1 / 15

Vigdis Mørdre , fagkonsulent

Vigdis Mørdre , fagkonsulent. Vi har alle rett til en aktiv fritid!. - tilrettelegging idrett og hvordan?. Landskonferansen Sarpsborg 2012. NIFs visjon; Være fremste bidragsyter for å oppnå idrett og idrettsglede for alle!.

esben
Télécharger la présentation

Vigdis Mørdre , fagkonsulent

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vigdis Mørdre, fagkonsulent Vi har alle rett til en aktiv fritid! - tilrettelegging idrett og hvordan? Landskonferansen Sarpsborg 2012

 2. NIFs visjon; Være fremste bidragsyter for å oppnå idrett og idrettsglede for alle! Norges Idrettsforbund har fremdeles et overordnet ansvar for at målsettingen med integrerings-prosessen skal lykkes, og visjonen oppnås.

 3. NIFs rolle i idrett for funksjonshemmede

 4. IPD 2011-2015 1.5. Idrett for funksjonshemmede Mål: Flere funksjonshemmede får informasjon, og finner og benytter et godt tilrettelagt lokalt aktivitetstilbud, ved at • idrett for funksjonshemmede blir en del av trenerutdanningen i alle idretter. • det øremerkes midler til utvikling av tilbud i idrettslagene. • det offentlige bedrer rammebetingelsene for deltakelse.

 5. Hva skjer i idrettslagene? • Idrettslag er dyktige – nye tilbud etableres. • Idrettslagene etterlyser flere utøvere. • Idrettslagene trenger kompetanse. • Idrettslagene trenger mer treningstid og tilrettelagte idrettsanlegg. • Idrettslagene trenger gode trenere og assistenter.

 6. Hvordan organiseres tilbudene? • Egne grupper i idrettslaget tilpasset utøvere. • Grupper med funksjonsfriske - unifiedfotball • Integrert i andre grupper i idrettslaget. • Enkeltutøvere i idrettslaget som trener. • Idrettsskoler .

 7. Gode eksempler fra IL • Gjelleråsen IL fikk inkluderingsprisen 2011. • Egen gruppe i laget i 2003. • Fotball, håndball og svømming. • Henter unge trenere fra egen klubb (You Me prosjekt) • Fellesopplegg med andre grupper i laget. • Stor økning av medlemmer – godt miljø.

 8. Tune IL i Sarpsborg. • Startet opp 2009 etter henvendelse fra skole med funksjonshemmede elever. • Allidrett og håndball nye tilbud. • Organisert under håndballgruppa og viktig med forankring i klubben . • Tett samarbeid med NAV/HMS i starten som stilte med trenere og utstyr. • Nå er gruppa sjølgående.

 9. Samarbeidsmodeller • Kommunen: • Kompetanse: fagpersoner med helsefaglig kompetanse • Koordinering: organisasjon og ledelse • Informasjon • Kartlegging • Rekruttering • Ledsager: Støttekontakt/treningskontakt: Lønn! • Aktivitetshjelpemidler: hjelpemiddelsentralen • Transport • Treningstid/fasiliteter • Utøver, foreldre/foresatte: • Ønske og behov for tilpasset fysisk aktivitet • Motivasjon • Engasjement • (Transport) NIFs regionale fagkonsulenter • Idrettslaget (særforbund, NIF): • Idrettskompetanse • Hente kompetanse i særforbund • Sikre kompetanse hos trenere • Tilrettelegge • Inkludere

 10. NIF s fagpersoner. Regionalt ansatte. Sentralt ansatte.

 11. Slik kan du komme i gang. • Skaff en oversikt over tilbud som finnes i ditt nærområde. • Kontakt klubben/særketsen og spør om muligheter. • Prøv flere idretter for å finne ut hva som er moro og som egner seg. • Det sosiale miljø er viktig. • Er det idrettsskole i kommunen så ta kontakt – barn leker sammen. • Foreldre er en ressurs for idrettslaget. • Har idrettslaget behov for kompetanse – gi den du eller bruk kommunens støtteapparat som fysio og ergoterapeuter. • Bruk støtte/fritidskontakt eller treningskontakt hvis behov. • Trenger dere mer hjelp kontakt fagkonsulent eller idrettskrets.

 12. Frisk & Svettis med enkelgympa. FRA AKTIVITETSLEIR AKERSHUS

 13. IDRETT SKAL VÆRE GØY FOR ALLE • Mer info finner dere her: • http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/Sider/Funksjonshemmede.aspx • Vi er til for dere og vi må samarbeide alle vi som er rundt den enkelte utøver små som stor!

More Related