Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 roku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 roku

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 roku

200 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 roku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 25.07.2011 Hotel Intercontinental Warszawa

 2. Lista członków Związku Polskiego Leasingu Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Leasing Solutions BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Getin Leasing S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A.

 3. Rynek leasingu

 4. Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 r. (1) Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe • Drugim filarem wzrostu pozostały maszyny. To pochodna wysokiego już wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach wytwórczych (81,9% na koniec II kw. 2011) oraz wciąż dobrego (obecnego i spodziewanego) poziomu produkcji sprzedanej przemysłu. • Koniec odliczania podatku VAT od aut osobowych z homologacją ciężarową nie przekłada się jeszcze na wynik całego sektora pojazdów lekkich. Spadki w obszarze samochodów ciężarowych i dostawczych do 3,5 tony (-47,6% r/r) zostały w I półroczu skompensowane przez wzrost finansowania typowych samochodów osobowych (+39,0% r/r). • Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe maszyn w 2011 roku w znacznym stopniu była wsparta pożyczką. Przekłada się to na rosnący udział maszyn dla rolników oraz sprzętu medycznego w strukturze nowej produkcji. • Przerwane zostało trwające od trzech kwartałów odbicie na rynku nieruchomości. • Rok 2011 przynosi kontynuację, obserwowanego od marca 2010 roku, ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Po 22,8% wzroście sfinansowanych aktywów ruchomych w 2010 (w dużej mierze za sprawą niskiej bazy kryzysowego 2009), w tym roku obserwujemy dalsze przyspieszenie tempa rozwoju rynku: 26,0% w I kw. oraz 30,0% w II kw. r/r. • Ożywienie na rynku ruchomości wykazuje trwała tendencję i dotyczy większości segmentów. W 2011 roku mamy dwa główne filary wzrostu: pojazdy ciężarowe oraz maszyny. • Bardzo dobre wyniki leasingu pojazdów ciężarowych to zarówna pochodna odbicia na rynku przewozów i poprawiającej się kondycji finansowej firm transportowych, jak i niskiej bazy początku 2010 roku.

 5. Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 r. (2) Aktywa sfinansowane leasingiem Źródło: ZPL

 6. Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 rok (3) Aktywa sfinansowane pożyczką • Łączne aktywa sfinansowane pożyczką stanowią już 10,6% całości produkcji firm leasingowych. W całym 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 8,4%. • Zakupy maszyn nadal stanowią główny rodzaj inwestycji finansowanej poprzez pożyczkę. Jednak ich udział w całości produkcji nie jest już tak dominujący jak w ubiegłym roku: 67,4% w tym roku wobec 95,3% w I półroczu 2010 i 81,8% w całym 2010 roku. • Coraz więcej pojazdów finansowanych jest pożyczką: 4,1% całości produkcji w tym roku wobec 0,6% w I półroczu 2010. W efekcie pojazdy stanowią już 21,5% finansowania pożyczką. • Wykorzystanie funduszy unijnych przez rolników przekłada się na dominujący udział maszyn rolniczych w strukturze maszyn finansowanych pożyczką. Źródło: ZPL

 7. Wyniki spółek w I półroczu 2011 r. • Za 28% wzrostem wartości aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe w I połowie 2011 roku stoi już szeroka reprezentacja rynku. • Odbicie na rynku leasingu w dużej mierze wynika z bardzo silnego wzrostu obrotu u części firm, przy stopniowej poprawie wyników wśród pozostałych firm. Z raportowanych danych wynika, że 7 firm zwiększyło obroty o ponad 60% w skali roku, a 12 firm o powyżej 50%. • Problemy roku 2009 wydają się mieć coraz mniejszy wpływ na wyniki firm. • Niższe obroty w segmencie nieruchomości przełożyły się na łączne wyniki części spółek: Millennium, Pekao, BNP Paribas. • Wyraźnie szybsze tempo rozwoju notują mniejsze i średnie firmy leasingowe. Sprzedaż u pięciu czołowych firm z I półrocza 2010 roku wzrosła w tym roku o 19,0%, podczas gdy wzrost ten dla pozostałej części rynku wyniósł 34,9% r/r. Źródło: ZPL

 8. Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2011 r. – nieruchomości • Wartość nieruchomości wyleasingowanych w I półroczu 2011 roku wyniosła 643 mln zł, co oznacza 14,6% wzrost w ujęciu rocznym. • Tegoroczna dodatnia dynamika rynku została utrzymana za sprawą I kwartału, kiedy to segment nieruchomości wzrósł o 62,8%. W II kwartale 2011 r. dynamika roczna spadła do -38,6%, a wartość sfinansowanych aktywów wyniosła zaledwie 164 mln zł. To znacznie poniżej wyniku z I kwartału tego roku (294 mln zł) oraz wartości z II półrocza 2010 roku: 457 mln zł w III kw. oraz 577 mln zł w IV kw. • Dodatnia dynamika rynku wynika przede wszystkim z rosnącej średniej wartości transakcji: z 4,3 mln w I poł. 2010 roku do 5,6 mln w tym roku. Liczba raportowanych umów zmniejszyła się bowiem do 98 w porównaniu do 112 uzyskanych w I półroczu 2010 roku. • W bieżącym roku rynek finansowania nieruchomości leasingiem pozostaje mocno skoncentrowany. Szacujemy, że 63% transakcji (zarówno wartościowo, jak i ilościowo) zostało zawarte przez trzy czołowe firmy. W całym 2010 roku wskaźnik ten dla wartości obrotu wyniósł 51%, a dla ilości transakcji – 65%. Liderem rynku pozostaje ING, ale jego przewaga nad dwójką kolejnych firm nie jest już tak wyraźna jak w ubiegłym roku. • Coraz większe znaczenie w finansowaniu nieruchomości ma pożyczka. W I półroczu 2011 sfinansowano za jej pomocą 25% aktywów, podczas gdy w całym 2010 roku udział ten wyniósł 11%. W strukturze przedmiotowej rynku dominują obiekty handlowe i usługowe oraz budynki przemysłowe. Źródło: ZPL

 9. Struktura walutowa nowej produkcji na rynku leasingu • W tym roku, analogicznie jak w poprzednim, w strukturze nowej produkcji dla leasingu ruchomości dominuje leasing w PLN. Jego udział zmniejszył się jednak z 84,0% w całym 2010 do 77,0% w I połowie 2011. W przypadku finansowania pożyczką wskaźnik ten pozostaje na stabilnym poziomie: 89,1% w bieżącym oraz 88,8% w ubiegłym roku. • W kolejnych kwartałach 2010 i 2011 roku widzimy stopniowy wzrost zainteresowania finansowania zakupów środków trwałych leasingiem w walucie obcej. O ile jeszcze w I półroczu 2010 udział tego leasingu wyniósł 14,7%, a w II półroczu 2010 - 17,0%, to w I kw. 2011 było to już 22,5%, a w II kw. 23,4%. • To nadal znacznie poniżej historycznego 32,3% osiągniętego w IV kw. 2008 roku. Widać jednak, że przedsiębiorcy coraz wyraźniej narażają swoje ekspozycje kredytowe na ryzyko walutowe. • Leasing nieruchomości historycznie w znacznie większej skali finansowany był w walucie obcej. Począwszy od 2008 roku rośnie udział złotówki w finansowaniu tego segmentu. Proces ten istotnie przyspieszył w bieżącym roku, kiedy to aż 67% transakcji leasingu nieruchomości zostało sfinansowane w PLN (64,8% w I kw. oraz 72,4% w II kw.). W całym 2010 leasing walutowy jeszcze przeważał, finansując 60,5% produkcji nieruchomości. Źródło: ZPL

 10. Leasing i inwestycje w latach 2004 - 2011 • W latach 2004-2007 średnioroczny wzrost rynku leasingu wyniósł 32%, wyprzedzając znacznie dynamikę inwestycji w gospodarce na poziomie 11%. Efektem był znaczny wzrost udziału leasingu w finansowaniu inwestycji. • W 2008 roku rynek leasingu z wyprzedzeniem zareagował na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, notując spadki obrotu już od maja 2008 roku. Do wyhamowania całego rynku najbardziej przyczynił się sektor pojazdów ciężarowych, osiągając już w II poł. tego roku spadki rzędu -40%. • Relatywnie niskie spadki inwestycji w 2009 i 2010 roku są zasługą publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w znacznym stopniu współfinansowanych przez fundusze unijne. Inwestycje prywatne ruszyły dopiero w II połowie 2010 roku. • Obserwowany od 2010 roku dynamiczny rozwój rynku leasingu przekłada się na stopniowy wzrost wskaźnika penetracji leasingiem w inwestycjach. Przekroczył on już nieznacznie średni poziom tego wskaźnika dla Europy szacowany na 12,6% w 2010 roku. Nadal jest jednak znacznie niższy niż w 2007 roku. Źródło: ZPL, GUS

 11. Finansowanie inwestycji – leasing vs kredyt inwestycyjny • Łączna wartość należności leasingowych wg stanu na 30.06.2011 w kwocie 55,86 mld zł (48,05 mld zł dla ruchomości i 7,81 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (67,42 mld zł). Leasing to główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. • Wartość należności leasingowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 4,6% (głównie dzięki wzrostowi portfela ruchomości o 5,8%). Jest ona jednak o 1,2% niższa niż 2 lata temu. • Dane NBP o podaży pieniądza (na 30.06.2011) wskazują na wyraźniejszy wzrost akcji kredytowej banków w obszarze inwestycji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów inwestycyjnych zwiększyło się w bankach 10,6%. To jednocześnie najwyższa dynamika w ujęciu rocznym od września 2009 roku. Źródło: ZPL, NBP

 12. Polski ZwiązekWynajmu i Leasingu PojazdówWyniki po I półroczu 2011

 13. Wyniki PZWLP po sześciu miesiącach 2011 PZWLP 2011 – 17 firm członkowskich Wyniki podało 16 firm Jeden z członków rozpocznie raportowanie z początkiem 2012 r. PZWLP po I półroczu 2011 – w wynajmie 88.093 pojazdy, w tym: FSL 72.472 (FSL – full service leasing) LS 6.430 (LS – leasing z serwisem) FM 9.191 (FM – wyłączne zarządzanie) Źródło: PZWLP

 14. Wyniki PZWLP po sześciu miesiącach 2011 Wzrost liczby pojazdów we flotach PZWLP w ciągu roku wzrost o 15,6 % (11.893 pojazdów) wobec II kwartału 2010 w tym 80% stanowi FSL, a 20% - łącznie LS i FM Najszybszy rozwój – FSL – w ciągu roku wzrost o 9.439 pojazdów 88.093 Dynamika rozwoju flot PZWLP w latach 2010-2011 (łączna liczba pojazdów w FSL, LS i FM w tys.) 83.274 76.200 71.297 Źródło: PZWLP

 15. Liderzy branży flotowej(członkowie PZWLP i ZPL) • Liderzy wynajmu długoterminowego ogółem: • 1. Masterlease 19.339 (w tym w FM 144) • 2. LeasePlan Fleet Management16.149 (w tym w FM 2.622) • 3. Arval Service Lease 13.504 (w tym w FM 175) • 4. ING Car Lease 9.939 (w tym w FM 129) • 5. Carefleet 7.337 (w tym w FM 604) • Liderzy sektora FSL • 1. LeasePlan Fleet Management 13.506 • 2. Arval Service Lease 13.197 • 3. Masterlease 12.088 • 4. ING Car Lease 8.955 • 5. Carefleet 6.733 Źródło: PZWLP

 16. Członkowie PZWLP i ZPL – liderzy rynku flotowegołączna struktura liczbowa według produktu Na podstawie wyników 17 firm • PZWLP i ZPL – łącznie po II kwartale 2011 roku: 107.432 pojazdów • Wzrost o 12% w stosunku do II kwartału 2010 (r/r) Źródło: PZWLP

 17. Inwestycje firm

 18. Inwestycje firm w 2011 roku (1) Napływające dane o inwestycjach nie są jednoznaczne. Z jednej strony wskazują one na obawy firm przed inwestowaniem… Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz udział firm z rozpoczętymi inwestycjami Wskaźniki nowych inwestycji – udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w perspektywie kwartału • Badania NBP za II kwartał wskazują na wciąż niską aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw. Udział inwestorów rozpoczynających nowe inwestycje utrzymuje się poniżej długoletniej średniej. Niepewność związana z oceną przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa skłania do odkładania inwestycji w czasie, zwłaszcza dużych inwestycji. W efekcie rozpoczęcie nowych inwestycji w III kw. zapowiada 21,2% (22,6% w II kw.). • Spadek aktywności inwestycyjnej widać zarówno w sektorze MSP, jak i w dużych firmach (szczególnie z zatrudnieniem od 2 tys. osób). Wzrostu liczby rozpoczynanych inwestycji można oczekiwać w grupie firm zatrudniających od 500 do 1999 osób. • Udział przedsiębiorstw będących w trakcie realizacji inwestycji spadł w II kwartale do poziomu 61,3% (-2,5 pp kw/kw). To już drugi kwartalny spadek, znacznie poniżej poziomu osiąganego sprzed 2009 rokiem. • Natomiast już rozpoczęte inwestycje w zdecydowanej większości (97,4%) są kontynuowane bez zakłóceń. dane NBP

 19. Inwestycje firm w 2011 roku (2) Przedsiębiorstwa rozpoczęły jednak inwestować, • Po spadku inwestycji w gospodarce w 2010 roku o -1,2%, w I kwartale 2011 nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 6,0% w ujęciu rocznym. • Średnie i duże firmy odwróciły trend spadkowy w inwestycjach w II połowie 2010 roku, notując 10,1% realny wzrost inwestycji. • Dynamika ta wyhamowała w I kwartale br. do 2,6% za sprawą 5,3% nominalnego spadku inwestycji firm z sektora publicznego. W tym samym okresie nakłady firm prywatnych wzrosły nominalnie o 6,3%, • Z danych GUS wynika, że w I kw. 2011 roku najbardziej wzrosły nakłady na środki transportu (+27,4% r/r; +27,% r/r w II poł. 2010), a w mniejszym stopniu nakłady na maszyny i urządzenia (+7,1%; +3,0% r/r w II poł. 2010). Spadły natomiast o -9,4% nakłady na budynki i budowle. chociaż poziom inwestycji ciągle nie jest wysoki. dane GUS

 20. Inwestycje firm w 2011 roku (3) Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych • Dalszy wzrost stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw w II kw. 2011 roku: do 80,9% (wzrost o 0,9 pp kw/kw i o 1,9 pp r/r). Poziom wskaźnika znajduje się powyżej długoterminowej średniej , co jest silnie skorelowane ze wzrostem inwestycji. • Najwyższy wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych odnotowano w przemyśle (w tym głównie w przetwórstwie przemysłowym) oraz wśród największych firm. Drugi kwartał rośnie wartość wskaźnika dla sektora MSP. • Wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych jest skorelowany z 7,4% wzrostem produkcji przemysłowej w I półroczu 2011 roku. Porównywalna dynamika produkcji sprzedanej przemysłu powinna się utrzymać w II półroczu br., co będzie wpływało na wykorzystanie mocy produkcyjnych i konieczność ich odbudowy. • Depozyty firm wciąż rosną, ale ich roczna dynamika w czerwcu (+5,6%) była najniższa od ponad dwóch lat. dane NBP

 21. Inwestycje firm w 2011 roku (4) • Punktem przełomowym dla inwestycji firm był trzeci kwartał 2010 roku, kiedy to wzrost inwestycji w ujęciu rocznym zanotowano u średnich i dużych firm. • W pierwszej kolejności inwestycje zwiększały firmy duże oraz eksporterzy, w największym stopniu korzystające na odrodzeniu w przemyśle i eksporcie. Firmy te są też w najlepszej kondycji finansowej. • Szacujemy, że sektor MSP rozpoczął proces inwestycyjny w IV kw. 2010 roku. Jego kumulacja będzie w latach 2011-2012, w odpowiedzi na rosnący popyt krajowy. W kolejnych kwartałach tego roku oczekujemy stopniowej poprawy klimatu inwestycyjnego dla firm zorientowanych głównie na rynek krajowy. • Zakładamy, że wyniki branży leasingowej w 2010 roku były trwałą zapowiedzią wzrostu inwestycji firm. Dotąd rynek leasingu z półrocznym wyprzedzeniem zapowiadał zmiany w inwestycjach w gospodarce narodowej. • Utrzymują się dobre nastroje w firmach. Bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, wysoka płynność finansowa, zwiększone bezpieczeństwo prowadzonej działalności oraz dostępność źródeł finansowania stwarzają korzystne warunki dla wzrostu inwestycji. Widzimy też przyspieszenie akcji kredytowej dla banków, w tym w obszarze kredytu inwestycyjnego. W związku z tym oczekujemy kontynuacji dalszego wzrostu inwestycji firm w II kwartale oraz w II połowie 2011 roku. • Prognozowany wzrost inwestycji w gospodarce w 2011 to +9,5%. Nakłady inwestycyjne w 2011 r. nadal będą mocno wspierane projektami infrastrukturalnymi. W 2012 wzrośnie znaczenie inwestycji prywatnych w gospodarce.

 22. Prognoza otoczenia makroekonomicznego

 23. 2011 rok w gospodarce – kontynuacja korzystnych trendów • W 2010 roku w polskiej gospodarce miała miejsce korzystna transformacja: od kraju, którego wzrost gospodarczy zależał głównie od wzrostu eksportu (i związanej z nim produkcji przemysłowej) do gospodarki w znacznie większym stopniu opartej na popycie krajowym. To kluczowa zmiana dla utrzymania stabilności rozwoju gospodarczego. • W czerwcu 2011 w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób pracowało już 5 mln 526 tys. osób (o 12,5 tys. osób więcej niż w maju i o 190 tys. więcej niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia się utrzymuje, ale przy obniżającej się jego dynamice. Mimo to jest ono już znacznie wyższe niż przed kryzysem. • Stopniowo obniża się też bezrobocie – 11,8% w czerwcu wg wstępnych danych resortu pracy. To nieznacznie powyżej wartości sprzed roku, kiedy wynosiło ono 11,6%. Poprawa na rynku pracy odbywa się stopniowo. • Wzrost zatrudnienia w połączeniu z realnym zwiększeniem wynagrodzeń powoduje coraz wyraźniejszy wzrost funduszu płac (+4,5% w I kw. oraz +4,4% w II kw.). Bezpieczeństwo zatrudnienia przekłada się na wyższe zakupy. • Z poprawy na rynku pracy zaczynają korzystać firmy mniejsze, zorientowane głównie na rynek krajowy. Widać to już w wynikach produkcji wg branż. W efekcie od początku roku notowaliśmy wzrosty sprzedaży detalicznej rzędu 12% oraz konsumpcji prywatnej szacowanej na ok. 4% r/r. dane GUS

 24. Polska nie jest jednak samotną wyspą • Udział eksportu w tworzeniu PKB Polski (ok. 36%) nie jest tak istotny jak dla innych gospodarek regionu, jednak pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych będzie miało przełożenie na wyniki gospodarcze Polski. • Chodzi tutaj głównie o wpływ takich zjawisk jak: problemy fiskalne i płynnościowe krajów peryferyjnych strefy euro, konsolidacja budżetowa w Europie, zakłócenie łańcucha dostaw w przemyśle po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii, wysokie ceny surowców oraz wyraźne zacieśnienie polityki pieniężnej w krajach rozwijających się (głównie w Chinach). • Czynniki te nie zakłócą jednak istotnie tempa wzrostu w Polsce ze względu na oczekiwane dobre wyniki głównych gospodarek strefy euro: Niemcy (w tym roku PKB ma wzrosnąć o 2,6%, w przyszłym o 1,8 – 1,9%), Francja, kraje nordyckie, Holandia. • Polska nadal będzie korzystała z dobrej koniunktury u głównych partnerów handlowych, choć tempo wzrostu eksportu będzie się stopniowo obniżać. dane GUS

 25. Prognoza makroekonomiczna na 2011 rok Główne tendencje: Prognoza dla Polski: • Ożywienie w strefie euro będzie nadal kontynuowane pomimo wdrażania programów oszczędnościowych, niższego wzrostu w krajach rozwijających się oraz problemów fiskalnych krajów peryferyjnych strefy. Nadal nie oczekujemy drugiego dna recesji. Wzrost gospodarczy w strefie euro będzie rzędu 2% w 2011 roku. • Tempo rozwoju kluczowej dla nas gospodarki niemieckiej osłabnie z 3,6% w 2010 do 2,6% w 2011 roku. Będzie ono jednak nadal znacznie wyższe niż w pozostałych krajach strefy euro, a wzrost gospodarczy Niemiec w coraz większym stopniu będzie wspierany rosnącymi wydatkami konsumentów. To za sprawą dalszego spadku bezrobocia. • Niemcy nadal będą zwiększać produkcję i eksport, jednak ich dynamika nie będzie już tak wysoka o czym świadczą powoli słabnące odczyty niemieckich indeksów koniunktury (Ifo, PMI). Ostatnie, majowe wyniki niemieckiego przemysłu nie wskazują jeszcze na istotne osłabienie: wzrost produkcji 9+7,5% r/r, dynamika nowych zamówień produkcyjnych +26,8% r/r, wzrost eksportu +19,9% r/r. • Pozwoli to zachować Polsce przyzwoitą dynamikę eksportu oraz podtrzymać dynamikę produkcji przemysłowej w całym roku. Szacujemy, że średnie tempo wzrostu produkcji przemysłowej w II połowie roku wyniesie ok. 6,5% w porównaniu do 7,4% uzyskanego w I półroczu. Czerwcowy odczyt PMI dla Polski równy 51,2 pkt. wskazuje już na ochładzanie koniunktury oraz wyhamowanie napływu zamówień eksportowych. • Import będzie rósł szybciej od eksportu, co przełoży się na ujemną kontrybucję handlu zagranicznego do wzrostu PKB. • Wzrosty produkcji będą przekładały się na dalszą poprawę na rynku pracy (stały wzrost zatrudnienia w firmach oraz nieznacznie wyższy niż w 2010 roku nominalny wzrost płac), a w konsekwencji na dalszy wzrost realnego funduszu płac. W efekcie dynamika sprzedaży detalicznej przyspieszy z 5,7% w 2010 do +11,0% w b.r. Konsumpcja prywatna oraz inwestycje będą głównymi filarami wzrostu gospodarczego w 2011 roku. • Wzrost produkcji przemysłowej: 7,0% • Wzrost eksportu: +12,0% • Kontrybucja eksportu netto do PKB: -0,5 pp • Wzrost zatrudnienia w sektorze przeds. +180 tys. osób • Bezrobocie rejestrowane na koniec roku: 11,0% • Nominalny wzrost płac: +5,0% • Nominalny wzrost sprzedaży detalicznej: +11,0% • Wzrost konsumpcji prywatnej: +3,5% • Wzrost PKB: +4,2% • Wzrost inwestycji: +9,5% • Wzrost PKB w II kw. 2011 roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w I kw. (4,4%-4,5) i będzie to już odpowiadało nominalnemu tempu wzrostu gospodarczego. Będzie to jednocześnie szczyt koniunktury w obecnym cyklu koniunkturalnym. • Konsolidacja finansów publicznych nie obniży istotnie tempa wzrostu gospodarczego w 2011 roku, bo praktycznie jeszcze jej nie będzie.

 26. Prognoza rynku leasingu

 27. Rejestracje samochodów osobowych i ciężarowych • W 2010 roku zarejestrowano 97 tys. aut z kratką, o 112% więcej niż rok wcześniej. W samym grudniu 2010 roku zarejestrowano 21 tys. takich pojazdów - 50% wszystkich rejestracji (31% w całym roku). • Tegoroczny poziom rejestracji samochodów osobowych jest na razie o 6% niższy niż w roku ubiegłym. Dobry wynik w leasingu to pochodna wyższych od przewidywań zakupów aut przez firmy (do maja wzrost o 2%, przy 10% spadku zakupów przez osoby fizyczne). • Dotychczasowa wysoka dynamika rejestracji nowych pojazdów ciężarowych (106% do maja) to w dużej mierze pochodna bardzo niskiej bazy początku 2010 roku. Udział rejestracji z I połowy 2010 roku stanowił tylko 26% wszystkich ubiegłorocznych rejestracji, przy długoterminowej średniej wynoszącej 48%. Źródło: Samar

 28. Prognoza wyników branży leasingowej (1) Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe • Zakup przez firmy 97 tys. aut osobowych z homologacją ciężarową w 2010 roku przełoży się na gorszy wynik OSD w 2011 roku. Przesunięcie popytu na samochody osobowe nie zrekompensuje w pełni ubytku aut z kratką. Sektor pojazdów lekkich będzie dodatkowo wsparty przez wyższy popyt na auta dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (wpływ ożywienia popytu krajowego). • Głównymi motorami wzrostu w 2011 roku pozostaną pojazdy ciężarowe (w związku z poprawiającą się sytuacją finansową firm transportowych, prognozowanym istotnym wzrostem zamówień przewozowych oraz potrzebą wymiany taboru na nowszy za sprawą podwyższenia stawek na e-myto) oraz maszyny (potrzeba uzupełnienia / rozbudowy parku maszynowego na skutek rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych i rosnących zamówień krajowych). • Nie oczekujemy jeszcze istotnej poprawy w sektorze leasingu nieruchomości. • Około 19% wzrost rynku w 2011 roku powinien przewyższyć wzrost inwestycji w gospodarce narodowej. Źródło: ZPL

 29. Prognoza wyników branży leasingowej (2) Aktywa sfinansowane leasingiem • Rynek leasingu już w 2010 roku z wyprzedzeniem zareagował na obserwowane w II połowie 2011 roku odrodzenie inwestycji firm. • Dane makroekonomiczne z ostatnich kilku miesięcy wskazują już na trwałość ożywienia gospodarczego. Cykl wychodzenia gospodarki ze spowolnienia był istotnie krótszy niż podczas kryzysu z lat 2001-2002. Cykl koniunktury zmieścił się w 9-ciu kwartałach. • Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach sytuacja w branży będzie się systematycznie poprawiała. • Oczekiwane wyhamowanie dynamiki całego rynku ruchomości w IV kw. 2011 roku to pochodna boomu na sprzedaż aut z kratką z listopada i grudnia 2010 r. • Oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych w dużej mierze będzie sfinansowany pożyczkami. Sprzyjać temu będzie rosnąca absorpcja środków unijnych oraz coraz większe zainteresowanie firm leasingowych tym produktem. Aktywa sfinansowane pożyczką Źródło: ZPL

 30. Konferencja prasowa lipiec 2011 ZPL domaga się zmian w prawie gospodarczym, które dadzą w efekcie: • ►Dostęp do taniego finansowania dla przedsiębiorców i konsumentów • Stan aktualny: • Rządowy projekt zmian w ustawach podatkowych dotyczących leasingu konsumenckiego wszedł w życie w dniu 1 lipca 2011 r. • Dzięki leasingowi konsumenci otrzymują dostęp do dobrych warunków zakupu, a także wielu usług okołoleasingowych, do nowej formy korzystania z dobra konsumpcyjnego, dzięki której ryzyko kredytowe jest podzielone pomiędzy finansującym, a korzystającym. ► Pobudzą rynek leasingu nieruchomości: - poprzez skrócenie umowy leasingu nieruchomości do 5 lat - poprzez umożliwienie leasingu wieczystego użytkowania ► Zwiększą bezpieczeństwo przedsiębiorców, którzy w wyniku problemów finansowych nie mogą kontynuować umowy leasingu: - umożliwienie scedowania zobowiązań na inny podmiot - umożliwienie wyleasingowania przedmiotu z wypowiedzianej umowy innemu podmiotowi Stan aktualny: Trwają prace przygotowawcze do powtórnego skierowania projektu pod obrady Komisji Sejmowej.

 31. ► Zwiększą bezpieczeństwo podatników w procesie realizacji umowy leasingu. • Zorganizowanie konferencji naukowych poświęconych tematyce: • Praw i obowiązków stron umowy leasingu w świetle prawa cywilnego • Spójności interpretacji prawa podatkowego w orzecznictwie i interpretacjach Ministerstwa Finansów. • ► Umożliwią odzyskanie środków zamrożonych w nieruchomościach komunalnych oraz zwiększą potencjał inwestycyjny samorządów poprzez wykorzystanie kapitału prywatnego (PPP). • Stan aktualny: • Ministerstwo Infrastruktury zadeklarowało kontynuowanie prac analitycznych w celu umożliwienia wykorzystania posiadanych nieruchomości przez JST dla zaspokojenia rosnących potrzeb finansowych tych jednostek. • W Fundacji Centrum PPP, której ZPL jest jednym z założycieli, przygotowano tzw. ścieżki dojścia podmiotu publicznego do projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia, a także obszarze budownictwa pod wynajem. Trwają prace nad kolejnymi m.in.. dla potrzeb budowy siedzib władz publicznych, więziennictwa, budowy społeczeństwa informacyjnego. Opracowano także Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy PPP.

 32. ► Pobudzą przedsiębiorców do inwestowania poprzez zmniejszenie kosztów użytkowania samochodów firmowych oraz poprawią bezpieczeństwo na drogach, wzmocnią ochronę środowiska. • Stan aktualny: • ZPL wspólnie z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Dealerów Samochodowych przygotował raport pt.„Branża motoryzacyjna w kryzysie. Propozycje rozwiązań”. Raport zawiera cztery ważne dla branży motoryzacyjnej postulaty: pełne odliczenie VAT od aut firmowych, wprowadzenie podatku ekologicznego, wprowadzenie na rynek leasingu konsumenckiego oraz uszczelnienie sytemu funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Postulaty zostały skierowane do najwyższych władz państwowych oraz wszystkich politycznych ugrupowań parlamentarnych. • ZPL został partnerem programu Przyjazna Motoryzacja. • Celem Programu jest zwrócenie uwagi przedstawicieli administracji publicznej, parlamentarnej, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych na znaczenie motoryzacji zarówno w gospodarce, jak i w obszarze bezpieczeństwa, budowy zrównoważonego transportu oraz ekologii. Aktualnie odbyły się trzy parlamentarne debaty poświęcone tym tematom

 33. Związek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) 542 41 36 fax: (22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl