Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basisprincipes van een bestuurs-overeenkomst voor de FOD Sociale Zekerheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basisprincipes van een bestuurs-overeenkomst voor de FOD Sociale Zekerheid

Basisprincipes van een bestuurs-overeenkomst voor de FOD Sociale Zekerheid

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Basisprincipes van een bestuurs-overeenkomst voor de FOD Sociale Zekerheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Basisprincipes van een bestuurs-overeenkomst voor de FOD Sociale Zekerheid

 2. Een bestuursovereenkomst ? Voor een FOD ?

 3. In België ? Vlaamse Overheid 56 agentschappen 13 departementen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 instellingen of overheidsbedrijven Franse Gemeenschap 6 instellingen of overheidsbedrijven Waals Gewest 27 instellingen of overheidsbedrijven Federale Overheid 10 overheidsbedrijven 16 openbare instellingen van sociale zekerheid Toekomst ?14 FOD’s, 6 POD’s, 16 wetenschappelijke instellingen, 14 ION’s ?

 4. Een BO voor centrale departementen ? Een BO afsluiten ? Alleen maar met een agentschap of een overheidsbedrijf ! Public Service Agreements / Delivery Agreements (UK) Contrats de performance au sein de l’administration fiscale (Fr) Satements of Intents, Output Plans, Statements of Forecast Service Performance (NZ) Managementovereenkomsten

 5. De definitie van een BO volgens de Federale regering Regeerakkoord Federale Regering (18/03/2008) De voogdijminister maakt met de overheidsinstellingen bestuursovereenkomsten die concrete doelstellingen bevatten en die bijgestuurd worden indien de voorwaarden gedurende de looptijd eenzijdig door de overheid worden gewijzigd. De voorzitters van hun kant bekomen een grotere vrijheid inzake het personeelsbeleid en de overheidsopdrachten en het budgettair beheer van hun organisatie. Door de invoering van de interne audit verschuift de a priori-controle door de Inspectie van Financiën naar een steekproefsgewijze a posteriori-controle Beleidsnota van de Minister van Ambtenaren Zaken (29/10/2009) Deze bestuursovereenkomsten bevatten de belangrijkste afspraken tussen de minister(s) en zijn/haar administratie over de te behalen doelstellingen tijdens de legislatuur, de wijze waarop ze moeten bereikt worden, het geheel van de middelen dat hiervoor wordt ingezet en de toewijzing ervan in functie van de prioriteiten, alsook de modaliteiten voor de opvolging en de evaluatie van hun realisatie. Ze zijn het resultaat van een overlegproces tussen gelijkwaardige partners; maar het primaat van de politiek blijft algemeen gelden. In ruil voor een concreet resultaatengagement en verzekerde transparantie, krijgen de overheidsmanagers meer autonomie over de uitvoering en de inzet van middelen. Omwille van deze belangrijke cultuuromslag is geopteerd om vanuit het domein Ambtenarenzaken de invoering van de bestuursovereenkomsten te ondersteunen via het opstarten van een aantal pilootprojecten binnen het huidig regelgevend kader.

 6. Inhoud Effectiviteit : uitvoering van ministeriële beleid  Performantie : uitvoering van basisopdrachten Efficientie : Value for Money

 7. Een nieuwe relatie Burgerlijk contract L’Etat, c’est moi Overleg Primaat v/d politiek Ops autonomie Overblijfsels ex ante Rechten & plichten Bestuursovereenkomst Ex post Interne controle, audit

 8. En voor onze FOD ?

 9. 1. Inhoud : visie 2010-2011 voor de BO II. Sociale Beleidscoördinatie en Ondersteuning I. Organisatorisch Vermogen Strategische visie (waarden) II. Sociale Fraudebestrijding II. Sociale Diensten aan de Burger

 10. Inhoudstafel • Inhoudstafel • Algemene bepalingen (duurtijd + partijen) • Strategische richtlijnen : • Voorstelling, missies, waarden en partners van de FOD • Basisopties genomen door de FOD • Voorstelling van de BO • Strategische projecten • 6 à 7 projecten voor ganse FOD • Vb : EMAS, CAF, interne controle, Stargate, … • Projectfiche met budget, tussen- en eindresultaten, • deadlines, risico’s • Basisopdrachten : 2 à 3 basisindicatoren / projecten door iedere DG • Budgettaire gedeelte • Praktische afspraken • Over aanpassing • Over opvolging en eindevaluatie • Over verzelfstandiging van beheersprocessen

 11. Directie-comité 2.a. Actoren bij het interne denkproces Voorzitter Contract team Cel P&O Stuurgroep projecten Werkgroep basisopdracht Cel B&B DG DG Project leader Contact persoon Contact persoon Project Project Directie-generaal Directie-generaal

 12. 2.b. Actoren bij de onderhandelingen FOD P&O Voogdij-minister Directie-comité Vertegenwoordiger v/d Voogdijminister Voorzitter + delegatie Contract team Andere Staats-actoren ?

 13. 3.a. De interne voorbereiding

 14. 3.b. De onderhandelingen met de Voogdij Begin juni 2010 Juni-juli 2010 Eind augustus-oktober 2010 November-december 2010 Fase 5. 2de onderhandelings- ronde Fase 4 - Conclaaf Trilaterale FOD-Voogdij-Budget / IF Budgettaire Conclaaf Opmaak prefiguratie 2011 Fase 6 Goedkeuring, ondertekening, publicatie Budgettair traject Fase 1 Voorbereiding Fase 2. 1er onderhandelingsronde Goedkeuring budget 2011 Politieke discussies ter voorbereiding van het Conclaaf Trilaterale FOD-Voogdij-Budget / IF Fase 3 Opmaak ontwerp BP & opmaak dossier Conclaaf Budget 2011 Opmaak voor-ontwerp BO Aanpassing ontwerp BO Verwachtingen Staat Strategisch traject Bilaterale FOD -Voogdij Bilaterale FOD-Voogdij Bilaterale FOD-Voogdij Communicatie aan de Voogdijminister(s) Goedkeuring Beheers-comités Technisch traject Technische discussie over de doelstellingen Technische discussie over de doelstellingen Laatste technische discussie over de doelstellingen Voorbereiding Onderhandelingen Conclusie

 15. 4. De deadlines • Februari 2010 : basisakkoord met Voogdiminister • Juni 2010 : • Verwachtingen van de Voogdijminister • 1ste ontwerp BO • Bilaterale gesprek met Voogdijminister • Juli 2010 : budgettaire bilaterale • September2010: • Gesprek met andere Staatsactoren • Dossier voor Konklaaf • November2010 : laatste gesprek met Voogdijminister • December 2010 : goedkeuring van BO

 16. 5. Kwaliteitsprincipes voor het uitschrijven van een bestuurosvereenkomst • Leesbaarheid • Operationalisering • Concrete doelnorm • Betrouwbaarheid, geldigheid, nauwkeurigheid en transparentie • SMART • Risico’s

 17. Tom Auwers Tom.auwers@minsoc.fed.be Amaury Legrain Amaury.legrain@minsoc.fed.be Liesbeth Strobbe Liesbeth.strobbe@minsoc.fed.be