1 / 17

MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY. Pomoc rodičů dítěti s SPU Mgr. Hana Rothová. Základní pojmy:. Zásady domácí přípravy Stanovení pravidel Motivace Opakování dříve probraného učiva Rozvoj dílčích předpokladů Dyslexie Dysgrafie Dysortografie. Zásady domácí přípravy. Domácí atmosféra

duff
Télécharger la présentation

MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Pomoc rodičů dítěti s SPU Mgr. Hana Rothová

 2. Základní pojmy: Zásady domácí přípravy Stanovení pravidel Motivace Opakování dříve probraného učiva Rozvoj dílčích předpokladů Dyslexie Dysgrafie Dysortografie

 3. Zásady domácí přípravy Domácí atmosféra Vymezení času a místa Vymezení pravidel Volba systému Motivace, pochvala Opakování učiva, podmínky pro jeho zapamatování Pracovní návyky – rozvoj schopnosti organizovat si své věci

 4. Pravidla, řád • Každodenní příprava, význam pravidelnosti • posilování paměti • upevnění pracovních návyků • posilování sebejistoty • radost z osvojených znalostí a dovedností • Stanovení pravidel, význam jejich dodržování • dodržujeme domluvený čas zahájení přípravy • máme vymezené místo na práci • dodržujeme sled činností, rituál, systém • umožníme chvíle odpočinku, krátkou relaxaci

 5. Motivace princip dobrého začátku příjemná pracovní atmosféra klid, laskavost, pochopení, „bezpečné“ prostředí zájem dospělého o dění ve škole, nejen o známky pochvala za snahu, nejen za výkon pochvala i za drobný úspěch, netrestat neúspěchy společné řešení a pomoc při potížích ocenění po skončení práce

 6. Opakování dříve probraného učiva Mapy pojmů, klíčová slova Hry, obměny činností, soutěže, kvízy Využití výukových programů na PC RADOST ZE SPOLEČNÉ PRÁCE

 7. Pozornost, paměť Rozvoj pozornosti Posilování paměti sluchové Posilování paměti zrakové Jak snížit zapomínání pomůcek a úkolů

 8. Rozvoj dílčích předpokladů * Zrakové rozlišování • figura / pozadí • inverzní tvary • detaily * Sluchové rozlišování • fonematické rozlišování • slabičná analýza • hlásková analýza / syntéza * Pravolevá orientace • v tělesném schématu, v ploše, na protilehlé rovině * Eliminace specifických logopedických potíží • artikulační neobratnosti, sykavkové asimilace, asimilace tvrdých/měkkých slabik * Rozvoj grafomotoriky

 9. Dyslexie PORUCHA ČTENÍ • čtení je pomalé/překotné, • namáhavé, s chybami • porušená plynulost, dvojí čtení • nesprávná intonace • potíže při orientaci v textu • porušená koordinace řeči a dýchání • stres

 10. Specifické chyby při čtení Záměny tvarově podobných písmen (b-d, a-e, m-n….) Záměny písmen ve slabikách (tam-tma, les-sel…) Přidávání / vynechávání písmen (čtvritka/črtek) Chyby v rozlišování délek samohlásek (pára, párá) Domýšlení konců slov Odhadování slov Chyby v intonaci

 11. Porozumění textu Dítě nepostihuje chronologii děje nevystihuje podstatu zachycuje detaily bez pochopení podstaty domýšlí děje vymýšlí si

 12. Náprava čtenářských dovedností Rozvoj techniky hlasitého čtení Rozvoj tichého čtení Rozvoj porozumění a reprodukce textu Párové čtení Výběrově párové čtení Postřehování Čtení předložkových vazeb Rozvoj porozumění textu a schopnosti vyprávět obsah

 13. Dysgrafie PORUCHA PSANÍ Obtíže v jemné motorice Obtíže v grafomotorice – koordinace ruka/oko Souvislost s oslabením ostatních složek jemné motoriky a mikromotoriky Tempo psaní Zvýšená chybovost v důsledku odčerpání sil a pozornosti při vlastním psaní Dopad na rýsování, kreslení, pracovní činnosti

 14. Rozvoj písařských dovedností Kresebné cviky Cvičení ruky Technické podmínky pro správné psaní Nácvik psaní písmen Nácvik práce s pravítkem, kružítkem

 15. Dysortografie PORUCHA OSVOJOVÁNÍ A APLIKACE PRAVOPISNÝCH PRAVIDEL Možné příčiny chyb při psaní dle diktátu Možné příčiny chyb při opisu, přepisu Gramatické chyby Specifické chyby

 16. Práce s chybou v písemném projevu • Specifické chyby • záměny tvrdých/měkkých slabik • záměny délek samohlásek • záměny tvarově podobných písmen • vynechávání / přidávání písmen • hranice slov v písmu * Gramatické chyby

 17. www  výukové programy www.detskestranky.cz www.dys2.org Khanova škola www.kaminet.cz Brain jogging.cz / hry www.adehade.cz Terasoft – český jazyk I., II. Diktáty …….

More Related