1 / 64

Sutartiniai ženklai ir reljefas

Sutartiniai ženklai ir reljefas. Tikslai. Paai škinti požymius, pagal kuriuos atliekama kartografinė generalizacija Išvardinti sutartinių ženklų rūšis Paaiškinti, kokios rūšies sutartiniais ženklais žymimi atskiri vietos objektai

dyami
Télécharger la présentation

Sutartiniai ženklai ir reljefas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sutartiniai ženklai ir reljefas kpt. Ričardas Uzelka

 2. Tikslai • Paaiškinti požymius, pagal kuriuos atliekama kartografinė generalizacija • Išvardinti sutartinių ženklų rūšis • Paaiškinti, kokios rūšies sutartiniais ženklais žymimi atskiri vietos objektai • Paaiškinti,kuris nemastelinio sutartinio ženklo taškas reiškia tikrąją objekto vietą žemėlapyje • Žinoti topografinius sutartinius ženklus (8 grupes) kpt. Ričardas Uzelka

 3. Kartografinėgeneralizacija Žemėlapio mastelio nulemtas tikslingas svarbiausių kartografuojamų objektų, reiškinių iir procesų apibendrinimas bei apjungimas, siekiant žemėlapyje pavaizduoti būdingiausius realybės bruožus ir savybes, susijusias su žemėlapių tema ir paskirtimi vadinamas kartografine generalizacija. kpt. Ričardas Uzelka

 4. Kartografinė generalizacija kpt. Ričardas Uzelka

 5. Kontūrų generalizacija kpt. Ričardas Uzelka

 6. Hidrografinio tinklo generalizacija kpt. Ričardas Uzelka

 7. Gyvenviečių generalizacija kpt. Ričardas Uzelka

 8. Kartografinė generalizacija Vietovės objektų atranka vaizduojant juos įvairių masteliųžemėlapiuose vadinama kartografine generalizacija. Kartografinė generalizacija vykdoma pagal šiuos du pagrindinius požymius: • Pagal objektų dydį; • Pagal objektų karinę, ūkinę ar kitokią reikšmę. kpt. Ričardas Uzelka

 9. Žemėlapių spalvinisapiforminimas Gamtos objektai žemėlapyje vaizduojami tokia spalva, kokią jie turi vasaros metu. Pagrindinės spalvos: Balta – dirbami ir nedirbami laukai ir pievos (žemėlapio fonas). kpt. Ričardas Uzelka

 10. BALTA SPALVA kpt. Ričardas Uzelka

 11. JUODA SPALVA Visi dirbtinės kilmės objektai, jų pavadinimai ir charakteristikos, atskirų žemės paviršiaus taškų altitudės. kpt. Ričardas Uzelka

 12. MĖLYNA SPALVA Vandenys, vandens telkinių pavadinimai ir charakteristikos kpt. Ričardas Uzelka

 13. ŽALIA SPALVA Augmenija (miškai, krūmynai, sodai) kpt. Ričardas Uzelka

 14. TAMSIAI RUDA Kapitalinės (kietos) dangos keliai. kpt. Ričardas Uzelka

 15. GELTONA SPALVA Nerišlios dangos keliai (žvyrkeliai). kpt. Ričardas Uzelka

 16. PILKA Tankiai apgyvendinti miestų kvartalai. kpt. Ričardas Uzelka

 17. Sutartinių ženklų rūšys: 1. Masteliniai – jais vaizduojami vietovės objektai, kuriuos galima pavaizduoti žemėlapyje tikruoju dydžiu, t. y. užimantys vietovėje pakankamai didelį plotą. kpt. Ričardas Uzelka

 18. 2.  Nemasteliniai – jais vaizduojami objektai, užimantys vietovėje nedidelį plotą, bet turintys didelę reikšmę Tikrąją objekto vietąžemėlapyje nurodo nemastelinio sutartinio ženklo taškas, kai objektas vaizduojamas: kpt. Ričardas Uzelka

 19. Nemasteliniai ženklai a) ženklu, turinčiu pagrindo vidurį; tikroji objekto vieta – pagrindo vidurys. kpt. Ričardas Uzelka

 20. Nemasteliniai ženklai b) taisyklingą geometrinę formą turinčiu ženklu; tikroji objekto vieta – geometrinis figūros centras. kpt. Ričardas Uzelka

 21. Nemasteliniai ženklai c) ženklu, kurio pagrindą sudaro vertikalios ir horizontalios linijų susikirtimas 90o kampu – tikroji objekto vieta stataus kampo viršūnė. kpt. Ričardas Uzelka

 22. Nemasteliniai ženklai d) sudėtiniu ženklu sudarytu iš kelių geometrinių figūrų, kurios braižomos viena ant kitos – tikroji objekto vieta apatinės figūros centras. kpt. Ričardas Uzelka

 23. Linijiniai sutartiniai ženklai 3. Linijiniai sutartiniai ženklai – jais vaizduojami vietovės objektai, turintys tįsą, ženklai yra nemasteliniai pločio prasme, masteliniai ilgio prasme, tikroji objekto vieta žemėlapyje – visi linijinio orientyro simetrijos linijos taškai. kpt. Ričardas Uzelka

 24. Aiškinamieji sutartiniai ženklai – jais vaizduojami objektai, kurių tikslios vietos negalima apibrėžti, jie nenurodo tikslios vietos žemėlapyje tik nurodo, kad šioje vietovėje yra išsidėstęs objektas. kpt. Ričardas Uzelka

 25. Vietos objektų vaizdavimas žemėlapyje Visi sutartiniai ženklai pagal vaizduojamos vietovės objektus skirstomi į aštuonias grupes: 1. Geodezinio pagrindo punktai. kpt. Ričardas Uzelka

 26. 2. Ribos: Valstybės siena, apskričių, rajonų, valstybės saugomų teritorijų ribos. kpt. Ričardas Uzelka

 27. Gyvenvietės, pastatai, statiniai. • Masteliniai, nemasteliniai, pastatai orientyrai. kpt. Ričardas Uzelka

 28. 4. Pramonės ir komunalinio ūkio objektai. Kaminų (ir bokštų) aukštis nurodomas jei jie aukštesni kaip 50 m. Karjerų (iškasų, duobių, pylimų, staigių pakilimų ir t.t.) gylis (aukštis) nurodomas metrais. kpt. Ričardas Uzelka

 29. 5. Geležinkeliai ir jų įrenginiai. Geležinkelių tiltų parametrai nurodomi jei jis ilgesnis kaip 100m. pvz.: met. 640 – 8 ; 640 – ilgis, 8 – angos aukštis. kpt. Ričardas Uzelka

 30. 6.  Automobilių keliai, greitkeliai, takai. Žemėlapyje nurodomi beveik visų automobilinių tiltų parametrai: Ak – medžiaga, 120 – ilgis, 8 – plotis, 10 – angos aukštis, 60 – laikomoji galia (t). Automobilių kelių tiltų angos aukštis nurodomas tik tuo atveju kai kerta laivybai naudojamas upes arba tai viaduko tiltas. kpt. Ričardas Uzelka

 31. 7. Hidrografija ir hidrotechniniai įrenginiai. Vandens lygio altitudės. Brastos, užtvankos. Užtvankų parametrai nurodomi jei ji ilgesnė nei 100m. Medžiaga, ilgis, plotis, viršutinis ir apatinis bjefai. kpt. Ričardas Uzelka

 32. 8.   Augmenija ir gruntai. kpt. Ričardas Uzelka

 33. Pereinama pelkė 8.   Augmenija ir gruntai. Nepereinama pelkė kpt. Ričardas Uzelka

 34. KLAUSIMAI? kpt. Ričardas Uzelka

 35. RELJEFAS Tikslai: Paaiškinti reljefo vaizdavimo horizontalėmis būdo esmę. Nustatyti pagal žemėlapį šlaito statumą nurodyta kryptimi. kpt. Ričardas Uzelka

 36. Reljefo formos Reljefas – tai žemės paviršiaus nelygumų visuma:kalnai, žemumos, aukštumos, plokščiakalniai, kalvos, slėniai, daubos, griovos ir t.t. Žemėlapiuose naudojami šie žemės paviršiaus reljefo vaizdavimo būdai: 1. Spalvomis 2. Horizontalėmis kpt. Ričardas Uzelka

 37. Reljefo vaizdavimas horizontalėmis Absoliutus aukštis (HA) Baltijos aukščių sistemoje – tai žemės paviršiaus iškilimas virš vidutinio daugiamečio Baltijos jūros lygio ties Kronštatu. • Horizontalė – tai uždara kreivė žemėlapyje jungianti vienodo absoliutaus aukščio taškus. Reljefo laiptas – tai aukščių skirtumas tarp dviejų gretimų horizontalių. Žemėlapiuose 1:50 000 mastelio reljefo laiptas 10m. 1:25 000 - 5m. • Horizontalės atitinkančios reljefo laiptą vadinamos pagrindinėmis horizontalėmis (žemėlapyje tai plona ruda ištisinė linija). kpt. Ričardas Uzelka

 38. Horizontalės: 1) pastorintosios 2) pagrindinės 3) pusinės 4) pagalbinės 5) horizontaliųžymos 6) kalnabrūkšniai kpt. Ričardas Uzelka

 39. Reljefo vaizdavimas horizontalėmis Kalnabrūkšnis – tai horizontalei statmenas brūkšnelis nuolydžio kryptimi. Horizontalės žyma – tai skaičius ant horizontalės nurodanti absoliutų aukštį taškų, kuriuos jungia horizontalė. Skaičius rašomas taip, kad jo apačia nukreipta aukščio mažėjimo kryptimi. Altitudė – absoliutus aukštis. Tokių taškų žemėlapyje būna nuo 5 iki 10 viename dm2. Stambesniu šriftu nurodomos dominuojančių kalvų altitudės. kpt. Ričardas Uzelka

 40. Reljefo vaizdavimas horizontalėmis kpt. Ričardas Uzelka

 41. KLAUSIMAI? kpt. Ričardas Uzelka

 42. Reljefo formos Pagal padėtį horizontalių atžvilgiu skiriamos: Neigiamos Tarpinės Teigiamos TEIGIAMOS RELJEFO FORMOS: kpt. Ričardas Uzelka

 43. Reljefo formos 1. Kalva - taisyklingos formos neaukštas paviršiaus iškilimas, gana lėkštais šlaitais. Lyginamasis aukštis, nuo papėdės iki viršūnės, iki 200m. kpt. Ričardas Uzelka

 44. Reljefo formos 2.Kalvagūbris – tai ištempta kalvų grandinė. Linija jungianti aukščiausius kalvagūbrio taškus vadinama vandenskyros linija. kpt. Ričardas Uzelka

 45. Reljefo formos 3.Kauburys – (a, b) mažų matmenų dažniausiai taisyklingos formos žemės paviršiaus iškilimas (dažniausiai dirbtinės kilmės). kpt. Ričardas Uzelka

 46. Reljefo formos NEIGIAMOS RELJEFO FORMOS kpt. Ričardas Uzelka

 47. 1.Slėnis – tai išlenktos formos žemės paviršiaus įdubimas, palyginti lėkštais šlaitais, paprastai turintis nuolydį viena kryptimi. Linija, jungianti žemiausius slėnio taškus, vadinama vandentakos linija. Slėniai tarpusavyje nesikerta jie susilieja. Reljefo formos kpt. Ričardas Uzelka

 48. Reljefo formos 2.Griova – ilgas siauras žemės paviršiaus įdubimas stačiais šlaitais. kpt. Ričardas Uzelka

 49. Reljefo formos tai gana taisyklingos formos žemės paviršiaus įdubimas palyginti lėkštais šlaitais. Jose susidaro ežerai ir pelkės. Duobė – (a, b) dauba stačiais šlaitais. 3.Dauba – kpt. Ričardas Uzelka

 50. Reljefo formos TARPINĖS RELJEFO FORMOS: 2.Terasa – tai laiptų pavidalo paviršius Lietuvos teritorijoje vidutinis pakopos aukštis 9,3m. 1.Lyguma – tai lygus arba silpnai kalvotas paviršius. kpt. Ričardas Uzelka

More Related