.

 16. за сертификационен одит и получаване на сертификат с валидност 1 година

 17. Път на проекта: В рамките на два месеца: • окомплектованост • допустимост • оценка на аква-екологичния план/ плана за биологично производство • проверка на място • определяне на безвъзмездната финансова помощ • договор

 18. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! http://www.oprsr.government.bg ел. поща: lyubka.lazarova@iara.government.bg тел. номер: 02/805-16-01 д-р Любка Лазарова Гл. експерт “Технически инспекторат” Дирекция “Европейски фонд за рибарство”