Download
stavn v voj sr 1948 1960 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚSTAVNÝ VÝVOJ ČSR 1948 – 1960 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚSTAVNÝ VÝVOJ ČSR 1948 – 1960

ÚSTAVNÝ VÝVOJ ČSR 1948 – 1960

298 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ÚSTAVNÝ VÝVOJ ČSR 1948 – 1960

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÚSTAVNÝ VÝVOJ ČSR 1948 – 1960

 2. Periodizácia ústavnýchdejín ČSRpo r. 1944/45

 3. Typ štátu - h y b r i d n ý Znaky (buržoázny + Socialistický Zmiešaná ekonomika I. Obdobie - 1944/5 – 1948

 4. II. 1948 - 1960 ÚSTAVA 9. mája Typ štátu - Socialistický (SOVIETSKY MODEL ) komunistická totalita (Stalinistický TEROR - hrozba A – svetovej vojny, VOJNY v str. Európe súčasť - SOVIETSKEHO Bloku - 1949 NATO Medzietapa - 1956 (DESTALINIZÁCIA – začiatok) A. Etapa - výstavba ZÁKLADOV SOCIALIZMU B. Forma - ľudová demokracia - DIKTATÚRA PROLETARIÁTU 1948-1953 stalinistická C. štátne zriadenie - unitárny štát (autonómia Slovenska – SNR a Zbor povereníkov ) ÚSTAVA ČSSR - 1960

 5. Od Ústavy ČSSR – k úst. z. o československej FEDERÁCII. 1960 – 1968/1971 Typ štátu - socialistický post - diktatúra proletariátuETAPY : 1. do r. 1963 „VÍZIA KOMUNIZMU“ (fatamorgána a halucinácia)2. etapa: 1963 – 1968 - krízový vývoj. – ekonomika Rehabilitácie reformy – prípravademokratizácia v KSČ národno - emancipačný pohyb na Slovensku. III. Obdobie – 1960 - 1969

 6. FEBRUÁR 1948 - PREVRAT - ŠTÁTNY i SYSTÉMU 1. VLÁDNA KRÍZA - vyriešená v súlade s ústavou 2. POLITICKÁ KRÍZA - riešená aj mimo – ústavnými prostriedkami manifestácie, generálny štrajk , OBRODENÉ pol. strany a NF Ľudové MILÍCIE ; - AKČNÉ VÝBORY ; (ex post legalizované) 3. KRÍZA SYSTÉMU - zmiešaného systému, Demokracia - hospodárska a sociálna aj POLITICKÁ (tá nemožná) 4. dovŕšenie BIPOLARIZÁCIE SVETA - Marshallov plán ; Trumanova doktrína NATO KOMINFORMA

 7. Ú S T A V A  9. MÁJA (1948) Príprava – ÚSTAVODARNÉ Národné Zhromaždenie – 2 roky ; DVE VRSTVY v ustanoveniach: • VŠEOBECNEDEMOKRATICKÉ - rôznosť modelov socializmu socializmus v čsl. farbách, bez „diktatúry proletariátu“, bez „kolchozov“ ; b) TRIEDNE – socialistické ;

 8. Ústava 9. mája I. VYHLÁSENIE : - Dohoda a sľub dvoch národov Zmysel dejín Čechov a Slovákov – vyústenie – Kresťanstvo (ex oriente lux), sociálna spravodlivosť, ľudovláda Dvakrát zrada - a) 1620 a b) 1920 a 1938 Ústavno - politický CIEĽ : - SOCIALIZMUS (cez ĽUDOVÚ DEMOKRACIU) II. ZÁKLADNÉ ČLÁNKY A. a) princíp suverenity ľudu - (dva národy, - nie „pracujúci ľud“) Štát – Čechov a Slovákov b) ľudová demokracia - c) ľud si cez zástupcov ZÁKONY DÁVA, aj ichVYKONÁVA (nie IBA raz za čas VOĽBY) ; d) HOSPODÁRSTVO - pokračujúce ZNÁRODŇOVANIE (deprivatizácia) ; ŠTÁTNE RIADENÁ ; Druhy a formy VLASTNÍCTVA – nerovnoprávne.

 9. B) PODSTATA ŠTÁTU . Podľa ZÁUJMU – (presadzovaného); - DIKTATÚRA - (triedy, STRANY; POLITBYRA KSČ a VKS (b)) C) FORMA ŠTÁTU - ĽUDOVO – DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA a) Parlamentná forma b) JEDNOTA MOCI (nie tri moci) Zastupiteľské zbory (volené, kontrolované, zodpovedné) Od nich odvodená právomoc všetkých – Prezident , vláda ; Miestne zastupiteľské orgány : NÁRODNÉ VÝBORY (krajské, okresné, miestne) aj SÚDNICTVO NIČ O KOMUNISTICKEJ STRANE -

 10. D) FORMA ŠTÁTNEHO ZRIADENIA UNITÁRNY ŠTÁT (demokratické riešenie NÁRODNOSTNEJ OTÁZKY) ANI - Federácia ; ANI - Autonómia . Samostatná úprava: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ ORGÁNY . (aj legislatíva) Ustanovenie: ÚZEMIE ČSR JE JEDNOTNÉ A NEDELITEĽNÉ. aj štátne občianstvo.

 11. ŠTÁTNY REŽIM DIKTATÚRA - (trieda, strana, VODCA – apoteóza) DEMOKRACIA - (PRE KOHO Moc ? ? ) Rozličný stupeň kombinácie – s domináciou DIKTATÚRY Napríklad: Povinnosť DODRŽIAVAŤ ZÁKONY a ZÁSADY ĽD ZRIADENIA. FUNKCIE ŠTÁTU: • TRIEDNO – POTLAČOVATEĽSKA; • VEREJNÝ PORIADOK (ochrana) ; • HOSPODÁRSKO – ORGANIZÁTORSKÁ ; • KONTROLA MIERY PRÁCE a ODMENY ; • KULTÚRNO – VÝCHOVNÁ . ZÁVER: NIE - štát - NEGATÍVNY, - ani POZITÍVNY, ale ETATIZMUS – (univerzálny, paternalistický atď.)

 12. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI OBČANOV upravené v kapitole PRVEJ; ÚPLNÝ KATALÓG - • OSOBNÉ PRÁVA a) rovnosť ; ROVNOPRÁVNOSŤ MUŽOV a ŽIEN. b) osobná sloboda c) domová sloboda d) listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ • sloboda pobytu ; • majetková sloboda; • Sloboda svedomia a vyznania;

 13. B) POLITICKÉ PRÁVA • sloboda prejavu • sloboda prejavu • sloboda tlače • petičné právo • sloboda zhromažďovacia (- nia) • sloboda spolčovacia C) SOCIÁLNE PRÁVA • ochrana rodiny a mládeže • právo na vzdelanie • právo na prácu • právo na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu • právo na odpočinok • právo na ochranu zdravia

 14. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI OBČANA k štátu a ku spoločnosti • VERNOSŤ ČSR, zachovávať ústavu a zákony; dbať na záujmy štátu. • zveľaďovať, a chrániť NÁRODNÝ MAJETOK; • Vykonávať VEREJNÉ FUNKCIE – svedomite a poctive; • Povinnosť PRACOVAŤ podľa svojich schopností; • Platiť ZÁKONOM určené Dane. • Obrana štátu a jeho ĽUDOVO DEMOKRATICKÉHO ZRIADENIA – vrcholná povinnosť každého občana.

 15. OBMEDZENIA ZÁKLADNÝH PRÁV POZASTANENIE ÚČINNOSTI I. Formulácia ustanovení. - OHROZENIE samostatnosti, celistvosti a jednoty štátu, ústavy Republikánskej štátnej formy a ĽUDOVODEMOKRATICKÉHO ZRIADNIE - PREJAVY a ČINNOSTI SMERUJÚCE ( k tomu)––-(§ 37 ) II. ZA VOJNY, VÝNIMOČNÉHO STAVU ( odkaz – na zákon) Zákon určí, akým OBMEDZENIAM PODLIEHAJÚ práva a slobody za VOJNY, alebo ak dôjde k UDALOSTIAM OHROZUJÚCIM ZVÝŠENOU MIEROU • samostatnosť, • celistvosť a jednota štátu, • republikánsku štátnu formu a • ľudovodemokratické zriadenie, • alebo verejný kľud a poriadok. (§ 38).

 16. OBMEDZENIE, POZASTAVENIE (SUSPENDOVANIE) Resp. LIKVIDÁCIA ústavne zaručených OSOBNÝCH PRÁV a SLOBÔD. 1. zákon č. 231/1948 Zb. - na ochranu ľudovo – demokratickej republiky (ÚPLNE REPRESÍVNE poňatie skutkových podstát) 2. zákon č. 232/1948 Zb. - o ŠTÁTNOM SÚDE (tresty dlhšie ako 10 rokov + trest smrti) 3. zákon č. 247/1948 Zb. - o TÁBOROCH NÚTENÝCH PRÁC ; (3.-členné komisie - politicky NESPOĽAHLIVÉ osoby) 4. zákon č. 319/ 1948 Zb. - o ZĽUDOVENÍ SÚDNICTVA

 17. 6. zákon č. 52/1949 Zb. - o HLÁSENÍ POBYTU a POVOLENÍ POBYTU cudzincov - zrušená sloboda pobytu a pohytu. 7. zákon č. 53/1949 Zb. o CESTOVNÝCH PASOCH (nebol nárok na pas). 8. zákon č. 94/1949 Zb. – o VYDÁVANÍ a ROZŠIROVANÍ KNÍH, hudobnín a  NEPERIODICKEJ TLAČE, - zrušená sloboda slova, zavedená CENZÚRA TLAČE. 9. zákon č. 68/1951 Zb. O DOBROVOĽNÝCH ORGANIZÁCIÁCH a ZHROMAŽĎOVANÍ Zrušená sloboda zhromažďovania a združovania.

 18. ÚSTAVNÝ ZÁKON z r. 1956 a SLOVENSKO. nahradil kapitolu V. ústavy 9. mája SLOVENSKÉ NÁRODNÉ ORGÁNY : SNR a Zbor povereníkov Rozšírená právomoc - rozpočet , ekonomika Zákony SNR – nepodpisoval predseda vlády Zbor povereníkov - NÁRODNÝ ORGÁN Zodpovedný iba - SNR (úst. z. č. 33/1956 Zb.)

 19. ÚSTAVA ČSSR z roku 1960 1. ZMENA NÁZVU ŠTÁTU - + „S“ - „socialistická“ republika 2. ZMENA ŠTÁTNEHO ZNAKU - „dvojchvostý LEV - 5 cípa hviezda“ + KRIVÁŇ - s VATROU „ 3. VYBUDOVANIE SOCIALIZMU (základov) Dovŕšenie „prechodu od kapitalizmu k socializmu“ 4. PRECHOD - od DIKTATÚRY PROLETARIÁTU k VŠEĽUDOVÉMU ŠTÁTU .

 20. POJEM „ZÁKLADY SOCIALIZMU“ I. TRIEDNA PODSTATA A. NEANTAGONISTICKÁ TRIEDNA ŠTRUKTÚRA ( Robotnícka trieda, Trieda družstevných roľníkov, Inteligencia (sociálna vrstva + socialistická) Nie je tu TRIEDA BURŽOVÁZIE, a maloburžoázie. Cieľ – BEZTRIEDNA SPOLOČNOSŤ B. Československo ako ŠTÁT - už SOCIALISTICKÝ (súčasť svetovej socialistickej sústavy) Už NIE ĽUDOVO-DEMOKRATICKÝ

 21. POLITICKÝ SYSTÉM 1. VEDÚCA ÚLOHA KSČ - (článok 4. ústavy, Avantgarda, Hegemón,Dominant NOMENKLATÚRA – ŠTÁTOSTRANA 2. NÁRODNÝ FRONT - (celá spoločnosť, - INŠTITUCIONÁLNE a) spoločenské organizácie - ODBORY, MLÁDEŽ, ženy, záujmové aj b) politické strany – nekomunistické – NIE Antikomunistické VÝZNAM. TRANSMISIA - páky a prevody (sociálne záujmy – cez spol. org. – NF – do PARLAMENTU KSČ - funkcia: - poznávacia, - programátorská, - personálna, atď. - organizátorská - mobilizačná

 22. SLOVENSKO a ÚSTAVA ČSSR 1960 (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.) Vyhlásenie: „My pracujúci ľud Československavyhlasujeme slávnostne: a) Slovenský národ, b) rovnoprávnosť (ústavnoprávne zásady) ZBLIŽOVANIE národov : UNITÁRNY štát „ČSSR je jednotný štát dvoch rovnoprávnych, bratských národov, Čechov a Slovákov“. (čl. I./3) Hlava šiesta: Slovenská národná rada ústava nepoznala: Zbor Povereníkov (teda výkonný orgán, „slovenskú vládu“) ani deľbu právomoci medzi centrom (NZ a vláda ČSSR) a SNR ani termín SLOVENSKÉ NÁRODNÉ ORGÁNY, ale národné orgány na Slovensku Predsedníctvo SNR (substitút hlavy Slovenska - aj výkonný orgán ) 16 členov REGRES - v štátoprávnom postavení SLOVENSKA (Autonómia menej ako politická viac ako administratívna)

 23. EKONOMICKÝ ZÁKLAD – SOCIALIZMU = socialistické „výrobné vzťahy“ Socialistická hospodárska sústava VYLUČUJE VYKORISŤOVANIE ČLOVEKA ČLOVEKOM t.j. NIE - KAPITALISTICKÉ SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO 1. VLASTNÍCTVO - DRUHY a FORMY - ETATIZÁCIA ; 2. PLÁNOVITÉ RIADENIE celého NH (ekonomiky) - PRÍKAZOVÁ ekon.; 3. PRÁCA V PROSPECH CELKU (každý podľa svojich schopností, každému podľa práce);

 24. DRUHY a FORMY VLASTNÍCTVA – Ústava ČSSR I. SOCIALISTICKÉ (spoločenské, všeľudové) PRIORITNÉ a PRIVILEGOVANÉ 1. štátne predmetom št. vl. mohlo byť – všetko Národný majetok – IBA v št. vlastníctve 2. Družstevné (skupinové) II. INDIVIDUÁLNE vlastníctvo 1. OSOBNÉ (spotrebné predmety – uspok.osobných potrieb 2. DROBNÉ SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO • pripustené, trpené, • subsidiárne, • subordinované. NIE : SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO

 25. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI OBČANOV - ústava ČSSR KONCEPCIA 1. Kolektivistická Jednota celospoloč. Záujmu a práv a záujmu JEDNOTLIVCA 2. TRIEDNE CHÁPANIE – oblasť politických práv (sloboda zhromažďovania, združovania, slova, tlače, prejavu) Podmienené KLAUZULOU: - v SÚLADE SO ZÁUJMAMI PRACUJÚCICH Jednota – PRÁV a POVINNOSTÍ Determinant: - OBSAHU aj ROZSAHU.

 26. TRI DRUHY ZÁKLADNÝCH PRÁV – Ústava ČSSR • 1. SOCIÁLNO – EKONOMICKÉ (právne aj materiálne garantované) VZDELANIE, VÝCHOVA – v súlade s vedeckým svetonázorom t.j. marxizmom – leninizmom. • 2. POLITICKÉ PRÁVA Áno – s výhradou, v súlade so záujmami pracujúcich • 3. OSOBNÉ PRÁVA - (nedotknuteľnosť: osoby, obydlia, listové tajomstvo) (triedne potláčanie – nie systém, individuálne, príp. disent)