Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 PowerPoint Presentation
Download Presentation
沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶

沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶

290 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 給年青人支持,由拉茶開始! Making a Tasty Milk Tea 日期:2008 年 11 月 9 日 (星期日) 時間: 上午九時至下午三時 地點: 協青社賽馬會大樓 香港西灣河聖十字徑2號 Date : November 9 , 2008 (Sunday) Time: 9:00am - 3:00 pm Venue: Youth Outreach Jockey Club Building 2 Holy Cross Path, Sai Wan Ho, Hong Kong 沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 給年青人支持,由拉茶開始! 給年青人支持,由拉茶開始! 給年青人支持,由拉茶開始! Making a Tasty Milk Tea Making a Tasty Milk Tea Making a Tasty Milk Tea

 2. 日期: 2008 年 11 月 9 日 (星期日) 時間: 上午九時至下午三時 地點: 協青社賽馬會大樓 香港西灣河 聖十字徑2號

 3. 1. 滙豐銀行 2. 恆生銀行 3. 永亨銀行 4. 時富投資集團銀行(CASH) 5. 樹仁大學校友會 第一隊 6. 樹仁大學校友會 第二隊 7. 柏恆科技有限公司 8. 寶聯防污服務有限公司 24 隊參賽隊伍 9. HKU MBA Social Responsibility Club 10. HK UMA 11. HKU MBA 12. CO1 設計學校 13. 泰昇集團 14. 泰昇集團 (上海) 15. 李健駕駛學校 16. 南華傳媒 第一隊 17. 南華傳媒 第二隊 18. CU EMBA 19. PWC 會計師樓 20. DTZ 戴德梁行 21. 香港消防處 22. 鯉景灣體育會 23. 深圳大學 第一隊 24. 深圳大學 第二隊

 4. 今年獎項包括 冠軍 亞軍 季軍 殿軍

 5. 最佳士氣表現團隊

 6. 遺才賽盃

 7. 勁多人支持你

 8. 籌得最高善款參賽隊伍

 9. 上下一心沖奶茶

 10. 其他分組盃…

 11. 金融服務業盃 • 工商盃 • 傑出社團盃

 12. >各分組賽盃的名單<

 13. 工商盃 • 柏恆科技有限公司 • 寶聯防污服務有限公司 • 南華傳媒 第一隊 • 南華傳媒 第二隊 • 泰昇集團 • 泰昇集團 (上海) • DTZ 戴德梁行 • PWC 會計師樓 • 金融服務業盃 • 滙豐銀行 • 時富投資集團銀行(CASH) • 永亨銀行 • 恆生銀行 • 傑出社團盃 • 樹仁大學校友會 第一隊 • 樹仁大學校友會 第二隊 • CU EMBA • 鯉景灣體育會 • 香港消防處 • CO1 設計學校 • 李健駕駛學校 • 深圳大學 第一隊 • 深圳大學 第二隊 • HKU MBA Social Responsibility Club • HK UMA • HKU MBA

 14. Q&A

 15. 約定大家11月9日見~

 16. 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 給年青人支持,由拉茶開始! Making a Tasty Milk Tea 日期:2008 年 11 月 9 日 (星期日) 時間: 上午九時至下午三時 地點: 協青社賽馬會大樓 香港西灣河聖十字徑2號 Date : November 9 , 2008 (Sunday) Time: 9:00am - 3:00 pm Venue: Youth Outreach Jockey Club Building 2 Holy Cross Path, Sai Wan Ho, Hong Kong 沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 沖 一 杯 有 味 嘅 奶 茶 給年青人支持,由拉茶開始! 給年青人支持,由拉茶開始! 給年青人支持,由拉茶開始! Making a Tasty Milk Tea Making a Tasty Milk Tea Making a Tasty Milk Tea