1 / 19

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada. LO-TCO Rättsskydd AB 2012-11-29 Föreläsare: Julia Pietrek 08-676 63 45 . Godkända skador hos Försäkringskassan. År 2005 fick totalt 7 282 personer (2 940 kvinnor och 4 342 män) sina besvär godkända som arbetsskada och egenlivränta.

etta
Télécharger la présentation

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Du har rätt till ersättning för din arbetsskada LO-TCO Rättsskydd AB 2012-11-29 Föreläsare: Julia Pietrek 08-676 63 45

 2. Godkända skador hos Försäkringskassan År 2005 fick totalt 7 282 personer (2 940 kvinnor och 4 342 män) sina besvär godkända som arbetsskada och egenlivränta. År 2007 var bifallen 6 014 medan år 2008 hade det sjunkit till 3 017 dvs. med nästan 50 %. (på grund av strängare sjukersättningsreglerna från juli 2008?) År 2011 var det totalt 1 486 personer (523 kvinnor och 963 män) som fick sina besvär godkända som arbetsskada.

 3. Möjliga orsaker till minskningen Massmedia rapporterar om hur svårt det är att få sjukpenning eller sjukersättning. Är det då någon idé att över huvudtaget söka arbetsskadeersättning? Den försäkrades villfarelse att det idag inte går att få besvär godkända som arbetsskada. Försäkringskassans tuffa bedömningar med krav på vetenskaplig grund och massiv medicinsk utredning.

 4. Lönlöst att anmäla arbetsskador? • Nya bevisregler från år 2002 gör detlättare att få belastningsskador godkända, bl.a. skador i kvinnodominerade yrken • Ny forskning visar på samband mellan arbete och flera skador

 5. Ett bättre kunskapsläge • Förslitningsskador • Nackbesvär – ett klart bättre bevisläge de senaste åren • Ny rapport om hur olika exponeringar i arbetet ger belastningsskador i nacke, armar, m.m., (SBU) • ”Arbete och Hälsa 2001:12” ger stöd för bl.a. rygg- och skulderbesvär • Psykisk arbetsskada • Socialstyrelsen 2003 – en ny standard • Arbete och Hälsa 2008 - Psykisk Arbetsskada • SBU-rapport om utbrändhet på grund av arbete kommer 2014

 6. Exempel på gångbara exponeringar i arbetet Skadlig inverkan i arbetet (rörelseorgan) • Skuldra: Skulderbelastande arbete, armarna lyftade >60° högrepetitivt arbete, vibrerande handverktyg • Nacke: Kraftkrävande arbete (lyfta, dra, skjuta tungt), skulderbelastning, arbete med böjd/vriden bål, kombinationsexponeringar, datorarbete • Ländrygg: Arbete i böjda/vridna arbetsställningar, tunga lyft (15 kg minst 15 lyft per arbetspass), helkroppsvibrationer • Arm/-båge: Repetitivt arbete, kraftkrävande arbete, vibrationer, arbete med datormus • Hand/-led: Kombination repetitivt arbete och kraft, vibrationer • Psyke: Hög arbetsbelastning, låg egenkontroll

 7. Exempel på gångbara diagnoser vid arbetsskada Arbetsskadediagnoser (rörelseorgan) • Skuldra: Tendinit, bursit, impingement, m.m., nyckelbensartros (artros i ”ac-leden”), myalgi (=ospec smärta), sekundär frozen shoulder, m.m. • Nacke: Ospecifika nackbesvär, myalgi, m.m. • Ländrygg: Ospecifika besvär, lumbago, m.m. • Arm/hand: Karpaltunnelsyndrom, epikondylit (tennisarmbåge), handledsartros, tumbasartros, m.m.

 8. Godkänd arbetsskada förutsätter utredning! • En förutsättning för att få en arbetssjukdom godkänd (t.ex. en belastningsskada) är oftast en ordentlig och detaljrik arbetsmiljöutredning. • Försäkringskassans utredningar är i allmänhet otillräckliga. Myndigheten har ansvaret men det faller ofta på den försäkrade själv att utreda. • Hjälp behövs!

 9. Arbetsmiljöutredning • ERGONOMI - Arbetsställningar - Maskintyper, vibrationer, etc • SKADLIGA ÄMNEN - kemikalier, gaser, strålning, m.m. • STRESS- Övertid, arbetsbelastning, egenkontroll- Kränkande särbehandling

 10. Arbetsmiljöutredning - ergonomi Hur länge, hur ofta och hur intensivt har den skadade varit utsatt för skadlig exponering? • Vikter – material, verktyg, kärl, m.m.? • Vinklar - hur högt hållna armar/hur djup ryggböjning? • Antal rörelser/lyft per minut, per timme, per dag? • Hur mycket kraft har krävts (lyfta/bära/skjuta/dra)? • Statiska arbetsställningar – hur länge i taget?

 11. Arbetsmiljöutredning - dokumentation • Skriftlig beskrivning, foto, video • Protokoll från skyddsarbete • Företagshälsovårdsinsatser, arbetsmiljöinspektioner • Dokumenterade hälsorisker, liknande skador på arbetsplatsen • Vittnesuppgifter

 12. Rätt till livränta • Minst ett års nedsättning av inkomstförmågan • Inkomstförlusten minst 1/15 av inkomsten före skadan (och minst 1/4 av prisbasbeloppet), exempelvis pga. omplacering med lägre lön som följd • Anmälan om skada och ansökan om ersättning

 13. Anmälan om arbetsskada • Den skadade anmäler skadan till arbetsgivaren • Arbetsgivaren anmäler till försäkringskassan (lagstadgad skyldighet enl. SFB 42 kap 10 §, kan ge böter vid underlåtenhet SFB 115 kap 3 §) • OBS! den skadade anmäler själv till AFA Försäkring (inget krav på arbetsgivaren!)

 14. Ansökan om arbetsskadeersättning Skriftlig ansökan hos Försäkringskassan är en förutsättning för att arbetsskadan över huvud taget ska bli prövadIngen lagstadgad skyldighet för kassan att begära ansökan från den försäkrade, efter anmälan

 15. Typfall 1: Arbetsskada -> sjukersättning Förutsättningar: Svetsare, född 1959, hel sjukersättning för nack- och skulderbesvär. Månadslön före skada 23 000 kr. Om godkänd arbetsskadaOm ej godkänd arbetsskada Sjukersättning 13.500 kr/mån Sjukersättning 13.500 kr/mån + Livränta 9.500 kr/mån + Eventuell tilläggsersättning enligt kollektivavtal (AGS) Totalt livränta fram till 65 år (12 år från 2012): ca 1.400.000 kr + Skattefri ersättning från AFA-TFA: ca 100.000 kr (beroende på invaliditet)

 16. Typfall 2: Arbetsskada -> Byte till lägre betalt arbete Förutsättningar: Montör, född 1965, tvingats byta arbete till följd av nack- skulderbesvär, Månadslön före skada 23.000 kr, efter skada 18.000 kr. Om godkänd arbetsskadaOm ej godkänd arbetsskada Lön 18.000 kr/mån Lön 18.000 kr/mån + Livränta 5.000 kr/mån Totalt livränta fram till 65 år (18 år från 2012): ca 1.100.000 kr + Skattefri ersättning från AFA-TFA: ca 150.000 kr (beroende på invaliditet)

 17. Arbetsskadekommissionens förslag (tillsatt av försäkringsbranschen) Tre olika modeller har diskuterats Förbättringar inom ramen för dagens system eller ”privatisering” med två alternativ En sekundär skadeståndsbaserad arbetsskadeförsäkring (typ trafikskadeförsäkringen) En primär skadeståndsbaserad arbetsskadeförsäkring (försäkringen tar både den enskildes och samhällets utgifter för skadan)

 18. Arbetsskadekommissionens förslag För modell 2 och 3 gäller Arbetsskadelag med försäkringsplikt Försäkringsförening (typ Trafikförsäkringsföreningen) Arbetsskadenämnd (typ Trafikskadenämnden)

 19. Arbetsskadekommissionens förslag Drygt 15 förslag som gäller oavsett vilken av de tre huvudmodellerna man väljer t.ex.: Sjukdomslista med omvänd bevisbörda (beviskravet ligger hos Försäkrings-kassan) Ventil med generellt skadebegrepp men bevisbördan har den försäkrade Planerade lyft (t.ex. patientlyft) hanteras som olycksfall Omvänd bevisbörda när tidsbegränsad livränta ska prövas på nytt Arbetsskador i trafiken regleras helt av trafikförsäkringen Höjt inkomsttak (nu 7,5 x prisbasbeloppet) Arbetsskadesjukpenning efter dag 180 och individuell rehabilitering stegvis Erfarenhetsbaserade försäkringspremier för arbetsgivarna (hög risk = hög premie)

More Related