Download
t rk e t m s stem ve okul y net m ders notlar eser eker m sc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

780 Views Download Presentation
Download Presentation

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders Notları Eser ÇEKER (M.Sc.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİDers NotlarıEser ÇEKER (M.Sc.)

 2. BÖLÜM-2 Türk Eğitim Sisteminin Yapısı

 3. Örgün Eğitim nedir? • Belirli yaş gruplarına yönelik • Ayni seviyedeki bireyler • Belli amaçlara göre hazırlanmış programlar • Okul çatısı altında • Düzenli eğitim

 4. Belirli yaş gruplarına yönelik eğitim programları • Okul Öncesi • İlköğretim • Ortaöğretim • Yüksek Öğretim

 5. Belli amaçlara göre hazırlanmış programlar • Genel eğitim programları • Mesleki ve Teknik eğitim programları

 6. Okul Öncesi Eğitim • 0-6 yaş arası çocuklar için • İsteğe bağlı • Bağımsız ana okulları veya ilköğretim okullarına bağlı anaokulları veya diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları (MEB Yönetmeliği kurallarına gör.)

 7. Okul öncesi eğitime neden gereksinim var? • 20yy sanayi ve teknoloji alanı gelişmeleri ile birlikte ailede ekonomik ve sosyal değişmeler gereği Kadının iş yaşamına katılması zorunluluğu • Ana-babaların çocuk gelişimi alanındaki bilgi ve deneyim eksikleri

 8. Okul öncesi eğitim neden önemli? • Bu eğitimi alan ve almayan çocuklara yönelik Araştırma sonuçlarındaki farklar • Zihin, psiko-motor ve sosyal farklar • Bu yaşlarda edinilen bilgi ve becerilerin, tavır/tutumların tüm yaşamı etkilemesi • Beden sağlığı, kişilik, inanç ve değerler

 9. Okul öncesi eğitiminin T.C.’deki geçmişi • 1915 – Ana Mektepleri Nizamnamesi • 1960 – Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” Bölümü • 1962 – Anaokulu ve Anasınıfları Yönetmeliği • 1973- Milli Eğitim Temel Kanunu’nda okul öncesi eğitim “örgün eğitim” sistemine dahil ediliyor. • 1992-Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlük

 10. Okul Öncesi Eğitim Kurumları • Kreşler • Çocuk Yuvaları • Bağımsız anaokulları • İlköğretim okullarındakş ana sınıfları • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvaları ve gündüz bakımevleri • Kamu ve özel sektörce MEB denetiminde açılan kreş, yuva, çocuk bakım evleri vb

 11. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları (1) Çocukların bedensel, zihin,duyugu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kaz.sağlamak (2) Çocukları ilköğretime hazırlamak (3) Olumlu/olumsuz koşul ve çevreden gelenler için de ortak bir gelişme zemini yaratmak. (4) Çocukların düzgün Türkçe konuşabilmelerini sağlamak

 12. Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Çözüm önerileri • Zorunlu olmaması (Çözüm:?) • Okul öncesi için altyapısal yetersizlikler ve önemsemezlik (Çözüm:?) • Özel anaokullarının pek çok aile için pahalı oluşu (Çözüm:?) • Okul öncesi eğitiminin daha çok anaokulları ve anasınıfları olarak yürütülmesi (diğer gruplar ile uyum?)

 13. İlköğretim • 7-14 yaş grubu • Kız/erkek zorunlu • Devlet okullarında parasız • TC’de (resmi, özel ve pansiyonlu/yatılı ilköğretim okullarını kapsar) AMAÇ: ortak vatandaş tipini yetiştirmek

 14. İlköğretimin sorunları ve çözüm önerileri 1. Finansman sorunu 2. Fiziki mekan sorunu 3. İlköğretimdeki rehberlik hizmetlerinin gerektiği gibi yapılamaması 4. Özel eğitime gerek duyan öğrencilere düzenlenen özel programlar yetersiz

 15. Ortaöğretim • İlköğretime dayalı, en az 3 yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümü (2006’dan beri 9.,10., 11. ve 12. sınıflar). • İlköğretimi tamamlayan her öğrenci devam hakkına sahip.

 16. Ortaöğretimin Amaçları • Asgari ortak genel kültür, toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak, yurdun iktisadi-sosyal-kültürel kalkınmasına katkı bilinci ve gücü kazandırmak. • Öğrencileri ilgi ve kabiliyetleri, toplum ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli programlara, yüksek öğrenime veya mesleki iş hayatına yöneltmek.

 17. Genel Ortaöğretim Kurumları (TC) • Genel Liseler • Anadolu Liseleri • Fen Liseleri • Sosyal Bilimler Liseleri • Anadolu Öğretmen Liseleri • Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri • Spor Liseleri • Açık Öğretim Lisesi

 18. Genel Ortaöğretim Kurumları (KKTC) • Genel Liseler • Maarif Kolejleri • Mesleki Teknik Eğitim Liseleri 4. Pratik Sanat Okulları

 19. Genel Ortaöğretimin Sorunları (TC) • Çok çeşitli genel ortaöğretim okulunun olması(çözüm?) • Ders programlarının çağın gereklerine göre sürekli güncellenmemesi (çözüm?) • Genel liselere devam eden öğrencilerin bir bölümünün yüksek öğrenime devam etmeye yeterli olmaması (çözüm?)

 20. Mesleki-Teknik Ortaöğretim (TC) • Erkek Teknik Öğretim Okulları • Kız Teknik Öğretim Okulları • Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları • Din Eğitimi Okulları • Sağlık Öğretimi Okulları • Çok Programlı Okullar

 21. Mesleki-Teknik Ortaöğretimin Sorunları (TC) • Meslek Liselerinden kaçış • Çok çeşitli mesleki-teknik okulu • Mezunların iş bulma sorunu • Yükseköğretime geçiş sorunu

 22. Yükseköğretimin geçmişi (TC) • Sistemin Değişmesi (İTÜ, İÜ,...vb) • Bölge Üniversitelerinin kurulması (Ege Üni., KTÜ, Erzurum Atatürk Üni., Diyarbakır Dicle Üni.,Adana Çukurova Üni., Eskişehir Anadolu Üni.) • Belli İşlevi Yerine Getirmek Üzere Üniversitelerin kurulması • 1956 ODTÜ (kaynak gel.ve ekonomik sorun çöz., ulusal ve uluslararası yarar,uyg.araştırma,ingilizce dilinde) • 1967 Ankara Hacettepe Üni.(geniş kültürlü, pratik ağırlıklı, sosyal sorunları bilen doktorlar yetiştirmek • AB Eğitim Programlarından Erasmus’a Katılım

 23. Yükseköğretim Kurumları (TC) • Üniversiteler • Fakülteler • Enstitüler • Yüksek Okullar • Konsenvartuarlar • Meslek Yüksek Okulları • Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 24. Yükseköğretimin amaçları (TC) • Öğrencileri ilgi ve yetenekleri (ülkenin bilim politikası, toplumun çeşitli kademedeki insan gücü ihtiyaçları) doğrultusunda yetiştirmek • Bilimsel araştırmalar yapmak • Araştırma sonuçlarını gösteren ve bilime katkı yapan yayınlar yapmak • Hükümetler tarafından istenen konularda inceleme-araştırmalar yapmak ve düşünce bildirmek • Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici, aydınlatıcı yayın ve eğitim hizmeti sunmak

 25. Yükseköğretimin sorunları (TC) • Yükseköğretim kurumları, yükseköğretim istemini karşılayamıyor. • Çeşitli bilim dallarında Türkçe alanyazın yok • Üniversiteler akademik, yönetsel ve mali açıdan tam özerk değiller. • Öğretim yöntemlerinde yenileşme sınırlı • Ar-Ge ‘de yetersizlik • Mezunlardan yeterli dönüt alınmıyor. • İstihdam sorunu

 26. Yaygın Eğitimin nedenleri • Bilinçli vatandaş yetiştirmek • Demokrasiyi benimsetmek ve yaşatmak • Toplumsal değişime ve gelişime uyum • Meslek sahibi yapmak, mesleki gelişmeleri izlemek • Kuşak çatışmalarını minimize etmek • Hızlı nüfus artışını önlemek • Kırsal’dan kent’e göçte uyum sorununu minimize etmek • Dünyayla bütünleşmek

 27. Yaygın Eğitimin Amacı • Okuma-yazma öğretmek, eksikleri sürekli gidermek. • Çağın gelişmelerine uyum sağlayacak eğitim imkanları • Milli kültür değerlerimizi korumak, geliştirmek, tanıtmak, benimsetmek • Toplu yaşama, dayanışma, birlikte çalışma, örgütlenme alışkanlığı kazandırmak • Ekonomik gücün artırılması için beslenme ve sağlıklı yaşam şekillerini benimsemek • Boş zamanları kullanmak ve değerlendirmek • Kısa süreli eğitimlerle uygun meslekler kazanılmasına imkan vermek • Çeşitli mesleklerde çalışanlar için HİE

 28. Yaygın Eğitimin Sorunları • Örgün eğitimden “kopuk” ayrı bir sistem özelliği gösterir. (çözüm?) • Kişilerin yaşam boyu eğitimini tam olarak sağlayamıyor.(çözüm?) • Yaygın eğitim çalışmalarının kapsamı çok dar.(çözüm?)

 29. Türk Eğitim Sisteminin Örgüt Yapısı • TC Milli Eğitim Bakanlığının yapısı • KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığının yapısı