Download
2007 cb 16 ipo 006 2009 1 47 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Проект 2007CB16IPO006-2009-1-47 ‘Пчеларство без граници’ ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР Видин, 14.12.2011 – 16.12.2011 Настоящият проект се съ-финансира от ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI № 2007CB16IPO006

 2. Въведение в биологичното пчеларство

 3. Да оказва максимално въздействие върху околната среда, основно чрез дейността на пчеларите – залесяване, облагородяване на пустеещи земи, опрашителна дейност • Да се полагат усилия от пчеларите да се произвеждат чисти пчелни продукти • Дейността на пчеларите да бъде тясно свързана с това, което природата в продължение на хиляди години е създавала и развивала Цели

 4. Законова рамка на биологичното пчеларство в България • Закон за пчеларството • Закон за животновъдството • Закон за ветерирарномедицинската дейност • Закон за храните • Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация на човека, ДВ, бр. 85 от 05.09.2002г. • Наредба N. 30 за профилактика и борба със заразните болести по пчелите • Наредба N. 35 от 2001г. За биологично производство на животни, животински продукти и храна от животински произход и неговото означаване върху тях

 5. Условия за биологично пчеларство в България • Райони за пчеларстване • Производствени единици – пчелини • Идентификация и подръжка на пчелините • Обработка на пчелните продукти – извличане, разфасоване, съхранение • Лекарствени средства • Техническо оборудване • Означаване и етикиране • Документиране

 6. Източници на замърсяване на пчелните продукти • Околна среда • Пестициди, антибиотици, ГМО растения • Пчеларска практика • Други – бои, лакове, канцерогенни материали, неподходящо съхранение

 7. Технология на биологичното пчеларство • Период на конверсия – заявление към сертифицираща организация • Район на пчеларстване • Кошери. Материали. Защита • Извличане на меда. Разфасоване. Съхранение

 8. Сертификация • Сертификация на производството като такова • Сертификация на партида, продукция за износ

 9. Условия за сертифициране • Подписан договор за сертификация • Инспекторски прегледи и положителни становища в тях. Ако има препоръки или забележки, те да бъдат отстранени в срок • Окончателно положително становище на сертифициращия орган за предоставяне на сертификат за биологично пчеларство • Уредени финансови взаимоотношения

 10. Сертифициращи организации • “SGS - България” – ООД 1504 София, бул. “Цар Освободител”, N. 24А Тел. 02/9 10 15, факс 02/981 81 43 e-mail: antoaneta_traykova@sgs.com • “Балкан биосерт” – Агенция за контрол и сертификация 4000 Пловдив, ул. “Хр. Г. Данов” N. 13 тел. 032/ 62 58 88, факс 032/ 62 58 18 e-mail: gn@balkanbiosert.com • “QC&I Интернешънъл Сървисис” АД- контрол и сертификация на биологични продукти Пловдив 4002, бул. “Васил Априлов” 23 ет. 3 тел/факс 032/ 34 92 28, GSM 0887 786 999 e-mail: a.stantcheva@qci.it, QCI@abv.bg

 11. БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! “Този документ е създаден с помощта на Европейския Съюз чрез Трансграничната програма по ИПП България-СЪРБИЯ CCI № 2007CB16IPO006. Съдържанието на тАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ е единствена отговорност на Сдружение ”БЪЛГАРИЯ В европа” и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския Съюз или на Управляващия орган по програмата.”