Download
podpora meziobecn spolupr ce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podpora meziobecní spolupráce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Podpora meziobecní spolupráce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podpora meziobecníspolupráce Úkoly zajišťované realizačními týmy u smluvních partnerů Jiří Hužera Manažer navozování meziobecní spolupráce

 2. Realizace procesů dle metodiky MOS A) Role jednotlivých aktérů v území B) Aktuální procesy běžící do 1. Shromáždění zástupců obcí C) 1. Shromáždění zástupců obcí D) Plánované procesy v období od 1. Shromáž- dění do ukončení projektu

 3. Realizace procesů dle metodiky MOS A) Role jednotlivých aktérů v území • Smluvní partner • se smluvně zavázal analyzovat možnosti meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP), komunikovat s představiteli obcí a měst v území ORP a podporovat myšlenku vzájemné spolupráce obcí při výkonu samostatné působnosti. Proto:a) vytvoří realizační tým v souladu se Smlouvou a jejími přílohami. b) se zavazuje vytvořit čtyři rozvojové strategie  pro území ORP. V  případě ORP, kde do meziobecníspolupráce bude zapojena aglomerace, bude zpracována pátá rozvojová strategie. c) zorganizuje a uspořádá dvě oficiální setkání představitelů obcí z daného Správního obvodu

 4. Realizace procesů dle metodiky MOS A) Role jednotlivých aktérů • Koordinátor meziobecní spolupráce (KMOS) • Náplní jeho práce je zejména komunikace se zástupci dotčených obcí a partnery v území ORP. • Přispívání k řešení konkrétních problémů, moderuje veřejné debaty a jednání, pomáhá v identifikaci společných zájmů, nastavování vazeb mezi obcemi a podílí se na procesu prohlubování meziobecní spolupráce (včetně případné přípravy na založení nebo transformaci dobrovolného svazku obcí). • Dále je náplní práce KMOS komplexní řízení projektu na úrovni Smluvního partnera (plnění úkolů, soulad s harmonogramem a reporting výstupů směrem ke Svazu), řízení činnosti dalších členů Realizačního týmu (rozdělování úkolů, kontrola výstupy, atd.).

 5. Realizace procesů dle metodiky MOS A) Role jednotlivých aktérů • Motivující starosta - hlavní aktivity v území • zprostředkovávávzájemnou komunikaci mezi představiteli obcí a aktivně se účastnízasedání představitelů obcí a prezentujena nich Projekt. • motivujepředstavitele obcí k zapojení do aktivit souvisejících s Projektem. c) pravidelně komunikujea spolupracujes realizačním týmem v územním obvodu, zejména s koordinátorem meziobecní spolupráce. d) je nápomocen při organizování oficiálních Shromáždění zástupců obcí a podporuje proces prohlubování meziobecní spolupráce.

 6. Realizace procesů dle metodiky MOS A) Role jednotlivých aktérů • Regionální koordinátor - vykonává za Svaz koordinační funkci vůči realizačnímu týmu Smluvního partnera Tato úloha spočívá především v : • Získávání a předávání včasných informací a navrhování opatření v případě změny místních podmínek ohrožující výstupy projektu. • V nastavení postupu komunikace se smluvním partnerem a jeho realizačním týmem a s motivujícími starosty při poskytování metodické a informační podpory. • V nastavení systému kontroly postupu u smluvního partnera (realizačního týmu) - monitoring procesů.

 7. Realizace procesů dle metodiky MOS B) Aktuální procesy běžící do 1. Shromáždění zástupců obcí Časový harmonogram

 8. Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizacen

 9. Realizace procesů dle metodiky MOS • Vyhodnocení řízeného rozhovoru (dotazník 1) Obr.č. 1 Ochota ke spolupráci se svými sousedy Obr.č.2 Bariéry v meziobecní spolupráci

 10. Podpora meziobecní spolupráce • Jaké správní území považujete za nejvhodnější pro vzájemnou spolupráci mezi obcemi při zajišťování veřejných služeb v oblasti (Dotazník, část 2 – předběžné údaje)

 11. Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizacen

 12. Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace

 13. Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n

 14. Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n

 15. Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n

 16. Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n

 17. Realizace procesů dle metodiky MOS C) 1. Shromáždění zástupců obcí Je klíčovým milníkem uzavírajícím první polovinu celého Projektu • Budou projednány: a) výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní • charakteristika území, současná situace a vývoj • (odpady, školství, sociální služby) • b)varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných • analýzou jednotlivých oblastí c)analýza území z pohledu meziobecní spolupráce • a návrhy na její možné prohloubení • Bude odsouhlasen výběr volitelného tématu, podána informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (v těch ORP, kde se to řeší). • Bude stanoven další postupu realizačního týmu (a motivujících starostů) pro aktivity v druhé části Projektu.

 18. Realizace procesů dle metodiky MOS D) Plánované procesy v období od 1. Shromáždění do ukončení projektu 1. časový interval: červen- září 2014 Tvorba, diskuze a projednání navrhovaných řešení v jednotlivých oblastech spolupráce obcí, volba dalšího postupu při prohlubování meziobecní spolupráce • KMOS po doručení oponentních posudků zajistí zapracování připomínek oponentů do analytických částí jednotlivých dílčích rozvojových strategií. • KMOS, po ukončení prvního oficiálního setkání představitelů obcí, se zapojí do procesu institucionalizace meziobecní spolupráce – podrobně bude diskutováno v následujícím vystoupení právního týmu. • Do 30. září má být předložena zpracovaná analytická část Volitelného tématu.

 19. Realizace procesů dle metodiky MOS 2. časový interval: říjen 2014 - leden 2015 • Koordinátor meziobecní spolupráce ve spolupráci s motivujícími starosty na komunikační platformě neformálního setkávání starostů projednává v území ORP možnosti dalšího prohlubování meziobecní spolupráce – ve spolupráci s právním týmem projektu. • Realizační tým vypracovává návrhovou část dílčích rozvojových strategií. • Právní tým předá (do 31. ledna 2015) konečnou podobu právních dokumentů pro dané ORP k případné transformaci či založení DSO, která byla zpracována se zohledněním připomínek a dle místních podmínek území ORP. • Realizační tým dopracuje předložené právní dokumenty a připraví k projednání na II. Oficiálním setkání představitelů obcí, dále Svazu předloží jednotný dokument obsahující čtyři kompletní rozvojové strategie, včetně zapracování připomínek z oponentních posudků – termín nejpozději do 20. prosince 2014.

 20. Realizace procesů dle metodiky MOS 3. časový interval: únor 2015 - červen 2015 • Smluvní partner organizuje II. oficiální setkání představitelů obcí v území ORP. • V případě, že se na setkání starostové dohodnou na založení nového DSO,pak se doporučuje založit Přípravný výbor pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP • Přípravný výbor pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP přebírá iniciativu a připraví vlastní návrh smlouvy o založení (či transformaci existujícího) svazku - tyto aktivity jsou už za věcným a časovým rámcem tohoto Projektu.

 21. Podpora meziobecní spolupráce Debata, dotazy, komentáře Děkujeme za pozornost

 22. Podpora meziobecníspolupráce • Kontakt • Jaromír Jech, ředitel–supervizor projektu, 603 841 031, jech@smocr.cz • Ostatní kontakty (včetně regionálních koordinátorů) • www.obcesobe.cz/kontakty • Korespondenční adresa Svaz měst a obcí ČR Projektová kancelář 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 e-mail: mos@smocr.cz www.obcesobe.cz

 23. Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz