Download
offline marketing n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Offline Marketing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Offline Marketing

Offline Marketing

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Offline Marketing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Offline Marketing ‘Van begrip naar strategie’

 2. Marketing - Van Dale mar·ke·ting (de ~ (v.)) 1 [econ.] het opstellen van plannen voor de vergroting of de handhaving van de afzet => marktanalyse, marktonderzoek, marktverkenning

 3. Hoe te komen aan een ‘Marketingstrategie’ Huidig strategisch profiel Analyse van de externe omgeving Analyse van de interne omgeving Gegevens & Informatie Definiëring Marketingdoelstellingen en –beslissingen Outcome: Strategisch Marketingplan

 4. 1. Huidig strategisch profiel De visie die in de organisatie de basis vormt voor het nemen van beslissingen Welke activiteiten worden op welke markten uitgevoerd om welke vraagstukken op markten op te lossen

 5. 2. Analyse van de externe omgeving Macro-omgeving De ontwikkelingen in omgevingsvariabelen die van invloed zijn op de bedrijfstak Micro-omgeving Ontwikkelingen in de bedrijfstak Kansen  Bedreigingen

 6. 3. Analyse van de interne omgeving Inventarisatie van de sterke en zwakke punten van het bedrijf Hoe staat de functie Marketing binnen het bedrijf Sterktes  Zwaktes

 7. 4. Gegevens & Informatie Stroomlijnen gegevens tot informatie Analyse intern Analyse extern Gegevens over concurrenten Wetten & regels Demografische gegevens Economische trends in de bedrijfstak Etc.

 8. Analyse Intern / Extern

 9. 5. Definiëring Na analyse van alle gegevens en informatie kunnen we formuleren; Missie van de organisatie Doelstellingen van de organisatie Strategie van de organisatie

 10. 6. Marketingdoelstellingen en –beslissingen Aan de hand van de vergaarde informatie, de missie, doelstellingen en strategie komen tot een definiëring op: Korte termijn Marketingdoelstellingen Operationele Marketingbeslissingen etc. Lange Termijn Marketingstrategie Instrumentstrategie etc.

 11. Outcome: Strategisch Marketingplan Aan de hand van de lange termijn Marketingdoelstellingen komen tot een Strategisch Marketingplan Aan de hand van de korte termijn Marketingdoelstellingen komen tot een Marketing Jaarplan

 12. Invulling Aan de hand van de het Strategisch Marketingplan kan invulling gegeven worden aan; Vormgeving Reclame - Campagnes Etc.