Download
coneguem la mat ria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Coneguem la matèria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Coneguem la matèria

Coneguem la matèria

472 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Coneguem la matèria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Coneguem la matèria Unitat 8

 2. La matèria • Tots els objectes que ens envolten estan fets de matèria. • La matèria és el que forma tots els objectes que ens envolten • L’aire, tot i que no el veiem, també és matèria. • Cada tipus de matèria com l’aigua, l’aire, el ferro,... S’anomena substància.

 3. Propietats de la matèria • La massa. És la quantitat de matèria que té un objecte. La massa es mesura en quilograms. • El volum. És la quantitat d’espai que ocupa un objecte. El volum s’acostuma a mesurar en litres. • Altres propietats que depenen de la substància que estan fets com el color, la duresa,...

 4. Els estats de la matèria La matèria es presenta en tres estats: • Sòlid. Els sòlids tenen forma pròpia i el seu volum fixe, que no canvia. • Líquid. Els líquids tenen un volum fix, però no tenen forma pròpia, s’adapten a la forma del recipient. Poden fluir, passar d’un lloc a l’altre. • Gas. Els gasos no tenen forma fixa ni volum fix, s’adapten a la forma i recipient que els conté.

 5. Sòlids Vidre Aigua Líquids Ferro Roques Gasos Mercuri Oli Vapor d’aigua Oxigen Butà de les cuines de gas

 6. Els canvis de la matèria La matèria canvia contínuament. quan l’aigua es congela, la fusta crema,... S’està produint un canvi en la matèria. Alguns d’aquests canvis no transformen la matèria, que continua sent la mateixa. Però hi ha altres canvis que sí la transformen i la matèria es converteix en una altra de diferent.

 7. Els canvis que no transformen la matèria • Canvi de forma. • Un llapis es pot trencar però segueix sent un llapis. • Quan una substància passa d’un estat a l’altre es produeix un canvi d’estat, però la substància continua sent la mateixa. Els canvis d’estat són canvis físics. • Les substàncies canvien d’estat quan s’escalfen o quan es refreden.

 8. Canvis d’estat de l’aigua

 9. Les mescles. • Quan es combinen dues o més substàncies, el resultat és una mescla. • Hi ha mescles en què podem distingir clarament les substàncies que les formen. • N’hi d’altres en què a cop d’ull no se’n distingeixen els components. • Si escalfem o refredem una substància, es dilata, és a dir augmenta de mida.

 10. Els canvis que transformen la matèria • A partir d’una o diverses substàncies se’n produeixen unes altres de diferents. • Aquests canvis s’anomenen canvis químicso reaccions químiques. • En els canvis químics, unes substàncies es transformen en unes altres.

 11. Exemples de canvis químics • L’oxidació. • És un tipus de reacció química que es produeix quan una substància es combina amb l’oxigen. • La combustió. • És una oxidació molt ràpida en què es produeix molta calor.

 12. Els materials • Els materials són les substàncies que utilitzem per fabricar objectes. • Els materials poden ser naturals o artificials.

 13. Els materials naturals • Els materials naturals són els que es troben en la naturalesa i poden ser: • D’origen mineral com el granit o el marbre, que es fan servir per la construcció, el ferro i el petroli. marbre petroli ferro

 14. D’origen vegetal S’obtenen de les plantes com la fusta i el cautxú, el cotó, el cànem i el lli, que s’utilitzen per fabricar teixits.

 15. D’origen animal Procedeixen dels animals com el cuir, la llana o la seda.

 16. Les roques un material natural • Les pedres són trossos de roques i formen el terreny en què vivim. • Les roques estan compostes de materials. • Per aconseguir roques i minerals és necessari fer excavacions a la terra. Els llocs d’on s’extreuen s’anomenen jaciments.

 17. Els usos de les roques i els minerals • Algunes roques les podem fer servir per: • Construir edificis. • Combustible. • La indústria. • Els minerals els podem fer servir per: • Com a condiment. • Per obtenir metalls. • Per fabricar joies.

 18. Els materials artificials • Els materials artificials són els que no es troben a la natura, sinó que es fabriquen a partir de primeres matèries com el paper, el vidre, els plàstics, l’acer o el formigó.

 19. Propietats dels materials • Cada material té unes qualitats que el fan adequat per a un ús concret. Són les propietats del material. • Resistència. El formigó és molt resistent perquè no es deforma, per això es fan servir per la construcció d’edificis. • Flexibilitat. Es pot doblegar sense trencar-se com el cuir. Es fan servir per confeccionar peces de vestir. • Elasticitat. Es pot estirar o deformar i després recuperar la seva forma com el cautxú. Es fa servir per fabricar pneumàtics. • Fragilitat. Es trenca amb facilitat com la ceràmica. • Transparència. Deixa passar la llumcom el vidre. Es fa sevir per fer ampolles. • Lleugeresa. Pesa poc i és molt resistent, com l’alumini. Es poden fabricar peces d’avió, bicicletes. • Impermeabilitat. No deixa passar els líquids com el plàstic. Es fa servir per fabricar envasos.

 20. ELS MATERIALS Es divideixen en Naturals Artificials D’origen animal D’origen vegetal D’origen mineral