1 / 27

Presentasjon av grunnstoffet karbon

Presentasjon av grunnstoffet karbon. Variert undervisningsopplegg - 8., 9. og I0. klasse Natur- og miljøfag Generelt: Dette er en PowerPoint-presentasjon som med bilder og tekst tar for seg karbonatomet, naturlige forekomster av karbon, bruksområder i industrien og karbonkretsløpet i naturen.

ernie
Télécharger la présentation

Presentasjon av grunnstoffet karbon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Presentasjon av grunnstoffet karbon • Variert undervisningsopplegg - 8., 9. og I0. klasse Natur- og miljøfag • Generelt: Dette er en PowerPoint-presentasjon som med bilder og tekst tar for seg karbonatomet, naturlige forekomster av karbon, bruksområder i industrien og karbonkretsløpet i naturen. • Godt egnet som en introduksjon før elevene skal arbeide med stoffet på egen hånd. • Arkivert av Bjørn Aarrestad, Lunde barneskole  2005

 2. KARBON

 3. Karbonatomet • Atomnummer 6 • Altså 6 protoner, 6 nøytroner og 6 elektroner • 4 ”hender” • Det finnes over 2 millioner ulike kjemiske forbindelser med karbon

 4. Karbon i ren form Grafitt Diamant

 5. Kan man lage diamanter av grafitt? Ja, men dette krever ekstremt høyt trykk og høy temperatur og foregår kun dypt inne i jordskorpen. Det vanlige er at diamant omvandles til grafitt... …men dette tar tusenvis av år.

 6. KARBON

 7. Kull • Karbon er en viktig bestanddel av kull • Kull dannes når døde planter og dyr blir begravd av leire og sand og dermed utsatt for høyt trykk og høy temperatur

 8. Kullutvinning på Svalbard Kullet som utvinnes i kullgruver på Svalbard stammer fra trær som levde i Karbontiden, for 300 millioner år siden. På denne tiden lå Svalbard ved ekvator.

 9. KARBON

 10. Karbon i CO2 • Lufta vi puster inn består av 0,03% karbondioksid • Molekylene i karbondioksid består av ett karbonatom og to oksygenatomer • Plantene trenger karbondioksid til fotosyntesen • Karbondioksid bidrar til økt drivhuseffekt

 11. KARBON

 12. Forbrenning av kull I kullkraftverk blir energien i kullet omgjort til elektrisk energi. Røyken fra kullkraftverket inneholder karbon: Karbondioksidgass!

 13. KARBON

 14. Olje og gass - hydrokarboner • Karbonatomer danner ofte molekylkjeder med hydrogenatomer. Disse kjedene kalles hydrokarboner. • Naturgass og råolje fra Nordsjøen er en blanding av mange forskjellige hydrokarboner. • Hydrokarbonene er delt inn i tre grupper, alkaner, alkener og alkyner.

 15. KARBON

 16. Karbon i alkohol Øl, vin og brennevin (etanol)... ... men også metanol, propanol, glyserol og organiske løsemidler (aceton, white spirit, lynol, rødsprit) er alkoholer. Alkoholer har navn på –ol, og alle har en OH-gruppe.

 17. KARBON

 18. Karbon i plastprodukter Plast er laget av hydrokarboner. POLYETEN er det vanligste plaststoffet vi har (eks. plastposer, brusflasker, kjøkkenutstyr, plastleker osv.). PVC er et stivere plaststoff som brukes til å lage takkrenner, hageslanger, regntøy, isolasjon i elektriske ledninger osv.

 19. KARBON

 20. Karbon i sukker C6H12O11 Vanlig sukker hører til en type stoffer som heter karbohydrater. De består av karbon, hydrogen og oksygen, og omfatter alt fra vanlig sukker til veden i et tre.

 21. KARBON

 22. Karbon i menneskekroppen Mennesker, dyr, planter, - alt levende inneholder karbon. Karbon inngår i cellene, til og med i selve arvestoffet (DNA-molekylene)!

 23. KARBON

 24. Karbon i mat • Alt vi spiser inneholder karbon • karbohydrater (sukker, brød) • fett (smør, ost, pølse) • proteiner (kjøtt, fisk) • vitaminer

 25. KARBON

 26. Karbonkretsløpet – eksempel 1 Karbondioksid tas opp av trær i fotosyntesen og karbonet inngår i plantesukkeret Karbonet finnes i CO2 i luften. Kullet forbrennes og slipper CO2 ut i atmosfæren. Ringen er sluttet. Trærne dør og blir dekket av leire og sand. De blir da omdannet til kull.

 27. Karbonkretsløpet – eksempel 2 Karbonet finnes i CO2 i luften. Karbondioksid tas opp av trær i fotosyntesen og karbonet inngår i plantesukkeret Elgen puster ut CO2. Ringen er sluttet. Elgen spiser bladene på trærne

More Related