1 / 11

ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово

ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово. КАСОВ ОТЧЕТ За изпълнението на разходите към 31.12.20 1 3 г. Правни основания за изпълнение на бюджет 2013 г. Чл.41 б от закона за държавния бюджет за 2013. чл. 36, ал.1, т. 3 от ЗНП чл. 147, ал. 1, т. 1 и 5 от ППЗНП

dinah
Télécharger la présentation

ОУ “Христо Ботев” гр. Бургас кв. Долно Езерово

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ОУ “Христо Ботев”гр. Бургас кв. Долно Езерово КАСОВ ОТЧЕТ За изпълнението на разходите към31.12.2013 г.

  2. Правни основания за изпълнение на бюджет 2013 г. Чл.41 б от закона за държавния бюджет за 2013. чл. 36, ал.1, т. 3 от ЗНП чл. 147, ал. 1, т. 1 и 5 от ППЗНП Наредба №1/04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета Наредба за организация и структура на работната заплата чл. 37 от КТ Решение № 20 / 10.01.2013 г. на МС за стандартите за издръжка ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2013.

  3. За делегираните от държавата дейности за ОУ”Хр. Ботев” при план за 2013 г. 413 647.00лв. изпълнението към 31.12.2013г. е 406 335.00лв. При общ годишен план на заплати и осигуровки 263 565.00лв. към 31.12.2013г. са изразходени 272 309.00лв. Веществената издръжка параграф 10-00 при план 126 051.00 лв.има изпълнение 118 739лв. Към 31.12.2013 г. нямаме неразплатени разходи. Преходен остатък от 2013 г. 5229.00 към пар.10-16 ел.енергия, вода , горива 2014 г.

  4. ОТЧЕТ 2013г. ОУ “Христо Ботев”, кв. Долно Езерово,гр. Бургас

  5. Бюджет 2014 г.ОУ “Христо Ботев” кв.Долно Езерово, гр. Бургас

  6. Благодаря за Вниманието !

More Related