1 / 7

Основни проблеми, свързани с въвеждането на дялове и ежедневна оценка в България

Основни проблеми, свързани с въвеждането на дялове и ежедневна оценка в България. Павел Пелц. Отделен резерв в ПОД Преки инвестиции в недвижимо имущество Инвестиции в деривати Въвеждане на дялове след старта на реформата, а не в нейното начало

dyami
Télécharger la présentation

Основни проблеми, свързани с въвеждането на дялове и ежедневна оценка в България

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Основни проблеми, свързани с въвеждането на дялове и ежедневна оценка в България Павел Пелц

  2. Отделен резерв в ПОД • Преки инвестиции в недвижимо имущество • Инвестиции в деривати • Въвеждане на дялове след старта на реформата, а не в нейното начало • Проблеми със свободното котиране на капиталовия пазар

  3. Отделен резерв в ПОД • Резервът не е част от активите на пенсионния фонд – проблеми и разходи, свързани с трансфера между ПОД и ПФ в случай на покриване на разлика от резерва, необходимо е време за осъществяване на трансфера, няма преимуществата на резерв в ПФ (няма прехвърляне на активи, само операции въз основа на дялове) • Двойни транзакционни разходи (в ПФ и в ПОД) за едни и същи категории инструменти • Конкуренция между ПФ И ПОД • Двойна оценка на един и същ инструмент

  4. Преки инвестиции в недвижимо имущество • Не-финансови активи • Няма ликвидност • Няма ежедневна оценка • Разходи за поддръжка и управление • Риск свързан със собствеността • Няма съхранение в банка-попечител, ограничава се нейната роля

  5. Инвестиции в деривати • Минимална доходност • Проблеми с оценката • Липса на прозрачност • Риск от манипулация въз основа на деривати

  6. Въвеждане на дяловете след старта на реформата, не в началото • Преходни правила • Необходима е информация • Липса на прозрачност и съпоставяне спрямо минали периоди • Допълнителни разходи, свързани с промените в информационните системи

  7. Проблеми със свободното котиране на капиталовия пазар • Ликвидност • Риск от манипулиране на цените – проблеми с оценката • Риск от спекулативно увеличение в случай на липса на разрастване на пазара така че да поеме инвестициите на пенсионните фондове

More Related