1 / 14

MTHSU d. 16. November 2006

MTHSU d. 16. November 2006. Puljer i budget 2007: Overførsler (mellem årene) Puljer i det hele taget. Overførselsadgang fra år til år. Forskellige ordninger i de 7 enheder som indgår i Ny Randers: Randers, Amtet og Sønderhald har lønsumsstyring med overførselsadgang

elmer
Télécharger la présentation

MTHSU d. 16. November 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MTHSU d. 16. November 2006 • Puljer i budget 2007: • Overførsler (mellem årene) • Puljer i det hele taget

 2. Overførselsadgangfra år til år • Forskellige ordninger i de 7 enheder som indgår i Ny Randers: • Randers, Amtet og Sønderhald har lønsumsstyring med overførselsadgang • Purhus adgang til at overføre uforbrugte timer • Nørhald og Langå ingen

 3. Hvad er besluttet i SLU? • Godkendt overførsler fra 2005 til 2006 efter indstilling fra gl. kommuner • Godkendt fastfrysning af tværgående konti og centrale puljer vedr. gl. Randers • Godkendt at gældende regelsæt i de gl. kommuner også anvendes ved overførsel fra 2006 til 2007 • Nyt fælles regelsæt gælder 2007 til 08 (SLU d. 21/11)

 4. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2001 til 2006Overførsel af driftsbevillinger i gl. Randers

 5. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006Fordeling af overførslerne fra 2005 til 2006 I ”Forklaringer til overførslerne” bind 1-3 har forvaltningerne beskrevet overførslerne detaljeret.

 6. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006Væsentligste tværgående konti – i alt ca. 45 mio. kr.

 7. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006 Væsentligste puljer – i alt 31,6 mio. kr. * Forsikringsbudgettet er reduceret med 4 mio. kr. årligt jf. det vedtagne budget 2006-2009. Endvidere er puljen reduceret med 2 mio. kr. i 2006 i forbindelse med genåbningen af budget 2006.

 8. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006Fastfrysning af overførsler fra 2005-2006

 9. Nyt regelsætNy Randers Modellen i SLU 21/11 • Decentrale enheder: 5% af budgettet (overskud/underskud) kan overføres uden bemærkninger • For beløb over 5% skal der udarbejdes en redegørelse og godkendes • Centrale enheder/puljer: Altid redegørelse og godkendelse

 10. Overførsel af uforbrugte bevillinger Tiltag i 2007 • Direktionen foretager en kritisk gennemgang af overførsler fra 2006 til 07, vedr. puljebeløb og tværgående konti, mens institutioner kan forvente uændret adgang • Findes der beløb, vil de enten tilgå kassen, kunne bruges til at lukke besparelseshuller i 2007 eller bruges til nyanlæg - efter byrådets beslutning • Udvalgene gennemgår budget 2007, herunder beløb til puljer og tværgående konti, samt overførslerne inden for egne områder. • Direktionen undersøger muligheder for ændret konterings-praksis, ex. Udv. bygningsvedligehold til anlæg, forsikring til finansforskydning

 11. Puljer i det hele tagetEksempler • Puljer til demografisk udvikling på ældre, børn og skoler, • Pulje til fælles IT-anskaffelser • Central Lønpulje • Uddannelsespulje • Pulje til omstilling ifm. personalebesparelser, 3 mio.kr • Bufferpulje vedr. besparelser på anbringelser, 8 mio. kr. • Puljer til bygningsvedligeholdelse

 12. PuljerHvorfor? • Afsættes til et bestemt formål, hvor man ved budgettidspunkt ikke kender konkret omkostningssted eller art • Afsættes til at imødegå usikkerhed om mængder – hvor mange børn skal passes etc. • Afsættes centralt, men udkonteres decentralt, når der sker anvendelse • Projekter med støtte fra EU, staten eller fonde • Afsættes på drift, så man hurtigt kan reagere og afhjælpe

 13. Er puljer og overførsler udtryk for ”luft i budgettet”? • Budgetbeløb afsat til et bestemt formål – godkendt i gamle byråd • Ofte forskydninger og forsinkelser i projekter, som er under tværgående konti og puljer – fornuftig disponering • Der har været flere sparerunder i gl. Randers – evt. luft må formodes at være lukket ud

 14. Puljer i budget 2007 • Vi kender ikke alle puljer endnu • Forvaltningerne er ved at detaillægge budgettet – færdige inden nytår • Gennemgås for relevant fagudvalg • Gennemgås med relevant MTFSU inden 1. februar

More Related