Download
stavby lesn stavby n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavby Lesní stavby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavby Lesní stavby

Stavby Lesní stavby

362 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stavby Lesní stavby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. StavbyLesní stavby - pozemní(obytné budovy, garáže, dílny, stáje, sklady, přístřešky, …) - dopravní(zejména cesty a související objekty) - vodní(úpravy toků, hrazení bystřin a strží, protierozní ochrana, odvodňování, závlahy, …)

  2. StavbyLesní stavby Lesníci: - jsou iniciátory staveb a kladou podmínky při navrhování staveb - odsouhlasují stavební projekty a dozírají při stavbě - přejímají stavby do užívání a užívají stavby, pečují o stavby a provádějí údržbu a opravy - některé provozní stavby sami navrhují a staví (traktorové přibližovací svážnice, myslivecká zařízení, chaty a přístřešky, menší terénní úpravy, protierozní opatření, …)

  3. StavbyLesní stavby Stavební předpisy - zejména: zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a související předpisy zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) a související předpisy zákon o vodách (vodní zákon) a související předpisy zákon o ochraně přírody a krajiny a související předpisy

  4. StavbyLesní stavby Nemovitosti = pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí. Pozemek = část zemského povrchu se zaměřenými hranicemi, evidovaná v katastru nemovitostí (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina, lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha). Stavba (dočasná nebo trvalá) – změny dokončených staveb = nástavby, přístavby, přestavby. Drobná stavba – plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (např. kůlny, přístřešky, oplocení, králíkárny, kurníky, krmelce, posedy, svážnice, propustky, přejezdy na sousední pozemky, …). Stavebník = ten, komu má vzniknout vlastnické právo k budované stavbě. Investor = ten, kdo stavbu financuje. Projektant = ten, kdo má odbornou způsobilost (autorizaci) k projektování staveb. Dodavatel(stavebních a montážních prací) = ten, kdo je oprávněný k provádění stavebních a montážních prací. Stavba svépomocí = jednoduchou a drobnou stavbu smí provádět stavebník svépomocí, má-li zabezpečen odborný dozor kvalifikované osoby a přiměřené tech. vybavení. Za jednoduchou stavbu se považuje např. rodinný domek, rekreační chata, garáž, opěrná zeď, vodovodní a kanalizační přípojka.

  5. StavbyLesní stavby Dokumentace staveb = právně a technicky významné dokumenty vztahující se k umístění stavby, stavebnímu povolení, výstavbě a kolaudaci. Jsou to územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační výměr, stavební projekt, výpis z katastru nemovitostí, obchodní a jiné smlouvy, vyjádření, potvrzení nebo rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, zainteresovaných organizací a osob, výsledky ověřovacích zkoušek, … Stavební projekt (projektová dokumentace stavby) – část textová, grafická, ekonomická, výpočty, … Územně plánovací podklady = urbanistická studie, územní generel, územně technické podklady. Územně plánovací dokumentace = územní prognóza, územní plán, územní projekt. Územní řízení = správní řízení příslušného stavebního úřadu s účastníky. Územní rozhodnutí = správní rozhodnutí o umístění navrhované stavby (určen stavební pozemek, určeno umístění stavby na stavebním pozemku, určeny podmínky pro projektovou přípravu stavby), o změně využití území, o ochranném pásmu nebo o stavební uzávěře.

  6. StavbyLesní stavby Stavební povolení = povolení nutné u všech novostaveb a u podstatných změn staveb. Ohlášení stavebnímu úřadu = ohlášení postačující u drobných staveb, stavebních úprav (pokud nezasahují do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání) a některých udržovacích prací (ovlivňujících stabilitu a požární bezpečnost stavby). STAVEBNÍ POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SE NEVYŽADUJE U BĚŽNÝCH UDRŽOVACÍCH PRACÍ. Stavební řízení = správní řízení příslušného stavebního úřadu na základě žádosti o stavební povolení (s dokumentací – stav. projekt, územní rozhodnutí, doklad o vlastnictví pozemku) vedené se stavebníkem a dotčenými subjekty. Při ústním jednání bývá přítomen i autor projektu a dodavatel stavby. Na závěr vydává stav. úřad ROZHODNUTÍ O PŘÍPUSTNOSTI STAVBY (STAVEBNÍ POVOLENÍ včetně závazných podmínek pro provedení a užívání stavby) nebo ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI.

  7. StavbyLesní stavby Stavební dozor investora = z pověření stavebníka kontroluje průběh výstavby (dodržování projektu, technických podmínek a kvality konstrukcí a prací) a přejímá od stavbyvedoucího konstrukce a práce. Autorský dozor = projektant stavby ověřuje dodržování projektu, sesouhlasuje případné odchylky a doplňky. Státní stavební dohled = stavební úřad ověřuje soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení. Stavbyvedoucí = osoba s autorizací pro realizaci staveb odpovídající za dodržování stav. projektu, techn. norem, technolog. postupů, bezp. pravidel, podmínek stav. povolení a za hospodárnost. Vede stavební deník. Kolaudační řízení = schvalování stavby do užívání, provádí stavební úřad (včetně prohlídky stavby) za účasti stavebních dozorů a zástupce dodavatele, stanovují se lhůty pro odstranění závad a podmínky pro užívání stavby. Odstraňování staveb = nařídí stav. úřad u závadných staveb, u staveb bez stav. povolení či postavených v rozporu se stav. povolením a u dočasných staveb po uplynutí stan. doby. K odstranění stavby je nutné povolení stav. úřadu. Změny v užívání staveb = změny jsou přípustné jen po ohlášení stav. úřadu, který o nich rozhodne nebo nařídí nové kolaudační řízení.