Download
smernice za management kakovosti kot posledica izku enj s projekti kakovosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SMERNICE ZA MANAGEMENT KAKOVOSTI kot posledica izkušenj s projekti kakovosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
SMERNICE ZA MANAGEMENT KAKOVOSTI kot posledica izkušenj s projekti kakovosti

SMERNICE ZA MANAGEMENT KAKOVOSTI kot posledica izkušenj s projekti kakovosti

180 Views Download Presentation
Download Presentation

SMERNICE ZA MANAGEMENT KAKOVOSTI kot posledica izkušenj s projekti kakovosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SMERNICE ZA MANAGEMENT KAKOVOSTIkot posledica izkušenj s projekti kakovosti Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Gregor Matos Ljubljana, 15. september 2009

  2. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA www.bic-lj.si • SKRB ZA KAKOVOST • PROJEKTI KAKOVOSTI • Mreže učečih se šol 2000-2001 • POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje 2001-2003 • Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti v okviru “Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja”2004-2006 • Svetovalec za kakovost IO 2006 • Ugotavljanje in razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije 2006-2007 (izjava o kakovosti biotehniških šol)

  3. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA www.bic-lj.si Skrb za kakovost SKUPNE UGOTOVITVE: • vpliv na zavest o pomenu kakovosti in skrbi zanjo • skupina za kakovost - vodstvo • ne model, temveč aktivnosti • vizija, izjava o kakovosti • izbira področja, standarda in kazalnikov – cilj • samoevalvacija • načrt aktivnosti za izboljšanje • evalvacija doseženega • vodenje aktivnosti od zunaj (izobraževanje, svetovanje, spremljanje dela skupine za kakovost) oz. znotraj institucija “manager” za kakovost

  4. Sistematična skrb za kakovost SKUPINA ZA KAKOVOST

  5. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA www.bic-lj.si Skrb za kakovost UPORABNOST MODELA ZA MANAGEMENT KAKOVOSTI (v luči novega Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju): • skupina za kakovost – komisija za kakovost – razširiti s predstavniki delodajalcev, dijakov, staršev • ne model, temveč aktivnosti • vizija, izjava o kakovosti • izbira področja, standarda in kazalnikov – cilj + indikatorji kakovosti, ki jih določi strokovni svet • samoevalvacija + zunanja evalvacija • načrt aktivnosti za izboljšanje • evalvacija doseženega • vodenje aktivnosti od zunaj (izobraževanje, svetovanje, spremljanje dela skupine za kakovost) oz. znotraj