html5-img
1 / 10

Helena Zander Ögren Brunbärsvägen 2 Förbundsordförande 114 21 Stockholm Sveriges Läkarsekreterarförbund Tel 0739-875879

Effektivitet Låt annan personal slippa uppgifter som läkarsekreterare gör både billigast och bäst! Patientsäkerhet När patienten återkommer: Om förra besökets diktat INTE finns utskrivet och signerat… …och är tillgängligt för behörig läkare och sköterska… …hur ska man då kunna erbjuda

dyllis
Télécharger la présentation

Helena Zander Ögren Brunbärsvägen 2 Förbundsordförande 114 21 Stockholm Sveriges Läkarsekreterarförbund Tel 0739-875879

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Effektivitet Låt annan personal slippa uppgifter som läkarsekreterare gör både billigast och bäst! Patientsäkerhet När patienten återkommer: Om förra besökets diktat INTE finns utskrivet och signerat… …och är tillgängligt för behörig läkare och sköterska… …hur ska man då kunna erbjuda god och säker patientvård? Helena Zander Ögren Brunbärsvägen 2 Förbundsordförande 114 21 Stockholm Sveriges Läkarsekreterarförbund Tel 0739-875879 ordforande@lsf.se / heza@chello.se

  2. Har vi råd att betala överpris för uppgifter som kan göras både billigare och effektivare? Varför tar vi läkarnas dikterande för självklart men inte övrig dokumentationspliktig personal – vad är skillnaden? Om man utbildar sig till läkare, sjuksköterska, sjukgymnast etc - är administration det man verkligen är intresserad av? Vore det inte bättre att med tanke på att befolkningen faktiskt klagar på att inte få träffa läkare/ssk etc utan en massa väntetid – se till att avdela vårdpersonalen att göra just det man är anställd för?

  3. Läkarsekreterarna har massor av idéer om vilka arbetsuppgifter de skulle kunna ta över. Låt dem göra det – men då måste man också skaffa vettiga verktyg och dessutom öppna upp för en flexiblare bemanning samt att annan vårdpersonal än bara läkare dikterar sina journaler. Nu finns sådana verktyg och lösningar som skulle kunna möjliggöra en mer kostnadseffektiv administration

  4. Digital diktering Visst, men det finns en fortsättning också

  5. Skulle du vilja kunna se vem som dikterar kort, långt, lättskrivet och svårskrivet? Vem som skriver mycket, lite, rätt och fel? Mäta, veta, styra, förbättra…

  6. Lätt för administratörer att hålla koll!!

  7. Arbetsuppgifter att ta över från vårdpersonal enligt förslag från primärvårdssekreterare Skriva all dokumentation som inte är jättekort till alla läkare, ssk, dsk, usk, diabetessk, sjukgymn mfl. "Få doktorn att diktera mera och skriva mindre själv." schemaläggning, tidbokning, receptionsarbete, telefon, receptförnyelse, personaladministration, ekonomiadministration, informationsarbete, patientinformation, renskrivning åt andra, utformning av blanketter, mallar för t ex kallelser, enkäter, presentationsmaterial, webbdesign, systemansvar, fakturahantering, inköp av materiel, kontakter med företag/kunder. Bevaka provsvar till pat. Registeradministration. Digitalisera allt sådant som idag är på papper. All patientkorrespondens. Inköp och beställning.

  8. Om familjeläkarens tid kan gå från… …till detta, så… • Det är billigare och bättre att låta: • Läkarna ägna mer tid åt patienterna. • Sekreterare skriva allt som längre än två rader, samt ta över allt administrativt arbete som inte är medicinskt, t ex schemaläggning, tidbokning, receptionsarbete, bokning av telefontider, receptförnyelse, personaladministration, ekonomiadministration, patientinformation. • En medicinsk skrivbyrå avlasta de interna sekreterarna med journalskrivningen, så att de får utrymme att avlasta läkarna med administrationen. …kan en normal vårdcentral spara ca 1-2 miljoner kronor om året. Varje procents administrativ läkartid som försvinner, betyder över 100 000 kr/år i besparing. Källa: Studie av sjukhusläkare från 2000, gjord av IHE, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

  9. Om sjukhusläkarens tid kan gå från… …till detta, så… • Det är billigare och bättre att låta: • läkarna ägna mer tid åt patienterna • sekreterare ta över mer administration, t ex kring telefontider, journalhantering, information och kommunikation till och med både patienter och andra vårdenheter • en medicinsk skrivbyrå avlasta de interna sekreterarna med journalskrivningen …kan ett normalstort länssjukhus spara ca 100 miljoner kronor om året. Varje procents administrativ läkartid som försvinner, betyder över 8 miljoner kronor per år i besparing. Källa: Studie av sjukhusläkare från 2000, gjord av IHE, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

  10. Med ett bra verktyg för sekreterare och administratörer så kan man möjliggöra distansarbete för de sekreterare och enheter som vill. Man får också möjlighet att vid behov (och det behovet avgörs helt och hållet av vårdenheten) lägga ut skrivarbete på andra sekreterare eller skrivbyrå. Tekniken är säker, all åtkomst till såväl ljudfiler som journaler är krypterad, journalsignering sker med samma teknik som Bank på Internet. Möjlighet att integrera med befintliga journalsystem så att anteckningen landar hos respektive vårdenhet oavsett journalsystem eller var sekreteraren finns.

More Related