html5-img
1 / 17

Statistika podruhé

Statistika podruhé. Návrh evidence a statistického výkaznictví Možná realizace - 2009 Komise SDRUK pro RF Praha, 9. 4. 2008. Vývoj od listopadu 2007. Prezentace na celostátním semináři ke statistice v Brně (prosinec 2008, NIPOS, MZK Brno) První kolo připomínek (KK i PK)

dyllis
Télécharger la présentation

Statistika podruhé

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Statistika podruhé Návrh evidence a statistického výkaznictví Možná realizace - 2009 Komise SDRUK pro RF Praha, 9. 4. 2008

 2. Vývoj od listopadu 2007 • Prezentace na celostátním semináři ke statistice v Brně (prosinec 2008, NIPOS, MZK Brno) • První kolo připomínek (KK i PK) • Konzultace se zástupcem komise pro služby SDRUK • Únor – NIPOS konzultuje s ČSÚ – souhlas bez připomínek • Korespondenční práce skupiny pro statistiku • Předkládám PRACOVNÍ verzi – rozhodnout a ukončit • Návrh na změny oddílu Hospodaření od NIPOS

 3. Připomínkované návrhy • Výkaz Kult (MK) V12-01 • Deník veřejné knihovny • Definice ke statistické evidenci • Pokyny k vyplňování deníku • Pokyny k vyplňování výkazu

 4. Základní zásady akceptování … • Knihovny evidují mnohem více než obsahuje statistický výkaz (větší knihovna – více údajů), jen stěžejní do výkazu • Každý musí udělat nějaký kompromis a přijmout i jiný náhled • Snaha o maximální srozumitelnost • I formální připomínky jsou důležité!!! • Zkuste se zamyslet, prosím, nad souvislostí Výkaz – Deník – definice

 5. Oblasti připomínek: • Výpůjčky - téměř bez výhrad, zůstává • Návštěvníci knihovny fyzičtí i virtuální • Elektronické, tzn. on-line služby • Další údaje • Pracovníci a hospodaření – jen drobné doplňky (do minulého pátku  )

 6. I. Knihovní fond

 7. II. Uživatelé

 8. III. Výpůjčky

 9. IV. Elektronické služby knihovny

 10. V. Další údaje • Počet vzdělávacích akcí pro veřejnost X • Počet vzdělávacích akcí pro knihovníky X Údaje z Kultu nelze nahrazovat výkazem RF

 11. Možná řešení:1. Přidat samostatný oddíl RF

 12. Možná řešení 2. Začlenit předešlé řádky do stávajícího oddílu V. Další údaje 3. Pouze vypustit ve stávajících ř. 0513 a 0514 slovo „veřejnost“

 13. VI. Zaměstnanci, hospodaření • Sledování nákladů na pořízení knihovních fondů • Sledování nákladů na pořízení licencí na elektronické zdroje

 14. Kosmetická úprava – zásadní význam

 15. NIPOS - návrh na nový oddíl VI. Zaměstnanci, hospodaření • Máme možnost zvolit • Připomínky mám od ekonomky NK a někt. členů skupiny • Mohlo by se zjednodušit stávající? • Dodáme si své 3 řádky o nákladech na KF • Případně další změny • Prosím připomínkujte – Urgentní

 16. A termíny ? • Připomínky ke Kultu obratem poslední • Připomínky k oddílu VI. Zaměstnanci, hospodaření – do konce příštího týdne nejpozději • Do konce května 2008 – vše další NIPOSu

 17. Za pracovní skupinu děkuji za • Pomoc včera • Dnes pozornost • Zítra  náměty, připomínky, návrhy • Ladislava Zemánková • KI NK ČR • Ladislava.zemankova@nkp.cz

More Related