Download
v da a v zkum ostravsk univerzita n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Věda a výzkum Ostravská univerzita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Věda a výzkum Ostravská univerzita

Věda a výzkum Ostravská univerzita

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Věda a výzkum Ostravská univerzita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Věda a výzkum Ostravská univerzita Jan Lata 25.1.2012

 2. RIV - Ohodnocené výsledky VaV celkem (počet bodů) (dle metodiky hodnocení výsledků VaV 2010)Porovnání OU a VŠB-TUrok 2010

 3. RIV - Ohodnocené výsledky VaV bodově vztažené na akademického a vědeckého pracovníka (dle metodiky hodnocení výsledků VaV a dat VZ o činnosti)k 31. 12. 2009 – OU = 470 akademických + vědeckých pracovníkůk 31. 12. 2009 – VŠB TU = 1 014,91 akademických + vědeckých pracovníků

 4. Univerzity mají jedinečnou roli v tom, že to jsou jediné instituce, které vyváženě propojují vzdělávání a výzkum. Proto je a musí zůstat veřejným zájmem posílení klíčové role univerzit ve vzdělávání a vědě a tato jejich funkce nemůže být zpochybňována přílišným tlakem na aplikovaný, průmyslový výzkum, na patenty, transfer technologií, přímý přínos podnikové praxi, protože to jsou jen další, nikoliv bytostné aspekty činnosti univerzity. • Petr Fiala

 5. Projekt „globální“ Projekt „globálně-lokální“ Projekt „lokální“

 6. Projekt „globální“

 7. Operační program Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI), PO 2 – Regionální VaV centra, výzva 2.2 • Název projektu: Institut environmentálních technologií (IET) • Hlavní řešitel: VŠB-TUO, prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.

 8. V rámci projektu tři výzkumné programy • Výzkum energetického využití odpadů(VŠB-TUO) • Výzkum a vývoj nových technologií zpracování odpadních produktů z energetického využití odpadů(VŠB-TUO) • Výzkum dopadu environmentálních technologií na životní prostředí(OU)

 9. Výzkum dopadu environmentálních technologií na životní prostředí Cílem projektu je kvalitativní i kvantitativní popis dopadu xenobiotik na složky životního prostředí a návrhy na možná opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou udržitelnost.

 10. Věcná náplň Věcná náplň

 11. Věcná náplň LABORATOŘE Laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod Laboratoř bioklimatologie a ekofyziologie fotosyntézy Laboratoř molekulární biologie Laboratoř mikrobiologie a toxikologie Laboratoř ekologie živočichů Laboratoř ekologie rostlin Laboratoř fyzikální chemie povrchu

 12. Projekt „globálně-lokální“

 13. 6. pilíř: Inovace –výdaje na vědu a výzkum • Aby se Ostrava stala inovačním městem, je zapotřebí přilákat špičkové odborníky, kteří jako vedoucí týmů kolem sebe shromáždí kvalitní tým lidí.

 14. spoléhání na stávající personální obsazení nestačí: dlouhodobá přílišná vytíženost většiny pracovníků pedagogickými aktivitami  omezené výsledky vlastní výzkumné činnosti  celoživotní hendikep při získávání projektů a grantů v extrémně konkurenčním prostředí současné vědy • potřeba nových pracovníků odjinud: Ideální jsou zkušení odborníci s „rozjetými“ kariérami ve výzkumu, schopní sami získávat prostředky pro financování svých aktivit

 15. Life science • Věda o životě („Life science“, biologie a biomedicína 21. století) jako mimořádně významný a prudce se rozvíjející obor výzkumu (klíčový pro pokrok v lékařství, zemědělství, ochraně životního prostředí atd.) ? • Noví špičkoví odborníci ?

 16. Na OU nezbytnost a přitom ideální podmínky pro rozvoj právě tohoto oboru: • nově založená Lékařská fakulta • v ostravských poměrech vědecky nadprůměrná Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty • maximalizace efektivního využití nových laboratoří a přístrojové vybavení • synergie s projektem „Institut environmentálních technologií“

 17. Nově na OU: zázemí pro moderní biologický výzkum • Nová budova Přírodovědecké fakulty na Hladnově s moderními laboratorními prostorami: • Špičkové nákladné přístrojové vybavení pořizované z prostředků projektu VaVpI „Institut environmentálních technologií“

 18. Life science • Věda o životě („Life science“, biologie a biomedicína 21. století) jako mimořádně významný a prudce se rozvíjející obor výzkumu (klíčový pro pokrok v lékařství, zemědělství, ochraně životního prostředí atd.) ? • Noví špičkoví odborníci ?

 19. Life Science Research Centre Ostrava Současná situace: • Předpokládané oficiální založení k 1.4.2012 • Zahájení činnosti se dvěma výzkumnými skupinami: • Skupina genomiky a evoluce protistů - groupleader Marek Eliáš, Ph.D. (*1978, dříve Univerzita Karlova v Praze) • Skupina evoluce reprodukčních strategií – groupleader Karel Janko, Ph.D. (*1977, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR) • Rozšíření o další tým do konce roku 2012, pravděpodobný groupleader Vjačeslav Jurčenko (*1971, Rockefeller University v New Yorku, genomika a evoluce parazitických protozoí) • v jednání další odborníci z tuzemska i zahraničí (Španělsko, Velká Británie) – potenciální nástup v roce 2013

 20. Projekt „lokální“

 21. Trend od „globalizace“ k „lokalizaci“? • Podpora místních ekonomik, komunit – obnova menších grantových agentur (ministerstev), podpora politických reprezentací projektům s velkým lokálním významem

 22. Výzkum hospodářskýcha sociálně-kulturních dějin Ostravska Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 23. Zainteresovaná pracoviště Filozofické fakulty OU • Centrum hospodářských a sociálních dějin • Ústav pro regionální studia • Katedra historie • Katedra dějin umění a kulturního dědictví

 24. Proč je tento výzkum aktuální? • v historickém procesu modernizace vznikala naše současná společnost • poznání procesu modernizace tedy umožňuje porozumět dnešní situaci (a rovněž ostravské průmyslové oblasti) • (koresponduje s trendy evropské a americké historiografie)

 25. Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem (2008) Kolektivní publikace sleduje vztah mezi šlechtictvím a podnikáním v českých zemích v 18.–19. století, stejně jako pronikání úspěšných podnikatelů do šlechtické společnosti.

 26. Lesk a bída obecních samospráv (2008, 2009) Dvoudílná práce Pavla Kladiwy a kolektivu sleduje: • komunální politiku a činnosti obecních samospráv, • obec jako prostor lokální politiky a občanské angažovanosti, • volební klání, budování a financování moderní komunální infrastruktury, • vytváření profesionalizovaných komunálních úřadů.

 27. Encyklopedie • Historická encyklopedie podnikatelů (2008, M. Myška a kol.) • cca 500 životopisných hesel průmyslových podnikatelů, bankéřů a manažerů, působících v českých zemích • bez ohledu na národnost a původ

 28. Rotshildové a ti druzí (2006) • Kniha Aleše Zářického odhaluje zákulisí vzniku a utváření velkoprůmyslu (báňský, hutní, kovozpracující, textilní, chemický a potravinářský) v dnešním českém Slezsku. • Součástí jsou medailony nejvýznamnějších průmyslových závodů regionu.

 29. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (2006) • kolektivní dvoudílná práce, přes 2000 hesel • hesla osobností , institucí, míst a dalších jevů (např. industrializace, průmyslová architektura, Landek, Vítkovické železárny) • první vydání i dotisk byly rychle rozebrány, proto připravujeme internetovou verzi • zprostředkuje aktuální informace • pojme větší množství hesel ze současnosti • rozšíří skupinu uživatelů • zpopularizuje kulturní a hospodářské dějiny Ostravska Pro tento úkol je však v dnešní době velmi obtížné získávat prostředky...

 30. Univerzity jsou tradičně nezávislé a jejich autonomie v akademických činnostech je cenná ve veřejném zájmu. Nezávislost univerzit je důležitá i proto, že univerzita má být centrem kritického myšlení založeném na metodologicky a teoreticky podepřených analýzách a toto kritické myšlení se má projevovat ve výzkumu, ve vzdělávání, ale i obecně v sociálně-kulturní oblasti. Právě toto kritické myšlení je jedním ze zdrojů, z nějž se odvozují přístupy, hodnoty, ctnosti a nakonec i občanská loajalita jako důležité výstupy z učení na univerzitě. • Petr Fiala

 31. Děkuji za pozornost

 32. universitas magistrorum et scholarium • Humboldtovské principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody bádání i výuky. Posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti.