Download
dbwau n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dbwau PowerPoint Presentation

dbwau

216 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

dbwau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. dbwau klws : CyvIN ivSw : swieMs AiDAwie : 3 kulvMq isMG (swieMs mwstr) srkwrI hweI skUl jMf mMgwylI, pitAwlw

 2. dbwau dI pirBwSw

 3. audwhrxW

 4. pYRktIkl AYktIivtI rwhIN dbwau dw igAwn krwauxw [

 5. loVINdIsm`grI • rbV dI gyNd • plwsitk dI boql • mwfilMg klyA

 6. ie`k rbV dI gyNd ijsnUM dbwieAw jw skdw hovy, lau

 7. rbV dI gyNd nUM dbwaun qy ausdw Awkwr bdl jwvygw, ieh dbwau dy kwrn hY [

 8. QoVI ijhI klyA ijsnUM dbwieAw jw skdw hovy, lau

 9. klyA nUM h`Q nwl dbwaux qy ausdw Awkwr bdl jwvygw, ieh dbwau dy kwrn hY [

 10. ie`k plwsitk dI boql ijs iv`c iqMn Cyd v`K-v`K aucweI qy kIqy hox lau[

 11. aus iv`c pwxI Bro, boql iv`c kIqy CydW ivcoN pwxI v`K-v`K dUrI q`k inklygw[

 12. is`tw gyNd, klyA dy Akwr ivc bdlwv Aqy boql iv`coN inkldy pwxI dy iBMn-iBMn dUrI qy if`gx qoN dbwau dw sMklp ividAwrQIAW nMU smJ Awvygw[

 13. AiBAws

 14. ^wlI QwvW Bro • dbwE nwl iksy vsqU dw________ bdilAw jw • skdw hY[ • klyA nUM h`Q nwl dbwaux qy ausdw ________ bdl • jwvygw[ • pwxI dI boql iv`c kIqy ________ivcoN pwxI v`K- • v`K dUrI q`k inklygw[

 15. ^wlI QwvW Bro • dbwE nwl iksy vsqU dw Awkwr bdilAw jw • skdw hY[ • klyA nUM h`Q nwl dbwaux qy ausdw Awkwr bdl • jwvygw[ • pwxI dI boql iv`c kIqy CyNdwivcoN pwxI v`K-v`K • dUrI q`k inklygw[

 16. DMnvwd