Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HYVINVOINNIN TUKEMISEN TIELLÄ KOHTI VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HYVINVOINNIN TUKEMISEN TIELLÄ KOHTI VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄÄ

HYVINVOINNIN TUKEMISEN TIELLÄ KOHTI VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄÄ

154 Views Download Presentation
Download Presentation

HYVINVOINNIN TUKEMISEN TIELLÄ KOHTI VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HYVINVOINNIN TUKEMISEN TIELLÄ KOHTI VARHAISKASVATUKSEN PÄÄMÄÄRÄÄ - LiikuntaVasu –prosessi kajaanilaisittain Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku –hankeen päätösseminaari, 16. huhtikuuta 2008 KM, Lto Tiina Kemppainen Kajaanin kaupunki

 2. Ensiksi: tarpeen synnyttämä tavoite ”Tahtoa tekojen takana.” • Valtakunnalliset ja alueelliset signaalit (vrt. työntö) • ”Itsenäinen toimintakyky kasvaa 10 vuotta säännöllisesti liikkuvalla ihmisellä suhteessa ’sohvaperunaan’.” • ”30 vuoden kuluttua Kainuussa palvelutarve kasvaa 50% ja työvoima vähenee 30 %.” • Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet • * Liikunnan suositukset osaksi vasua • Varhaiskasvatuksen tulosalueen strategiset valinnat (kehittämis- ja koulutusinterventiot aina sidoksissa perustehtävään) • Osaamispääoman kasvattaminen / varhaiskasvatustoiminnan sisällön kehittäminen • Työ hyvinvoinnin edistäminen (esim. henkilöstön ikärakenne)

 3. Mitä kohti? Eli mitä tarve synnytti. • Liikunnan suositusten jalkauttaminen. (koulutukset) • Päiväkotikohtaisten ja perhepäivähoidon alueellisten tai perhepäivähoitokotikohtaisten LiikuntaVasujen työstäminen. (työyhteisöjen kehittämisinterventiot) • Perheiden tukeminen liikunnan edistämisessä ja toteuttamisessa kasvatuskumppanuuden hengessä. (mm. perheliikuntatapahtumat) • Varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen toteuttamisen esteiden tunnistaminen ja tunnustaminen. (tutkimus ennen, aikana ja jälkeen) • Varhaiskasvatushenkilöstön omaehtoisen liikunta-aktiivisuuden edistäminen. (henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen)

 4. LAADUKAS PALVELUTUOTANTO Strategisesti kestävä strateginen eteneminen ja muu JOHTAMISTOIMINTA LAADUNHALLINTA MUUTOS ARVOT TYÖYHTEISÖ VOIMAANTUMINEN STRATEGIAT YKSILÖ OSALLISUUS TAVOITTEELLINEN TOIMINTA OPPIVAN ORGANISAATION PERIAATTEET ”Projektista prosessiksi, prosessista toimintatavaksi.” TiK 160408

 5. Idea hyvä – toteutukseen! • Periaatteina: • prosessimaisuuden kunnioitus (vrt. kivi kiven päälle) • prosessissa huomioiden ’vuorovaikutuksellinen suunnittelu – toteutus ja koordinointi – arviointi’ -sykli • tarkoituksenmukaisuus laaja-alaisuudessa ja syvyydessä (vrt. pienin askelin, mutta koko ajan ymmärryttäen edeten; tekoja!) • koko henkilöstö mukana; yksityinen palvelutuotanto huomioiden • tukirakenteet (johdon sitoutuminen, ohjausryhmä, mentorit ja liikuntavastaavat, työaika) • yhteistyö paikallisten osaajien kanssa (selkeä lisäarvon tavoittelu) • perspektiivi! (esim. tutkimus –kytkentä, vaikutukset tulevina vuosina)

 6. Osaajat osaamisen tukena, sitoutuneet sitouttajina - yhteinen työ ja yhteistyö voimavarana Oulun yliopisto KoKy / Lasten liikunta- ja terveyskasva-tuksen keskus Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus Kainuun Liikunta ry Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden itäsuomalainen polku - hanke

 7. Mallinnus ja dokumentointi Että tällä mallilla kokonaisuudessaan… Lajitutustumis -interventiot Strategialähtöinen tarpeen määrittely Yhteistyö verkoston muodostaminen A R V I O I N T I Liikuntavastaavien verkoston koonti Johdon sitouttami-nen ymmärryttäen osallistaen Tavoitteiden tarkentaminen Perhepäivähoidon prosessi toteutukseen Tukien organisointi / mm. ohjausryhmä Päiväkotien proses-sin suunnittelu LiikuntaVasu –seminaari 9.5.2007 Perhepäivähoidon prosessi suunnitte-lun fokukseen Päiväkotien prosessi toteutukseen

 8. …ja hoitomuodoittain… PÄIVÄKODIT ESIMIEHET 5 / 06 suositukset, sitouttaminen, yhteissuunnittelu, tutkimusaineiston keruu HENKILÖSTÖ 9 / 06 suositukset, motivointi, sitouttaminen, tutkimusaineiston keruu Välitehtävä1: tilannearvio HENKILÖSTÖ 11 / 06 aineksia liikuntakasvatuk-sen kehittämiseen, tutkimusaineiston keruu Välitehtävä 2: kehittämistehtävät HENKILÖSTÖ 2 / 07 liikunnan toteuttamisen muodot, tutkimusaineiston keruu LiikuntaVasu -tehtävä SEMINAARI 05 / 07 päiväkotien LiikuntaVasut esitellään Rinnalla: tutkimustoiminta, oppimateriaalin tuottaminen ja hankkiminen, mentoritoiminta

 9. PERHEPÄIVÄHOITO Alkuinfo hoitajaillassa Koulutuspäivä syksy 2006 ; ”LiikuntaVasu osana varhaiskasvatussuunnitelmaa” Perhepäivähoidon LiikuntaVasujen esittely 9 / 08 Tilannekartoitus / aineiston keruu 5 / 07 Koulutuspäivä 11 / 07 suunnittelu -teema Hoitajaillat / Vasujen työstäminen 4 / 08 Perheliikunta –tapahtumat 3-6 / 08 Koulutusilta 2 / 08 perheliikunta -teema Rinnalla: tutkimusaineiston keruu ja tutkimustoiminta, oppimateriaalin tuottaminen ja hankkiminen, vastuuhenkilöverkoston rakentaminen.

 10. Tässä ja nyt • perhepäivähoidon prosessi meneillään… • dokumentointi, materiaalin tuottaminen ja mallinnus meneillään… • LiikuntaVasu –toimintamallin levittämisen vastuut pohdinnassa… • kenties näin?! * Kehittämisprosessin kokonaisuuden esittely * Kunta- / seutu- / aluekohtainen räätälöinti * Konsultointi prosessin edetessä * Liikuntakasvatuksen ja hyvin-voinnin teoreettiset perusteet * Liikuntakasvatuksen kehittämisinterventiot * Tutkimuksellinen arviointi * Koulutus- ja oppimateriaali Kajaanin kaupunki / sivistystoimiala / varhaiskasvatus * Liikunnan sisällölliset koulutusinterventiot, kurssit Oulun yliopisto / Lasten liikunta- ja terveyskasvatuksen keskus Kainuun Liikunta ry.

 11. Millä mielellä? Tavoitteiden asettamista strategisina valintoina ei voi liikaa korostaa. Kehittämisinterventioissa tahto on kova sana. Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää tekoja. Hankemaailma on välillä TOSI rasittava. Mutta kunnon synenergiaetuja ei voita mikään. Eli yhdessä tahtoopi olla ja saada aikaiseksi enemmän. Vielä me olemme LiikuntaVasumme kanssa vain ja onneksi… matkalla!