Östersjöprogrammet Gävle 3 maj 2010 Christina Skantze - PowerPoint PPT Presentation

stersj programmet g vle 3 maj 2010 christina skantze n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Östersjöprogrammet Gävle 3 maj 2010 Christina Skantze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Östersjöprogrammet Gävle 3 maj 2010 Christina Skantze

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Östersjöprogrammet Gävle 3 maj 2010 Christina Skantze
181 Views
elie
Download Presentation

Östersjöprogrammet Gävle 3 maj 2010 Christina Skantze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Östersjöprogrammet Gävle 3 maj 2010Christina Skantze

  2. Östersjöprogrammet • Transnationellt samarbetsprogram mellan 11 länder • Övergripande vision: att göra Ö-sjön till en attraktiv region för människor att leva, arbeta och investera i • 208 M€ från ERUF + 22,6 M€ från Eu:s grannskapsprogram samt nationell medfinansiering

  3. Organisation • Programsekretariatet ligger i Rostock • Investitionsbank Schleswig-Holstein är förvaltande myndighet • Programmet har en gemensam styr-och övervakningskommitté med ledamöter från alla länder, som ingår • Tillväxtverket är sekretariat för programmets svenska subkommitté

  4. 4 prioriterade insatsområden • Främja utveckling och spridning av innovationer • Intern och extern tillgänglighet • Östersjön som gemensam resurs • Attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner

  5. Ansökningsomgångar • 2 ansökningsomgångar genomförda, 46 godkända projekt av totalt 190 ansökningar • Ca 2/3 av pengarna är beslutade

  6. Främja utveckling och spridning av innovationer • 15 godkända projekt, 1 svensk Lp,12 med svenskt deltagande • 6 projekt stödjer nätverk för SMEs rörande innovationer, bli konkurrenskraftiga, finansiering av innovationer • 7 projekt stödjer överföring av teknologi för SME • 2 projekt stödjer tillvaratagande av kunskap, nätverk för kunskapsutbyte

  7. Intern och extern tillgänglighet • 6 projekt godkända, 5 med svenskt deltagande samt 4 svenska Lp • 5 stödjer transportkorridorer • 1 stödjer infrastruktur för information och kommunikationsteknologi

  8. Östersjön som gemensam resurs • 11 projekt,10 med svenskt deltagande, 3 svenska Lp • 6 stödjer hur hantera och minska vattenföroreningar • 3 stödjer maritim säkerhet, riskprevention • 2 stödjer planering av kustnära områden och bevarande av kultur och naturarv längs kusterna

  9. Attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner • 14 projekt, 8 med svenskt deltagande, 2 svenska Lp • 3 stödjer samarbete mellan storstads-regioner, städer och jordbruksregioner • 10 stödjer ökad konkurrenskraft och identitet för hela regionen • 1 stödjer förbättring av social förhållande, hälsa och utanförskap

  10. Information • www.eu.baltic.net