1 / 23

ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT

ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ เรื่อง “การเสวนาเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ในอาชีพขั้นต้นด้าน ICT”

durin
Télécharger la présentation

ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ร่างมาตรฐานหลักสูตรฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ เรื่อง “การเสวนาเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ในอาชีพขั้นต้นด้าน ICT” โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

 2. 3 3 สายอาชีพ ICT ในประเทศไทย 1 3 คำอธิบายหลักสูตร 2 โครงสร้างของหลักสูตร Contents

 3. บทนำ ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพด้าน ICT จึงได้มีการบรรจุโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ไว้ในทุกหลักสูตรของสาขาวิชาชีพด้าน ICT เนื่องจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT มีความหลากหลายทั้งขนาดขององค์กร ลักษณะของธุรกิจและสายอาชีพด้าน ICT ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงยังไม่มีการจัดทำหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ที่เป็นมาตรฐานและมีโครงสร้างของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน จากข้อมูลความต้องการแรงงานที่มีความชำนาญด้าน ICT และข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆด้าน ICT ในประเทศต่างๆ สามารถนำมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการสร้างมาตรฐานหลักสูตรสำหรับวิชาชีพหลักด้าน ICT เพื่อให้บริษัทต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นต้นด้าน ICT ได้

 4. แบบสายอาชีพ ICT ในประเทศไทย

 5. เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ปริญญาตรี หรือ ปโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเคียงความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมบน WEB Application ด้วย PHP และ ASP ได้คล่อง มีความรู้ด้านฐานข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติ บุคลากร ประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี คุณธรรมและ จรรยาบรรณ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 17,000 - 18,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

 6. หลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer) • หลักสูตรวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรม • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บ • หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอ

 7. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาการอัลกอริทึมสำหรับแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาสคริป โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำกรบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริป (Using Web Scripting, Using Macro Scripting, Using Windows Scripting) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษาสคริป • แนะนำการใช้ข้อมูลและตัวแปร ตรรกะ โปรแกรมย่อย และส่วนต่อประสานผู้ใช้ • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้ตัวแปร และสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับการรับและแสดงข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบ • แนะนำการบริหารจัดการข้อมูล การใช้ Entity Relationship Model การเรียงลำดับข้อมูลตามคีย์ที่กำหนด การใช้ • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่มีการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์และรับส่งข้อมูลโดยใช้ XML

 8. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรม คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูงโดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำการพัฒนาโปรแกรม การเขียน Flowchart องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล และแสดงผลทางจอภาพ • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบและแสดงผลทางจอภาพ • แนะนำคำสั่งสำหรับการคำนวณและการเปรียบเทียบ คำสั่งควบคุมและวนซ้ำ (goto, if, switch, while, do-while, for) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้คำสั่งการคำนวณ คำสั่งการเปรียบเทียบ คำสั่งควบคุมและคำสั่งวนซ้ำ • แนะนำชนิดข้อมูลแบบตัวแปรชุด ( Array ), Pointer, Functions • ฝึกเขียนคำสั่งสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีการใช้ตัวแปรชุด Pointer และ Function

 9. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่เน้นสร้างโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ โดยมีจุดมุ่งหมายไปยังกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาเลยจนถึงผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมาในระดับหนึ่งแล้ว เป็นการนำเสนอแนวคิดในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาจาวา การทำความเข้าใจกับชนิดข้อมูล (Data Type) การตัดสินใจ (Decision) และการทำซ้ำ (Iteration) และการสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟฟิค (GUI: User Graphic Interface) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมผ่านเว็บ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอย่างง่าย และการเขียนโปรแกรมสำหรับเครือข่ายเบื้องต้น โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไคลแอนท์/เซอร์ฟเวอร์ (Client/Server) โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำพื้นฐานของชนิดข้อมูลและ Branching mechanism (WHILE and FOR Loop), Arrays & Methods, Classes, Encapsulation, Overloading, and Constructor • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บแอปพลิเคชั่น • แนะนำ Exception Handling and Package • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ใช้ Package และ • แนะนำ Database programming • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานสำหรับงานที่ใช้ฐานข้อมูล • แนะนำ Applet, Client/Server • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ใช้ Applet ที่ใช้

 10. หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอหลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอ เป็นหลักสูตรที่เขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริการผ่านเว็บด้วยภาษาจาวาและหลักการของสถาปัตยกรรมแบบ เอสโอเอ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำภาพรวมของการบริการผ่านเว็บ ภาษา XML (Extensible Markup Language) วิธีการอ่านข้อมูลจากเอกสาร XML ในภาษาจาวา (Java APIs for XML parsing and transformation) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีการอ่านข้อมูลจากเอกสาร XML • แนะนำโปรโตคอล SOAP (Simple Object Access Protocol) และ ภาษา WSDL (Web Services Description Language) และโปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเซอร์วิส JAX-RPC (Java API for XML-based RPC) มาตรฐานการส่งข้อมูล XML ผ่านอินเทอร์เน็ต SAAJ (SOAP with Attachments API for Java) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยพัฒนาด้วย JAX-RPC • แนะนำโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บเซอร์วิส JAX-WS (Java API for XML Web Services) และการใช้ JAXB (Java Architecture for XML Binding) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยพัฒนาด้วย JAX-RPC และการประกอบข้อมูล (Data binding) ด้วย JAXB (Java Architecture for XML Binding) • แนะนำความมั่นคงของเว็บเซอร์วิส (Web services security and Identity management) • ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีระบบ Security

 11. เป็น นักบริหารระบบเครือข่าย นักออกแบบระบบเครือข่าย นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบระบบ นักบริหารระบบเว็บ นักบริหารระบบฐานข้อมูล นักออกแบบระบบฐานข้อมูล หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารระบบเครือข่าย การบริหารระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ และระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การบริหารจัดการระบบเว็บ และการบริหารระบบฐานข้อมูล การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี และมีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ บุคลากร ควรจดจำไว้เสมอว่า ไม่ควรเปิดเผยความลับของบริษัทที่ตนทำหน้าที่บริหารระบบอยู่ พัฒนาองค์กรในระบบที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ทำ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ทำงานภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้างระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อเดือน เงินเดือน สายงานวิชาชีพบริหารระบบ(System Administrator)

 12. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารระบบหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารระบบ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการบริหารจัดการระบบ นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการมอนิเตอร์ระบบ การตั้งค่าระบบ การบันทึกและจัดการล็อกไฟล์และฝึกปฏิบัติ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำงานพื้นฐานด้านการมอนิเตอร์ระบบ นิยามและแนวคิดหลัก • ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการติดตั้งและการบริหารจัดการระบบ และการทำ Configuration and Auto Discovery • แนะนำวิธีการมอนิเตอร์ระบบ การจัดการล็อกไฟล์และรายงาน การตั้งค่าสมรรถนะระบบ (Performance Configuration) • ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในมอนิเตอร์ระบบ การจัดการล็อกไฟล์และรายงาน • แนะนำการใช้ Dashboard Builder • ฝึกการปฏิบัติการบริหารจัดการระบบแบบครบวงจรในสถานประกอบการจริง

 13. หากมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Master) ผู้บริหารพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถที่จะตั้งกิจการของตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Visual Design) ออกแบบลักษณะหน้าจอโฮมเพจ และเว็บเพจ พัฒนาเครื่องมือสำหรับ Update หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ เปิดตัวเว็บไซต์ และทำให้เป็นที่รู้จักดูและพัฒนาต่อเนื่อง การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Open source เขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา (HTML, DHTML, PHP, Mysql, JAVA Script, VB.net. C#.net, Delphi) และความรู้ด้าน Database (MS SQL) มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script มีความกระตือรือร้น มีความคิดเป็นระบบ เรียนรู้เร็ว คุณสมบัติ บุคลากร คุณธรรมและ จรรยาบรรณ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับสาร และ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 7,000-12,000 บาท รับทำเป็นงานอิสระ ชิ้นละประมาณ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท หรือรับทำเป็นรายหน้า หน้าละ 500 - 1,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์(Web Designer)

 14. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสำหรับออกแบบเว็บ โปรแกรมแต่งภาพ และโปรแกรมทำภาพเคลื่อนไหวต่างๆ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว (สำหรับผู้เริ่มต้นควรเรียนพื้นฐานที่จำเป็นก่อน) โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำพื้นฐานการใช้โปรแกรม Photoshop การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา XHTML และ CSS การใช้โปรแกรม Dreamweaver การออกแบบเว็บแบบมืออาชีพ ทฤษฎีสี (Color Theory) พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษร • ฝึกการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา XHTML และ CSS • แนะนำการสร้างกราฟฟิคบนเว็บให้ดูน่าสนใจด้วยโปรแกรม Fireworks (Web Graphics Using Fireworks) • ฝึกปฏิบัติการสร้างกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Fireworks • แนะนำพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash (Flash Basics) • ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash • แนะนำเทคนิคการออกแบบเว็บ (Web Design) • ฝึกการออกแบบเว็บสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายด้วยเทคนิคที่ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

 15. ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการทำงาน การทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กร การควบคุมลูกน้องได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ หรือผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้บริหารขององค์กรในที่สุด งานในสายอาชีพนักวิเคราะห็ระบบจะเกี่ยวข้องกับเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สมบูรณ์ วางแผนการใช้ทรัพยากรและจัดทำมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ติดตามระเมินผล จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Open source ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script สามารถบริหารทีมงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ คุณสมบัติ บุคลากร นักวิเคราะห์ระบบจะได้รับข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับองค์กรและส่วนหนึ่งนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องตระหนักถึงความถูกต้องและความผิดในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสำคัญ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนในระหว่างการศึกษาว่าได้ฝึกฝนด้วยตนเอง หรือ ฝึกงานกับองค์กรใด ได้ตรงกับสายงานที่ตนได้งานนั้นๆ หรือไม่ เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 80,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

 16. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิเคราะห์ระบบหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิเคราะห์ระบบ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินใจและต้นไม้การตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบอินพุตและเอาพุต การออกแบบวิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การทำเอกสาร การนำไปใช้และการประเมินผล โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำพื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารโครงการ การประมาณราคา และการรวบรวมความต้องการของระบบ • ฝึกการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำการเขียนผังแสดงการทำงานของระบบ แผนภูมกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการ การออกแบบเอาท์พุต และการออกแบบอินพุต • ฝึกการออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยจัดทำเอกสารการออกแบบ ได้แก่ผังแสดงการทำงานของระบบ แผนภูมกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการ การออกแบบเอาท์พุต และการออกแบบอินพุต อย่างสมบูรณ์ • แนะนำกระบวนการการพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานและการประเมินผล • ฝึกดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้งานและทำการประเมินผล

 17. การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่วิศวกรซอฟต์แวร์ จนถึงตำแหน่งหน้าที่การงานสุดท้ายในสายงานนั้น หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นสายงานที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อนขององค์กร ซึ่งจะต้องใช้กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และสามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตกลงกันและได้ผลงานในระดับคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับสถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบ มุ่งเน้นการออกแบบระบบงานที่สามารถบำรุงรักษาได้ ตลอดจนการคิดค้นกรรมวิธีการดำเนินงานโครงการและองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างอัตโนมัติ ปริญญาตรี /โทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรซอฟต์แวร์, สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความชำนาญทั้งหมดในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถใช้ภาษาพัฒนาเว็บไซต์ได้ดี มีทักษะการใช้ SQL เข้าใจการทำงานของเว็บเช่น AJAX, CSS สามารถประยุกต์เทคโนโลยี CMM: กับองค์กร สามารถทดสอบซอฟต์แวร์โดยกรรมวิธีมาตรฐาน หรือสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี .Net หรือ J2EE คุณลักษณะ สายวิชาชีพ คุณสมบัติ บุคลากร คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่งานที่มีคุณภาพ เงินเดือน ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท สายงานวิชาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

 18. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำกระบวนการจัดทำความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ซอฟต์แวร์ รวมถึงการประมาณราคาซอฟต์แวร์ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำกระบวนการการจัดทำความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ • ฝึกการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับระบบงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ • แนะนำการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design) • ฝึกการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบงานที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำพื้นฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing Foundation Introduction) • ฝึกดำเนินการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดและไม่มีข้อผิดพลาด • แนะนำเทคนิคการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Software Estimation Techniques) • ฝึกการประเมินราคาของระบบงานที่ได้รับมอบหมาย

 19. ออกแบบหรือจัดทำรูปแบบการออกแบบ โดยใช้ความรู้ศิลปะและการวาดรูปเพื่อนำเสนอลูกค้า ให้แนะนำแก้ไขหรืออนุมัติกำหนดขนาดและกำหนดรูปแบบของการนำเสนอแล้วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์แล้วประกอบชิ้นงานบนคอมพิวเตอร์ ทบทวนงานร่วมกับลูกค้าและแก้ไขตามที่ลูกค้าเสนอแนะ สร้างชิ้นงานกราฟฟิค สื่อประสมเพื่อใช้ในงานศิลป์ต่างๆ ตลอดจนสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ตำแหน่งงานของนักออกแบบกราฟฟิคได้แก่ เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ผู้จัดการฝ่ายมัลติมีเดีย คุณสมบัติ บุคลากร มีความสามารถ สร้างสรรค์ความคิด สามารถฟังและเข้าใจเนื้อหาที่ผู้อื่นพยายามสื่อสารสามารถประยุกต์กฎทั่วไปบางอย่างที่เป็นที่ยอมรับกับปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบที่สมเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดและนำเสนอชัดถ้อยชัดคำ ต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ ให้เกียรติลูกค้า อดทน ไม่บ่น ไม่ด่า ไม่เถียง เพื่อนำไปสู่งานที่มีคุณภาพ ไม่ควร Copy งานผู้อื่น แล้วแอบอ้าง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer)

 20. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิคหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แนะนำการทำความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย การออกแบบงาน โดยใช้สี ตาราง แผนภูมิ ภาพวาด ภาพถ่าย และการวางเลเอาต์ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำการกำหนดบริบท วัตถุประสงค์ ยะระเวลาการส่งมอบงาน กระบวนการและรายละเอียดการออกแบบ (Context, Objectives, Prerequisites, Detailed content outline, Deliverables, และ Computing requirements, Communications และ Visual Design) • ฝึกการวิเคราะห์เพื่อกำหนดบริบท วัตถุประสงค์ กำหนดเวลาส่งมอบ และกระบวนการออกแบบสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำการออกแบบผลงานให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่Graphic attributes , Color , Typography attribute, Contrast guideline , Repetition guideline, Alignment guideline, Proximity guideline, Guideline tradeoff • ฝึกการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้สี การใช้ตัวอักษร ระดับความแตกต่างของแสงและสี สำหรับการที่ได้รับมอบหมาย • แนะนำการวางเลย์เอาต์ (Page layouts) โดยพิจารณาการใช้ตาราง กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อความ รูปสัญลักษณ์ (Tables, Graphs and charts, Simplified drawings, Photographs, Diagrams, Text procedures, Icons and visual symbols, Screen captures, Design a page with diagrams และ icon) • ฝึกการวางเลย์เอาต์ของตาราง กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อความ รูปสัญลักษณ์ ในชิ้นงานสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย

 21. สายงานนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สนับสนุนการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร โดยจะปฏิบัติงานที่เป็นพื้นฐานตั้งแต่การติดตั้ง ปรับแต่งระบบ ป้อนข้อมูล จัดทำรายงาน สอนการใช้งาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และสนับสนุนผู้ใช้ในทุกด้านตอบคำถามที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องของระบบ หรือจากสาเหตุภายนอก เช่น ไวรัส หรือการใช้แอพพลิเคชั่น จัดทำคู่มือการใช้งาน และบทเรียนสอนการใช้งาน ประมวลปัญหาการใช้งานเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตหรือฝ่ายพัฒนาระบบ การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ เจ้าหน้าที่สนับสนุน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจนถึงตำแหน่งหน้าที่การงานสุดท้ายในสายงาน เช่น ผู้จัดการสายงาน คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ต้องมีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศต่างๆ เพื่อกำหนดกฎทั่วไปหรือได้บทสรุป สามารถเชื่อมโยงพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆไม่เกี่ยวเนื่องกัน สื่อสารโดยคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ คุณสมบัติ บุคลากร คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ต้องซื่อสัตย์กับตนเองและต้องมีจริยธรรม ต้องอาศัยความมุ่งมานะเมื่อผจญกับปัญหาที่ยากลำบาก และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและต้องมีใจบริการ อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่มี ประสบการณ์ จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้ ประเภทองค์กร เงินเดือนราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 10,000-12,000 บาท เงินเดือน สายงานวิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT (Support)

 22. หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT คำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร • หลักสูตรนี้นำเสนอความรู้และทักษะด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ PC และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60 • แนะนำการทำ PC Configuration and Troubleshooting ทั้งระดับธรรมดาและระดับสูง • ฝึกการตั้งค่าต่างๆให้กับระบบคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ • แนะนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย Switches และ Routers โปรโคอล TCP/IP พื้นฐานของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล การตั้งค่าในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน • ฝึกการตั้งค่าให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครือข่าย8v,rb;g9viN • แนะนำเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ความมั่นคงในเครือข่ายไร้สายและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครือข่ายไร้สาย • ฝึกการออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การกำหนดจัดการด้านความมั่นคงและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครือข่ายไร้สาย • แนะนำการจัดทำ Clusters บน Windows Server 2003 • ฝึกการจัดทำและบริหาร Clusters บน Windows Server 2003

 23. Click to edit subtitle style Thank You !

More Related