Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่ PowerPoint Presentation
Download Presentation
เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่

เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ICTEd 2007 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2550

 2. โลกของคนรุ่นใหม่ เกิดในยุคไอซีที

 3. 2005 is the Year of the Personal Learning Device:People are Surrounded by “Learning-ware, Everywhere” Smart Phones GPS Devices “Connected” PMDs Long-range Frequencies Tablets Ultra-thin Notebooks Short-range Frequencies Smart Tag Readers Handheld PCs Smart Objects

 4. http://ltxserver.unitec.ac.nz/mediawiki/index.php/WirelessPalmshttp://ltxserver.unitec.ac.nz/mediawiki/index.php/WirelessPalms

 5. Interactive TV to t-Learning

 6. เทคโนโลยี • “New Technologies can help transform education - but only if they are used to support new methods of teaching and learning. • If technology is simply used to automate traditional methods of teaching and learning then it will have very little impact on education.” Professor Chris Dede Graduate School of Education George Mason University http://www.sofweb.vic.edu.au/lt/pguide/vision/vision.htm

 7. การเลือกซอฟต์แวร์มาใช้ในการเรียนการสอนการเลือกซอฟต์แวร์มาใช้ในการเรียนการสอน

 8. ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ การมีปฏิสัมพันธ์สร้างพลังการเรียนรู้ ผู้เรียนกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียนกับผู้อื่น ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนกับบริบท ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนรู้

 9. LMS ช่วยบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนรู้

 10. ผู้สอน สร้างวิชาเรียน สร้างเนื้อหา สร้างกิจกรรมการเรียน เช่น อภิปราย ส่งการบ้าน วาง เอกสารประกอบการเรียน วางสื่อการเรียนการสอน สร้างแบบทดสอบ ประกาศข่าว ผู้เรียน เข้ามาดูรายละเอียดของวิชา ทำกิจกรรมที่มีอยู่ในรายวิชา เช่น อภิปรายส่งการบ้าน อ่านเนื้อหา เข้าถึงสื่อการเรียนการสอน ทำแบบทดสอบ ดูประกาศต่าง ๆ Learning Management System (LMS) ระบบการจัดการเรียนรู้

 11. LAMS สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

 12. สร้างระดับการมีปฏิสัมพันธ์สร้างระดับการมีปฏิสัมพันธ์

 13. การคิดใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้การคิดใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้

 14. เมื่อ Dewey นำ PBL มาใช้ทำให้เกิดการยอมรับว่า 1) ในการเรียนรู้นั้น นักเรียนต้องตื่นตัวและเป็นผู้ประดิษฐ์หรือผลิตบางสิ่งบางอย่างด้วยความตื่นตัว 2) นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะคิดและแก้ปัญหา 3) นักเรียนทุกคนจะต้องเตรียมตนเองสำหรับชีวิตในสังคมจึงต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วย PBL

 15. พลังการเรียนรู้จากการทำโครงงานมัลติมีเดียพลังการเรียนรู้จากการทำโครงงานมัลติมีเดีย • นักเรียนลงมือสร้างชิ้นงานไปพร้อมกับการเรียนรู้วิธีการสร้าง • การสร้างนำสู่กระบวนการคิดขั้นสูง • ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในความรู้นั้นเพิ่มมากขึ้นจากการมีโอกาสได้สอนหรืออธิบายให้กับเพื่อน • วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งวิธีการและเนื้อหา

 16. โครงงานมัลติมีเดียกับชีวิตจริงโครงงานมัลติมีเดียกับชีวิตจริง • เป็นนักเขียนเรื่อง แล้วจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บ • เป็นนักข่าวเขียนข่าว ประกอบเรื่องที่ไปศึกษาโดยการสัมภาษณ์ และถ่ายภาพ • เป็นผู้สร้างสื่อ ถ่ายทอดเนื้อหาให้เพื่อนนักเรียนหรือรุ่นน้อง • เป็นผู้พัฒนา บทเรียนมัลติมีเดีย • เป็นนักออกแบบเว็บ ที่รวบรวมจัดหาข้อมูลที่เหมาะสมมาสร้างเป็นเว็บเพจ • เป็นนักวิจัย จัดทำเว็บเพจจากเนื้อหาที่ได้ทำการศึกษาทดลองด้วยตนเอง • เป็นนักประชาสัมพันธ์ จัดทำเว็บเพจเชิญชวน หรือแจ้งข่าวสาร • เป็นนักจัดรายการวิทยุ จัดทำเป็นรายการวิทยุอิเล็กทรอนิกส์

 17. โครงงานมัลติมีเดียกับชีวิตจริงโครงงานมัลติมีเดียกับชีวิตจริง • เป็นนักเล่านิทาน จัดทำเป็นเรื่องเล่ามีเสียงประกอบภาพการ์ตูน • เป็นนักเขียนการ์ตูน จัดทำเป็นหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ • เป็นนักแต่งเรื่องตามจินตภาพ เช่นการผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ • เป็นนักสร้างภาพยนตร์ จัดทำเป็นวีดิโอดิจิทัล • เป็นนักสะสม จัดรวบรวมแหล่งสารสนเทศ • เป็นนักจัดเกมโชว์ จัดเกมเรียนรู้ให้ผู้เรียนคนอื่นเล่น • เป็นนักจัดรายการทีวีบนเว็บ ให้สาระความรู้แก่ผู้ชม

 18. การสร้างชิ้นงานที่เพิ่มพลังการเรียนรู้การสร้างชิ้นงานที่เพิ่มพลังการเรียนรู้

 19. เพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

 20. เพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วยการจัดที่นั่งชั้นเรียนเพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วยการจัดที่นั่งชั้นเรียน พลังการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมมือ และการมีปฏิสัมพันธ์

 21. http://www.geography.utoledo.edu/eod/Learning%20Pyramid.jpg

 22. Bloom’s Taxonomy Revision Create Evaluation Evaluate Synthesis Analyze Analysis Apply Application Comprehension Understand Knowledge Remember Bloom et al 1956 Anderson & Krathwohl et al 2000 http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy#Revised_Bloom.27s_Taxonomy_.28RBT.29

 23. ไชโย เสริมแรง พอดี ไม่พอดี สิ่งใหม่ เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน ทฤษฎีการเรียนรู้--Constructivism ทางตัน

 24. Vygotsky – Zone of Proximal Development

 25. Lila M. Smith เทคโนโลยีเพิ่มพลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 26. เพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วยการประเมินทางเลือกเพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วยการประเมินทางเลือก • กำหนดเกณฑ์แต่ละด้าน (Scoring Rubric) • แฟ้มสะสมงาน (Port Folio) • บันทึกอนุทิน (Journal) • โครงงาน/ชิ้นงาน (project) • การประเมินตนเอง (Self-assessment)

 27. The Animal School http://www.youtube.com/watch?v=wVxT4XO0ZuY

 28. Q & A