Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Вільна торгівля між Україною та ЄС: машинобудування, хімічна та легка промисловість PowerPoint Presentation
Download Presentation
Вільна торгівля між Україною та ЄС: машинобудування, хімічна та легка промисловість

Вільна торгівля між Україною та ЄС: машинобудування, хімічна та легка промисловість

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Вільна торгівля між Україною та ЄС: машинобудування, хімічна та легка промисловість

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Вільна торгівля між Україноюта ЄС: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень 15 листопада 2006 року

 2. Ідентифікація галузевих проблем в Україні Стислий огляд промисловості ЄС Можливі форми/заходи співпраці в рамках угоди про поглиблену вільну торгівлю Вплив ЗВТ на зацікавлені сторони План презентації Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 3. Машинобудування, хімічна та легка промисловість мають велику частку в обсязі зовнішньої торгівлі України Галузі характеризуються позитивною динамікою зростання, однак такий стан справ зумовлений кон'юнктурою на зовнішніх ринках ЗВТ з ЄС може стати основою економічної стратегії розвитку промисловості Контекст для обговорення Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 4. Позитивні тенденції: активізація діяльності підприємств галузі внаслідок: зростання інвестиційної активності в країні; розвитку споживчого кредитування; зростання доходів населення. високий ціновий параметр конкурентоспроможності скасування переважної більшості заходів державної підтримки, що суперечать міжнародним нормам і зобов’язанням України Стислий опис галузі: машинобудування Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 5. Негативні тенденції: нерозвиненість внутрішнього ринку для багатьох видів машинобудівної продукції порівняно низька купівельна спроможність споживачів незавантаженість виробничих потужностей підприємств зменшення продуктивності праці застарілість технологій і відсутність ресурсів для комплексної технологічної перебудови виробництв низький рівень відповідності європейським стандартам Стислий опис галузі: машинобудування (2) Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 6. Негативні тенденції: не проведено реструктуризації галузі висока собівартість виробництва зовнішня торгівля галузі переважно сировиною та продукцією з неглибоким ступенем переробки (у середньому близько 60% експорту) низький технічний і технологічний рівень виробництв низький рівень сертифікації галузевої продукції Стислий опис галузі: хімічна промисловість Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 7. Позитивні тенденції: проведено реструктуризацію Раціоналізація структури державної допомоги Негативні тенденції: висока залежність від поставок давальницької сировини тенденція до зниження зайнятості в галузі нелегальне ввезення продукції галузі на український ринок Стислий опис галузі: легка промисловість Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 8. Новітні тенденції промислової політики ЄС: Перенесення виробництв з ЄС до країн з меншими витратами на виробництво Посилення політики захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з підробками В ЄС започатковано програму спрощення законодавствав промисловій політиці Активне сприяння приватному бізнесу у проведенні структурних перетворень Велику увагу приділяється проблемі доступу до ринків третіх країн (розроблення нових інструментів) Новий комплексний підхід до підтримки досліджень та інновацій Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Стислий огляд промисловості ЄС

 9. Машинобудування: Посилення захисту прав інтелектуальної власності Підвищена увага до питань, пов’язаних з інноваціями Проблема захисту довкілля Постійне оновлення технічних стандартів Сприяння доступу до світових ринків Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Стислий огляд промисловості ЄС (2)

 10. Хімічна промисловість: Зростання імпорту в ЄС кінцевої продукції хімії, що негативно впливає на ціни та стан хімічних виробників ЄС Висока собівартість виробництва Висока енергомісткість зумовлює потребу в захисті довкілля та впровадження енергоощадних технологій Потреба у вдосконаленні каналів постачання та логістичних систем Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Стислий огляд промисловості ЄС (3)

 11. Легка промисловість: Низькі витрати на наукові дослідження Потреба у проведенні структурних реформ Потреба в інноваціях, захисті прав інтелектуальної власності, поліпшенні доступу до світових ринків Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Стислий огляд промисловості ЄС (3)

 12. Заходи співпраці в рамках ЗВТ+: машинобудування Заходи України: • Впровадження міжнародних стандартів і технічних вимог • План адаптації вітчизняних підприємств до умов зовнішньої конкуренції • Стимулювання спільної дослідницької діяльності • Залучення європейських інституцій для спільної участі в міжнародних технологічно авангардних проектах • Розроблення національної програми комерціалізації наукових розробок + фінансові ресурси та масштабна інформаційна кампанія Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 13. Заходиспівпраці в рамках ЗВТ+: машинобудування (2) Заходи ЄС: • Поглиблення співпраці з Україною як один з напрямів активізації інноваційної діяльності • Сприяння комерціалізації українських наукових розробок • Надання технічної допомоги на впровадження європейських стандартів в Україні Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 14. Заходи України: Програма комерціалізації винаходів (зокрема в галузі енергозбереження) Залучення іноземних контрагентів до модернізації та розбудови інфраструктури, налагодження оптимальних логістичних систем Заходиспівпраці в рамках ЗВТ+: хімічна промисловість Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 15. Заходи ЄС: Технічна допомога для сертифікації української продукції Сприяння залученню фінансових ресурсів для модернізації та розвитку транспортної трубопровідної інфраструктури України Утримання від застосування торгівельних обмежувальних заходів проти хімічної продукції походженням з України (порушення антидемпінгових і спеціальних розслідувань) Заходиспівпраці в рамках ЗВТ+: хімічна промисловість (2) Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 16. Заходи України: Державне стимулювання розвитку підприємництва в галузі Налагодження коопераційних відносин з європейськими товаровиробниками на рівні бізнес-одиниць Вжиття заходів щодо “детінізації” виробництва і збуту продукції Заходи ЄС: Розвиток кооперації з українськими підприємствами Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Можливі форми/заходиспівпраці в рамках ЗВТ+: легка промисловість

 17. (+) Формування сприятливіших умов для інвестування в українську промисловість (+) Створення нових робочих місць і зростання відрахувань до бюджету (+) Імовірність зменшення кількості антидемпінгових розслідувань(для хімічної галузі) (+) Впровадження (хоча й вибіркове) високих стандартів захисту довкілля Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studie Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Наслідки ЗВТ+ за групами інтересів: економіка загалом

 18. Наслідки ЗВТ+ за групами інтересів: український бізнес (+) Лібералізація режиму доступу до європейського ринку (+) Приплив іноземних (європейських) інвестицій (+) Більша завантаженість виробничих потужностей, модернізація підприємств і проведення реструктуризації (+) Доступ до нових технологій, комплексна технологічна перебудова виробництва (+) Можливість включення до європейського ланцюга виробництва і постачання (створення мереж виробництва) (+) Нарощування нецінових параметрів конкурентоспроможності вітчизняної продукції за рахунок посилення зовнішнього конкурентного тиску Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 19. (–) Ризик насичення внутрішнього ринку імпортними товарами (–) Високий зовнішній конкурентний тиск може призвести до ліквідації невеликих підприємств/втрати контролю над бізнесом (–) Неготовність виконувати вимоги європейських технічних регламентів (–) Витрати на запровадження стандартів ЄС і переоснащення виробництва (–) Енергомісткість наявних виробництв та їхня технічна застарілість може сприяти заміщенню виробництва цієї техніки виробництвом комплектуючих виробів для іноземних виробників (–) Банкрутства товаровиробників, що не в змозі витримати іноземної конкуренції Наслідки ЗВТ+ за групами інтересів: український бізнес (2) Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua

 20. (+) Раціональна політика у сфері державної допомоги (+) Можливість гнучкого селективного підходу щодо прийняття acquis (+) Розроблення та впровадження ефективного ринкового нагляду за безпечністю продукції відповідно до ринкової практики (+) Збільшення можливостей фінансування спільних наукових проектів, зокрема у сфері літакобудування, космічній галузі, розроблення та запровадження енергоощадних технологій (–) Витрати на гармонізацію законодавства та увідповіднення вітчизняних стандартів до міжнародних: захист прав інтелектуальної власності, частково – соціальний блок acquis і стандарти захисту довкілля Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Наслідки ЗВТ+ за групами інтересів: уряд

 21. (+) Здешевлення традиційно якісної європейської продукції з високими споживчими властивостями (+) Поліпшення якості вітчизняної продукції (+) Імовірність зниження ціни вітчизняної продукції Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Наслідки ЗВТ+ за групами інтересів: споживачі

 22. (+) Можливість перенесення виробництва в реґіон з потенційно містким внутрішнім ринком, порівняно низькими затратами на оплату праці Як наслідок – отримання доступу до українського ринку через створення мережі виробництва (–) Недостатня кількість робочої сили, обізнаної в тому чи іншому процесі виробництва Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Наслідки ЗВТ+ за групами інтересів: європейський бізнес

 23. Які основні перешкоди для експорту продукції машинобудування, хімічної та легкої промисловості до ЄС? Який оптимальний рівень гармонізації законодавств України та ЄС? Які ризики стоять перед вітчизняними підприємствами внаслідок зростання імпорту з ЄС? Які пропозиції щодо заходів з адаптації до міжнародної конкуренції? Які заходи співпраці в рамках угоди про поглиблену вільну торгівлю з ЄС? Які галузі пріоритетні? Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400 Web: www.icps.kiev.ua Питання для обговорення