1 / 24

Kodiranje slovnih znakova

Kodiranje slovnih znakova. Razvojem Interneta i međunarodne komunikacije putem računala počeo se pojavljivati problem prikaza slovnih znakova na različitim računalima, tipkovnicama, različitim jezicima i pismima

dyami
Télécharger la présentation

Kodiranje slovnih znakova

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kodiranje slovnih znakova

 2. RazvojemInterneta i međunarodne komunikacije putem računala počeo se pojavljivati problem prikaza slovnih znakova na različitim računalima, tipkovnicama, različitim jezicima i pismima • Većina zemalja u svijetu je raspored slovnih znakova na tipkovnicama računala prilagođavala svojem jeziku i svojim specifičnim znakovima

 3. Slovne znakove računalo prepoznaje kao kodove (brojeve) • Masovnom upotrebom Interneta i elektroničke pošte nastaje problem prikaza slovnih znakova na računalima • Komunikacija među ljudima koji se nalaze u različitim dijelovima svijeta bila je otežana

 4. različitimslovnimznakovimadodjeljivanesu istekodnepozicije • Problemiprepoznavanjakodaiprikazasunajčešćikodspecifičnihznakovaunutarjednogjezika • Slovniznakovilatiničnogpismakojima se koristiengleskijezikprvisudobilijedinstvenekodovekoji se koriste u cijelomsvijetu

 5. Model kodiranja • Model kodiranja sastoji se od četiri osnovne razine prikazivanja, a to su: 1. repertoar znakova; 2. set kodiranih znakova; 3. algoritam za kodiranje; 4. shema kodiranja znakova.

 6. Repertoar znakova je skup svih znakova koje je potrebno kodirati • Skup tih znakova može biti otvoren kao kod UNICODE-a ili zatvoren kao u drugim kodnim sustavima (ASCII, ANSI) • Otvoreni skup znakova može se dodatno proširivati dodavanjem novih znakova

 7. Set kodiranih znakova je dobiven mapiranjem iz nekog repertoara u set kodova, odnosno cijelih brojeva • Svakom znaku iz repertoara dodijeljuje se jedinstveni broj, odnosno kodna pozicija • Niz brojeva (kodova) ne mora ići po redu, već se može ostaviti puno praznina za buduću upotrebu ili kontrolne funkcije

 8. Algoritam za kodiranje je metoda za prikaz znakova u digitalnom obliku • Vrši se mapiranje kodnih pozicija u podatkovni niz (8 bitni kod, 16 bitni kod, 32 bitni kod) • Shema kodiranja znakova je način mapiranja koda. Govori kojim redom su poslagani bajtovi u 16 i 32 bitnim kodovima • U heksadecimalnom sustavu16-bitno kodiranje ima raspon od 0000 do FFFF

 9. Kodni sustavi ASCII ili ISO 646 • American Standard Code for Information Interchange je najstariji kodni sustav i temelji se na 8 bitnom kodiranju • U decimalnom sustavu kodiranje u ASCII standardu kreće od broja 32, pod kojim se nalazi praznina (razmak) do broja 126 pod kojim se nalazi tilda. • Kodovi od 0 - 31 i 127 rezervirani su za kontrolne kodove (sistemske komande) Pozicije od 128 do 255 se ne koriste u ASCII-u

 10. ISO Latin 1 ili ISO 8859-1 • Kodni susutav Latin 1 je 8-bitni kodni sustav. Sadrži kodove od 160 do 255 to su znakovi sa naglascima i druga slova potrebna za pisanje u zapadnoj Europi i ASCII podskup znakova koji se nalaze na istim kodnim pozicijama. Tekstovi pisani ASCII kodnim sustavom izgledaju jednako i ako se čitaju nekim Latin 1 fontom zbog istih kodnih pozicija znakova.

 11. ISO Latin 2 je sustav kodiranja koji u sebi sadrži slova potrebna za pisanje u jezicima srednje Europe • On u sebi sadrži specifične znakove hrvatske abecede

 12. UNICODE ili ISO 10646 • Unicode se kao standard razvija od 1988.godine , a 1991. godine je utemeljen UNICODE konzorcij kao neprofitna organizacija. UNICODE konzorcij čine: Apple, HP, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, SAM. Nastao je iz potrebe za standardiziranom i univerzalnom shemom šifriranja pisanih znakova i teksta. UNICODE omogućuje internacionalnu izmjenu tekstovnih podataka, podržava sve svjetske jezike i pokriva područje egzotičnih jezičnih skupina.

 13. UNICODE tablica – font prvobitno je mogla prihvatiti 65 535 znakova • Temelji se na 16-bitnom kodiranju • Znakovi imaju jedinstvene kodne brojeve izražene u heksadecimalnom obliku i mogu biti od 0000 do FFFF • To nije zatvoreni sustav; može nadopunjavati svoj skup znakova

 14. Uvidjelo se da je prvobitnih 65 535 kodnih pozicija malo pa se raspon proširio i sada može prihvatiti 1 114 111 znakova • Osnovni standardi kodiranja unutar UNICODE-a su UTF 32, UTF 16 i UTF 8 • UTF 32 troši 4 bajta, odnosno 32 bita po kodnoj poziciji i koristi se za specijalne primjene.

 15. UTF 16 troši 2 bajta, odnosno 16 bitova po kodnoj poziciji • UTF 8 je najrašireniji standard kodiranja • Takozvani ASCII repertoar od 0 do 128 predstavlja se kao jedan bajt za svaki znak. Svi drugi kodovi prikazani su tako da se jedan znak predstavlja kao niz od 2 do 4 bajta od kojih je svaki u rasponu od 128 do 255

 16. Npr. slovni znak „a“ je za sve jezike koji ga koriste jedan jedinstveni znak i on se u UNICODE fontu nalazi na kodnom mjestu 0061. UNICODE kodna pozicija kurentnog slova a

 17. UNICODE font je organiziran tako da su u njemu slovni znakovi složeni po kodnim tablicama • Ne dopušta višestruko šifriranje istog znaka, niti dopušta da više znakova imaju istu šifru • Zadržao je kodni dio ASCII i ANSI standarda koji imaju 256 kodnih pozicija.

 18. Pisani tekstovi izgledaju besprijekorno ako se gledaju nekim UNICODE fontom • UNICODE rješava odnos Interneta i tiskovine, gdje se pod pojmom interneta podrazumijeva komunikacija pismima različitih naroda

 19. Primjena UNICODE-a kod specifičnih hrvatskih znakova • Unicode je kodni sustav koji svakom slovnom znaku dodjeljuje jedinstveni broj i ako se znak nalazi na pravom mjestu trebao bi biti čitljiv na svim platformama i u svim programima Propisane Unicode pozicije karakterističnih hrvatskih znakova

 20. Uz pomoć Unicode-a grafički programi kojima se svakodnevno služimo omogućuju nam korištenje svih hrvatskih znakova • Proces je često obrnut, npr. kad je grafičko rješenje ambalaže ili brošure sa originalnim fontom potrebno primijeniti na stranim tržištima. U tom slučaju grafički dizajner projektira nove znakove karakteristične za određeni jezik i proširuje font, koji se može dalje primjenjivati

 21. Česti su zahtjevi izdavačkih kuća za uređivanjem karakterističnih slovnih znakova • Na primjer, kad kod gotovih prijeloma knjiga koji su pohranjeni u arhivi treba otvoriti dokumente na novim računalima, unijeti potrebne tekstualne izmjene i formatirati za ispis na novim platformama

 22. Problem se rješavananačin da se taj „stari“ font uredizaradnanovimplatformama, tako da se karakterističnihrvatskiznakovi stave nanove, primjerice Unicode, pozicije • Prilikomprojektiranjakarakterističnihznakovahrvatskeabecedepotrebno je voditiračuna o svimkarakteristikama tog fonta, kako ne bi došlo do vizualnogodskakanjakarakterističnihslovnihznakovaodcjeline

More Related