1 / 13

Výchovné zaměstnání v období batolecím

Výchovné zaměstnání v období batolecím. Batolecí období (od 1 do 3 let). Osamostatňování Negativizmus Rychlý rozvoj řeči - krátké říkanky či písničky R ozvoj motoriky – začíná chodit, běhat, schody Rozvoj hygienických návyků , sebeobsluhy při jídle a při oblékání Hra kooperativní.

esben
Télécharger la présentation

Výchovné zaměstnání v období batolecím

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výchovné zaměstnání v období batolecím

 2. Batolecí období (od 1 do 3 let) • Osamostatňování • Negativizmus • Rychlý rozvoj řeči- krátké říkanky či písničky • Rozvoj motoriky – začíná chodit, běhat, schody • Rozvoj hygienických návyků, sebeobsluhy při jídle a při oblékání • Hra kooperativní

 3. Vypiš samostatně do sešitu, který typ výchovného zaměstnání uplatníš u: KOJENCE: BATOLETE: ? ? ?

 4. Vypiš samostatně do sešitu, který typ výchovného zaměstnání uplatníš u: KOJENCE: BATOLETE: ? • Mravní výchova • Rozumová výchova • Tělesná výchova • Výtvarná výchova • Pracovní výchova • Hudební výchova • Didaktické hry s pohybem • Mravní výchova • Tělesná výchova • Hudební výchova

 5. Ad) MRAVNÍ VÝCHOVA • UPEVNĚNÍ HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ • VÝCHOVA ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ • VÝCHOVA KE SPOLEČENSKÉMU STYKU S DOSPĚLÝMI A VRSTEVNÍKY • Kolektivní hra • Ukázněnost • Sebekontrola • Cit pro spravedlnost Př. • Krátká forma s maňáskem a dítětem vyvolávající sociální cítění • Maňáskové scénky - ,,O zajíčkovi s bolestí ušek“ • Vyprávění či dramatizace pohádky - ,,O veliké řepě“

 6. Ad) ROZUMOVÁ VÝCHOVA Mladší batole: • Orientace v prostředí • Základní části těla • Běžné předměty • Vyjádření přání gesty, slůvky • Pojmenování osob, předmětů, zvířat, denních činností Starší batole: • Znalost jména svého a kamarádů • Pojmenování jídel • Rozlišení přírodních materiálů, ročních období • Pojmenovat ovoce, zeleninu • Rozeznávat domácí zvířata a jejich mláďata • Poznání základních barev, tvarů, velikosti • Reprodukce říkanek • Přiřazování co k čemu patří

 7. Příklady: • Slepička a poznávání vajíčka • Přiřazování oblečení k ročnímu období • Skládání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny s komentářem dítěte • Oblékání papírové panenky dle situací a ročních období • Přiřazování mláďat ke zvířecím partnerům • Skládání tvarů dle barev a seřazení dle velikostí • Hra s přírodními materiály, kde je nalezneme

 8. Ad) TĚLESNÁ VÝCHOVA Druhy cviků: • Přirozené – běh, chůze, skok, lezení, chytání, házení • Zdravotní – posilování břicha, šíje • Dechové – nácvik správného dýchání, prodýchnutí • Rovnovážné – po lavičce, lezení a plazení, skoky na měkký povrch • Pohybové hry – s hudbou, zpěvem, říkankou, nástrojem Metodika: • Rozcvička – motivace maňáskem, říkankou, rozhovorem • Vlastní cvičení – napodobení zvířat, činností lidí, • Zklidnění – dechové, úklid pomůcek

 9. Ad) VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mladší batole: • Na papír upevněný na zemi • Křídou na chodník • Otisk rukou a nohou Starší batole: • Špejlí a tuší • Rozmazky • Foukání • Přírodní materiály • Modelování

 10. Ad) PRACOVÍ VÝCHOVA • ROZVOJ POHYBU RUKY – umývání, stolování, zapínání • MANIPULAČNÍ HRY – překládání, přesypávání, vkládání • KONSTRUKTIVNÍ HRY – stavba do výšky, do délky, ohraničení prostoru, nakloněné roviny

 11. Ad) HUDEBNÍ VÝCHOVA • VOKÁLNÍ ČINNOST – rytmizace a melodizace, hlasové cvičení, zpěv písní • INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST – na hudební nástroje • SLUCHOVÁ VÝCHOVA – poslech a rozlišování zvuků • HUDEBNĚ-POHYBOVÁ A TANEČNÍ ČINNOST – vyjádření pohybem

 12. Ad) DIDAKTICKÉ HRY S POHYBEM • Hledej barvy – na sobě, v okolí • Trhání květin – sběr papírových květin do košíčků • Vyhledávání doplňků – dle ukázání hlavního předmětu • Poznej co se změnilo • Hledej obrázky v herně • Kdo nám chybí • Čáp ztratil čepičku… • Rozhlas – kdo s ztratil dle popisu oblečení

 13. Domácí úkol! • Písemná příprava a realizace ve vyučování výchovného zaměstnání u předškolních či školních dětí do formuláře.

More Related