Download
stockholm 2013 11 20 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Familjeåterförening varför blev det så här? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Familjeåterförening varför blev det så här?

Familjeåterförening varför blev det så här?

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Familjeåterförening varför blev det så här?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stockholm 2013-11-20 Familjeåterföreningvarför blev det så här?

 2. Har vi en lag som ger det resultat som lagstiftaren önskat?

 3. 1989:529 • 2 kap. 4§ 1p Tillstånd får ges • Make, maka sambo • Hemmavarande barn under 20 • Föräldrar och andra släktingar som är väsentligt beroende av en person bosatt i Sverige • Sista länken = samtliga nära släktingar bosatt i Sverige • 2kap. 4§ 2p • 5) Humanitära skäl

 4. Prop. 1996/97:25 • 2 kap. 4§ Tillstånd får ges • Make, maka och sambo • Hemmavarande barn under 18 • Nära anhörig som ingått i samma hushåll • Som har särskilt anknytning • Humanitära skäl

 5. Utlänningslagen 2005:716 • 5 kap. 3§ tillstånd får ges • Make, maka och sambo • Utländskt barn som är ogift • Adopterat utländskt barn som är ogift • Utlänning som på annat sätt är nära anhörig och som ingått i samma hushåll och där det föreligger ett särskilt beroendeförhållande • Förälder till ensamkommande barn som bedömts som flykting eller annan skyddsbehövande

 6. SFS 2006:220 • 5 kap. 3§ • Får ges ändras till skall ges • make, maka och sambo • Utländskt barn • Utländskt adopterat barn • Förälder till ensamkommande barn som bedömts som flykting eller skyddsbehövande i övrigt

 7. SFS 2006:220 • Ny paragraf 5 kap. 3a§ • Tillstånd får ges • Den som avser att gifta sig eller bli sambo • Annan nära anhörig som ingått i samma hushåll och där det föreligger ett särskilt beroendeförhållande • Den som skall utöva umgänge med barn bosatt i Sverige

 8. SFS 2010:175 • Försörjningskrav införs • dock ej för den som åberopar anknytning till • Barn • Svensk eller EES medborgare • Flykting eller alternativt skyddsbehövande • Någon som haft PUT i minst 4 år

 9. Den stora förändringen kom 1997 • Prop. 1996/97:25 • Förälder angavs inte längre som grund • Sista länken försvann

 10. Lagrådets yttrande 2002-10-09 • Den avsedda förändringen av instansordningen synes allmänt • sett kräva en väsentlig uppstramning av lagstiftningen så att den • legala grunden för domstolsprövning förstärks och preciseras och därmed även förutsättningar skapas för en rimligt enhetlig och förutsebar praxis byggd på vägledande domstolsavgöranden. • Av det sagda följer enligt Lagrådets uppfattning att den översyn av utlänningslagstiftningen som kommit till stånd i lagstiftningsärendet och som i princip inte har avsett den materiella regleringen måste anses otillräcklig. • Med hänsyn härtill avstyrker Lagrådet på förevarande underlag att den föreslagna nya process- och instansordningen för överprövning i utlänningsmål införs och att därmed sammanhängande lagförslag antas.

 11. Lagrådets yttrande 2005-05-09 • Med hänsyn till att den nu föreliggande remissen i flertalet avseenden skiljer sig föga från 2002 års och grundar sig i mycket på samma utredningsförslag (det nu sex år gamla kommittébetänkandet SOU 1999:16) finns det anledning att erinra om huvudpunkterna i det resonemang som ledde lagrådet fram till att avstyrka den tidigare remissens lagförslag • Med hänsyn till det anförda kan Lagrådet inte tillstyrka det remitterade förslaget

 12. En oprecis lag? • Lagrådet bedömde således att den föreslagna lagen inte var (är) så precis som skulle erfordras vid handläggning i domstol

 13. Process och instansordning

 14. Jämbördiga parter? • Det normal i ett ärende rörande familjeåterförening är att den klagande företräds av anknytningspersonen • emedan Migrationsverkets företräds av en processförare