Historický vývoj CSR a príklady využívania CSR zo sveta, Európy, SR a ČR - PowerPoint PPT Presentation

historick v voj csr a pr klady vyu vania csr zo sveta eur py sr a r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historický vývoj CSR a príklady využívania CSR zo sveta, Európy, SR a ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historický vývoj CSR a príklady využívania CSR zo sveta, Európy, SR a ČR

play fullscreen
1 / 35
Historický vývoj CSR a príklady využívania CSR zo sveta, Európy, SR a ČR
174 Views
Download Presentation
feivel
Download Presentation

Historický vývoj CSR a príklady využívania CSR zo sveta, Európy, SR a ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Historický vývoj CSR a príklady využívania CSR zo sveta, Európy, SR a ČR Prednášajúci: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Gabriela Hrdinová Vypracoval: Bc.Vladimír Brath Krúžok: PMA/11 Akad. rok: 2009/2010

 2. „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Interné číslo projektu: 1K19 „This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Interné číslo projektu: 1K19 Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 3. 1 Historický vývoj CSR • 1.1 Spoločensky zodpovedne podnikanie a príbuzné pojmy • 1.2 Historický vývoj CSR v SR A ČR • 2 CSR v medzinárodnom meradle • 2.1 Ďalšie medzinárodné CSR iniciatívy • 2.2 Globalizácia a spoločenská zodpovednosť v podnikaní • 2.3 Príklady využívania CSR vo svete • 3 CSR v Európe a príklady používania • 3.1 Príklady využívania CSR v SR a ČR Obsah prezentácie Bc. Vladimír Brathvladimir.brath@gmail.com

 4. 50-te roky 20. storočia, keď sa myšlienky zodpovedného podnikania dostali do odbornej literatúry pre manažérov • prvé definície spoločensky zodpovedného podnikania sa opierali o manažérsky vzor • Podľa Bowena- nie je všeliekom na všetky bolesti tohto sveta, ale obsahuje dôležitú pravdu, ktorá musí viesť aktivity podnikateľov v budúcnosti. • 1960 KeithDavis a RobertBlomstrom „Záväzok jedinca zvážiť dopad svojich rozhodnutí a činov na celý spoločenský systém. Podnikatelia uplatňujú spoločenskú zodpovednosť, keď zvažujú potreby a záujmy ostatných ľudí, ktorých podnikateľské aktivity môžu zasiahnuť. Ak tak konajú, potom dokážu dovidieť i veci, ktoré sú mimo úzko definovaných ekonomických a technických záujmov ich firmy“. Historický vývoj CSR Bc. Vladimír Brathvladimir.brath@gmail.com

 5. Definícia z roku 1973 „Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť je uvažovať o nej ako o „dobrom susedstve“. V tomto koncepte sú obsiahnuté dve etapy. Na začiatku to znamená nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dobrovoľné osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve.“ (Elibert & Parket). 80-te roky • prechod z teoretickej úrovne na praktickú, • začali vznikať rôzne alternatívne koncepty, • ako sú napríklad spoločenská výkonnosť podnikania, etika podnikania, verejná politika, teória stakeholderov. Historický vývoj CSR Bc. Vladimír Brathvladimir.brath@gmail.com

 6. V 80tych rokoch vznikla aj nasledovná definícia T.M. Jonesa: „Spoločenská zodpovednosť podnikania je pojmom vyjadrujúcim záväzky firiem voči všetkým skupinám, z ktorých sa skladá spoločnosť, a nielen voči ich akcionárom. Dva aspekty tejto definície sú pritom veľmi dôležité. Po prvé, záväzky si treba osvojiť dobrovoľne; správanie ovplyvnené donucovacou silou zákona alebo dohodou s odbormi dobrovoľným nie je. Po druhé, platnosť záväzkov je všeobecná, prekračuje tradičnú povinnosť voči akcionárom, a vzťahuje sa aj na ostatné sociálne skupiny, akými sú spotrebitelia, zamestnanci, dodávatelia a susediace komunity.“ 2001 - vydala Európska komisia pod vedením JacquesaDelorsa Zelenú knihu v ktorej definuje zodpovedné podnikanie takto: „ZP je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými stakeholdermi.“ Historický vývoj CSR Bc. Vladimír Brathvladimir.brath@gmail.com

 7. 2002 - bol v Amerike prijatý zákon (Sarbanes -Oxley), ktorý kladie dôraz na transparentné narábanie s finančnými údajmi, na reportovanie o aktivitách firmy, na prevenciu konfliktu záujmov a na auditorovanie všetkých týchto činností. Posledná uznávaná definícia CSR od World Business Council for Sustainable Development. „SZP je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku“ Historický vývoj CSR Bc. Vladimír Brathvladimir.brath@gmail.com

 8. Historicky vývoj konceptov spoločenskej zodpovednosti podnikania a trvalo udržateľného rozvoja. Historický vývoj CSR Bc. Vladimír Brathvladimir.brath@gmail.com

 9. Pri pohľade na historický vývoj CSR v našich zemepisných oblastiach je zjavné, že princípy CSR sa uplatňovali už začiatkom 20. storočia. Známy je prípad Tomáša a Jána Baťovcov z predvojnového Československa, ktorí pochopili, že len s maximalizáciou zisku nemôže ich firma dlhodobo vydržať. S rozvojom firmy Baťa vzrastala aj sociálna starostlivosť o zamestnancov. V dvadsiatych rokoch bola napríklad založená Baťova škola práce a Baťova nemocnica. Štúdium Baťovho systému riadenia môže byť inšpiráciou pre súčasných zamestnávateľov pri tvorbe humánnejšej zamestnaneckej politiky. Boli to charizmatické a zvyčajne aj filantropické osobnosti na vysokých postoch, ktoré do svojej podnikateľskej misie vkladali aj snahu o zveľadenie lokality, v ktorej pôsobili. • 50. ROKY - Masové zavádzanie tohto konceptu v československých podnikoch, to už po ruskom vzore, • 90.ROKY - V deväťdesiatych rokoch bolo od konceptu „CSR“ opustene, ako niečo čo zaťažuje a nesúvisí s hlavným účelom firmy- tvorbou zisku. Historický vývoj CSR v SR A ČR Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 10. V júli roku 2000 vyhlásil generálny tajomník OSN Kofi Annan iniciatívu nazvanú Global Compact. Ide o medzinárodnú sieť zahrňujúci agentúry OSN, mimovládne organizácie, zástupcov viac ako tisícku firiem a zástupca ďalších medzinárodných organizácií (International Labor Organization, World Business Council on Sustainable Development.). CSR v medzinárodnom meradle Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 11. GlobalCompact Tato globálna iniciatíva nadväzuje na existujúcu medzinárodní deklaráciu a kladie si za ciel spoločné presadení deviatych základných princípov podnikania po celom svete: Ľudské práva Princíp číslo 1 - Firmy by mali podporovať a rešpektovať ochranu základných ľudských práv; Princíp číslo 2 - zaistiť, že sa žiadnym spôsobom nepodelia na ich porušovaní. Pracovné štandardy Princíp číslo 3 - Firmy by mali rešpektovať slobodu združovania a uznať právo na kolektívne vyjednávanie; Princíp číslo 4 - eliminovať akékoľvek formy nútenej práce; Princíp číslo 5 - nedovoliť detskú prácu; Princíp číslo 6 - eliminovať diskrimináciu v zamestnaní.  Životné prostredie Princíp číslo 7 - Firmy by mali podporovať ochranu životného prostredia; Princíp číslo 8 - podnecovať iniciatívy propagujúce zodpovedné prístupy k životnému prostrediu; Princíp číslo 9 - podporovať vývoj a šírenie technológii a ohľaduplných k životnému prostrediu. Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 12. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) - medzinárodné asociácie firiem. Cieľom je presadiť užšiu spoluprácu medzi firmami, vládou a ďalšími relevantnými organizáciami na poli udržateľného rozvoje. • International Business Leaders Forum – medzinárodná mimovládna organizácia založená v roku 1990. Cieľom je propagovať zodpovedné správanie firiem a napomáhať k dosiahnutiu udržateľného rozvoja v sociálnej, environmentálnej a ekonomickej oblasti, a to najmä u nových či rozvíjajúcich sa tržných ekonomikách. • The Copenhagen Centre - medzinárodná autonómia inštitúcia založená dánskou vládou v roku 1998. Cieľom je podporovať dobrovoľné partnerstvo vlád a firiem a väčšiu sociálnu súdržnosť. Ďalšie medzinárodné CSR iniciatívy Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 13. Globalizácia je jednou z najvýznamnejších príčin vzrastu spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Prejavuje sa pokles významu hraníc medzi štátmi a viaceré firmy majú svoje výrobne pobočky po celom svete. V týchto krajinách sa investori stretávajú s rozdielnou mentalitou a nie vždy dodržujú princípy ľudských práv, ktoré sú v krajine pôsobiska spoločensky tolerované. • Výnosy firmy nezávisia ani tak od využívania hmotného majetku, ako na schopností a motivácie zamestnancov. Vďaka tomu rastie význam manažmentu ľudských zdrojov, formovanie ľudského kapitálu a organizácia obchodu. Spoločensky zodpovedné podnikanie preto nachádza odozvu u ľudí, ktorých zaujíma kvalita života a celkový vplyv podnikania na spoločnosť. Globalizácia a spoločenská zodpovednosť v podnikaní Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 14. Podarilo sa mi zhromaždiť podklady z analýzy stratégie CSR americkej spoločnosti Chevron. Základ podnikania Chevronu tvorí ťažba ropy a zemného plynu, čo je automaticky transformované médiami do očí verejnosti ako najväčšie predstaviteľné zlo. V roku 2001 pohltil Texaco3, výhradne ropnú spoločnosť a v akvizícii získal mnohé ďalšie energeticky zamerané firmy. Preto asi nikoho neprekvapí, že Chevron patrí medzi šesticu najväčších hráčov na poli s energiami nevlastnených štátom, prezývaných takisto “Big Oil”. Príklady využívania CSR vo svete Pri hľadaní prejavov spoločensky zodpovedného podnikania vo svete som sa zameral na najnovšie udalosti v tejto oblasti. Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 15. Myšlienkou aj hlavným sloganom kampane a momentálne aj celej firmy Chevron je “The Power of Human Energy“, teda sila ľudskej energie; a je voľným pokračovaním kampane Chevronu z roku 2005, ktorá sa volala “Real Issues”. Tvorená je primárne 4 hlavnými sportmi, a to “Untapped”, “New Frontiers”, “The Impossible” a “Renweable Energy”.Chevron priznáva v kampani svoju pozíciu ropnej spoločnosti. Vysvetľuje však, že aj ropu ťaží zodpovedne a čo najčistejšie. Reklamná CSR kampaň Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 16. Etiópsky výrobca ekologických topánok SoleRebels mieri do sveta. SoleRebels sa z malej prevádzky premenila za sedem rokov na hlavného zamestnávateľa v chudobných štvrtiach v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba. Topánky sú ručne vyrábané z bio bavlny a recyklovaných gúm. Ich označenie „b* kind“ je určené vegetariánom a každému, kto si chce obuť dobre vyzerajúcu a spracovanú obuv, ktorá je vyrábaná len z „nezvieracích“ materiálov. Etiópske ekologické topánky Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 17. Ministerstvo energetiky USA zapožičalo financie spoločnosti Detroit Edison Co. a niekoľkým ďalším 650 miliónov USD, aby mohli vyvinúť vylepšené batérie určené na posilnenie stabilných dodávok energie. Systém bude ukladať prebytok energie v čase mimo špičky a prenesie túto energiu na posilnenie siete v špičke. Podobné batérie sa už využívajú v autách na elektrický alebo hybridný pohon. • Projekt zahŕňa vývoj rozsiahleho systému na skladovanie energie, inteligentných meracích prístrojov, distribučnej a prenosovej sústavy, monitorovacích zariadení a radu ďalších technológií pre podporu tzv. Smart Gridu Amerika sa snaží skladovať energiu v batériách Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 18. V roku 2008 sa vďaka 159 projektom podarilo znížiť spotrebu energie o 5% a vody o 7,3 %. Jednalo sa napríklad o tieto aktivity: • Chladiaci systém v nemeckom Freisingu cirkuluje vodu z podzemných zásob cez vykurovací a chladiaci systém. Voda je izolovaná od ostatných procesov, a preto môže byť opäť vrátená do zásobníku. Tento systém ušetril na energiách skoro 1 milión USD a ročne znížil spotrebu vody o 1,25 milióna hektolitrov. • Využitím vodnej pary z výrobného procesu ušetrili 8,6 milióna hektolitrov vody (937 tisíc USD). • Spoločnosť sa zamerala na chladiče a vákuové pumpy ako potenciálne možnosti úspor energie. Na myšlienke spolupracovali s dodávateľmi, aby určili najefektívnejšie náhradné riešenia, ktoré v niektorých prípadoch pomohli znížiť náklady na polovicu. Efektívne projekty ušetrili 5,1 milióna USD Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 19. Európska únia už od začiatkom 90.-tych rokov výrazne propagovala partnerskú medzi sektorovú spoluprácu a otvorený trh, v rámci ktorého majú všetky skupiny spoločnosti šancu sa uplatniť. CSR Europe Je európskou expertnou centrálou na problematiku CSR. Jej cieľom je zajišťovať celoeurópsku propagáciu CSR, ponúkať vzdelávanie a poradenstvo v tejto oblasti, fungovať ako referenčný bod pre CSR po celej Európe, zhromažďovať poznatky a príklady a formulovať konkrétne výstupy demonštrujúce prínosy CSR. CSR Europe má 65 členov z radou najväčších svetových firiem a 18 partnerských organizácií po celej Európe. V Českej republike je jej partnerom Business Leaders Forum. CSR v Európe a príklady používania Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 20. Európska komisia vydáva tzv. Zelenú knihu s podtitulom "Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility", ktorá obsahuje prvú definíciu CSR. Cieľom Zelenej knihy je zahájiť diskusiu o koncepte CSR a identifikovať, akým spôsobom ju možno propagovať a posilňovať na európskej i globálnej úrovni. Zelená kniha bola predložená k voľnej diskusii a Európska komisia na ňu obdŕžala viac ako 250 reakcií, z ktorých polovica pochádzala z radov firiem. [16] • Do roku 2001 do roku 2005 prebehol v členských a kandidátskych krajinách EU, tzv. Business Marathon CSR - séria viac ako 14 konferencií, ktorých cieľom bolo s tematikou CSR osloviť viac ako 500 000 predstaviteľov komerčnej sféry. • Od roku 2005 CSR Europe každoročne usporadúva akcie s názvom The European Marketplace on CSR. Marketplace funguje ako európska „tržnica riešení“ v oblasti CSR. Európske firmy tu majú možnosť si v priebehu jedného dňa vymieňať príklady dobrej praxe a inovatívnych postupov v oblasti CSR. V 2001 vydáva Európska komisia tzv. Zelenú knihu Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 21. Spoločenská zodpovednosť firiem je medzinárodne podporovaná zo strany OSN, EU, OECD, ISO, Svetová banka, Greenpeace, Amnesty International a množstvom medzinárodných nevládnych organizácií. Lokálne je presadzovaná radou vládnych inštitúcií a národných nevládaných organizácií. Európske snahy Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 22. British Airways podpísali zmluvu s americkým výrobcom biopalív Solena Group, aby mohli nahradiť časť svojho paliva biopalivom z komunálneho odpadu vyprodukovaného vo Veľkej Británii. • Londýnsku továreň na biopalivá postaví Solena do roku 2014. Práve v Londýne sa ročne vyprodukujú 3 milióny ton odpadu. Spoločnosť prisľúbila, že prevádzka premení 500 000 ton odpadu na 16 miliónov galónov leteckého paliva ročne, čo predstavuje 2% spotreby firmy na letoch z letiska Heathrow. British Airways verí, že do roku 2050 to bude 10%. L’Oréal • Súčasťou továrne spoločnosti L’Oréal v belgickom Libramonte sa stalo prvé biometánové centrum, ktoré vybudovali spoločnosti Eneco a Bio Energie Europa. V súčasnosti závod 100% využíva zelené energie a neprodukuje emisie CO2. • Projekt je prvým tohto druhu v Európe, biomasu od miestnych farmárov a agropriemyslu premieňa fermentáciou na metánové plyny a zásobuje továreň v Libramonte elektrinou (100%) a teplom (80%). Príklady CSR v Európe Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 23. Myšlienka spoločensky zodpovedného podnikania začala prenikať do Čiech a na Slovensko spolu s príchodom nadnárodných korporácií v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. V roku 1992 vzniklo ešte v bývalom v Československu združenie Business Leaders Forum. Od roku 1993 sa jeho pole pôsobnosti zúžilo len na Českú republiku a v súčasnosti združuje predstaviteľov českého a medzinárodného priemyslu a obchodu, a ďalších významných inštitúcií. Jeho cieľom je byť vzorom a garantom spoločensky zodpovedného riadenia, a pomáhať vytvárať partnerstvá medzi podnikmi, vládami, školami a miestnymi spoločenstvami s úmyslom dosiahnuť zlepšenie sociálneho, hospodárskeho a životného prostredia. Na Slovensku sa budovaniu povedomia o spoločensky zodpovednom podnikaní venovali od polovice deväťdesiatych rokov viaceré mimovládne organizácie. Najdôležitejšími z nich sú Centrum pre filantropiu, o.z. PANET, Nadácia Integra, Nadácia Pontis a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Každá z týchto organizácií sa venuje len určitej téme, ktorá spadá pod široký pojem spoločensky zodpovedného podnikania. Príklady využívania CSR v SR a ČR Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 24. Business Leaders Forum - www.blf.sk • Centrum pre filantropiu - www.cpf.sk • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) - www.ineko.sk • Nadácia Integra - www.integra.sk • Nadácia Pontis - www.nadaciapontis.sk • o.z. Panet - www.panet.sk, www.partnersta.sk • Slovenské centrum čistejšej produkcie - www.scpc.sk • Slovenska spoločnosť pre kvalitu - www.quality-slovakia.sk • Slovenska spoločnosť pre zahraničnú politiku - www.sfpa.sk, www.businessethics.sk • Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločnosti - www.cecga.org Organizácie, ktoré sa venujú vybraným oblastiam spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku: Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 25. Motivácie pre podporu verejnoprospešného projektu či organizácie zo strany firiem môžu byť rôzne. Môže ísť o čisto filantropické presvedčeniemajiteľov spoločnosti, ktoré vychádza z úprimnej snahy podeliť sa s úspechmi vlastnej podnikateľskej činnosti a prispieť tak svojou podporou k riešeniu nejakého spoločenského problému či potreby. Vstupovanie do vzťahov so subjektami iných sektorov však môže mať aj čisto komerčný zámer– prostredníctvom propagácie takejto podpory sa firmy môžu snažiť o lepší imidž v očiach zákazníka, odlíšenie sa od konkurencie či spoluprácou s MNO získať iný prínos pre svoje podnikanie. Motivácie spolupráce firmy a MNO Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 26. Cieľom tejto časti je predstaviť praktické ukážky, ako nadnárodné spoločnosti pristupujú k spoločensky zodpovednému podnikaniu na Slovensku. Nadnárodné spoločnosti pretože patria medzi zakladateľov hnutia spoločensky zodpovedných firiem, majú know-how potrebné na realizáciu spoločensky zodpovedných aktivít, a tým na Slovensko prinášajú nové vzorce správania sa v tejto oblasti. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad týchto nadnárodných spoločností. Spoločensky zodpovedne podnikanie nadnárodných spoločnosti pôsobiacich na Slovensku Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 27. Tabuľka s profilmi jednotlivých nadnárodných spoločností Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 28. Stratégiu zodpovedného podnikania spoločnosť T-Mobile Slovensko po prvý raz explicitne definovala v roku 2002, a o dva roky neskôr ju ešte redefinovala tak, aby lepšie zodpovedala potrebám firmy a spoločenského prostredia na Slovensku. V súčasnosti zahŕňa štyri oblasti. Realizované projekty • Zamestnanecký grantový program „T-Mobile pomáha komunite“ • Dobrovoľnícky program na obnovu Vysokých Tatier • Spolupráca s Asociáciou nepočujúcich Slovenska • Spolupráca s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť • Trixi mobily - nová forma ekologickej dopravy • Nadácia Harmony – Rehabilitačné centrum • Horská záchranná služba • Projekt DMS - Darcovská SMS správa • Mobilné finančné zbierky T-Mobile Slovensko, a.s. Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 29. Program spoločenskej zodpovednosti je postavený na štyroch pilieroch: • Biznis princípy. Sumarizujú to, čo spoločnosť Orange Slovensko považuje za svoju zodpovednosť, a ako ju chce napĺňať. Definujú správanie spoločnosti a jej zamestnancov k hlavným partnerom. • Pravidla, ktoré definujú ako uviesť princípy do praxe. V súčasnosti existujú v skupine Orange pravidla prace s komunitami, uverejňovania obsahu pre dospelých a ochrany zdravia. • Filantropia a charita. Spoločnosť Orange Slovensko ma na tomto poli bohatú históriu. Rozvíja aktivity, ktoré máju široký zaber, a z ktorých sa niektoré stali už tradíciou. Chce byť partnerom a prispievať k rozvoju komunít v ktorých pôsobí a umožniť ľuďom, ab sa zapojili do diania spoločnosti. Prioritnými oblasťami Programu spoločenskej zodpovednosti skupiny Orange sú: vzdelávanie, spolupráca s medzinárodnými organizáciami UNICEF a Lekári bez hraníc ako aj projekty umožňujúce ľuďom začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom komunikácie. • Reportovanie a nezávislé preverovanie. Je to dokumentácia faktov, ktorej cieľom je zvýšiť transparentnosť spoločensky zodpovedných aktivít. Prostredníctvom indikátorov - ukazovateľov, ktoré sú definované pre každý z princípov, spoločnosť Orange Slovensko meria a vyhodnocuje, ako aktivity firmy napĺňajú jej záväzky. Orange Slovensko, a.s. Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 30. Prioritnými oblasťami spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti TowerAutomotive Malacky sú: • Na etiku podnikania sa spoločnosť zamerala po schválení Sarbens-Oxley zákona. Firma upravila všetky oblasti, na ktoré sa tento zákon vzťahuje. Okrem iného to bol systém reportovania, sprehľadnenie účtovníctva, pravidla verejnej súťaže a ochrana práv zamestnancov. • Filantropia sa sústreďuje na dve oblasti. Prvou je finančná a nefinančná podpora lokálnych mimovládnych organizácii zameriavajúcich sa na oblasť starostlivosti o deti, o zdravotne postihnutých a na podporu mladých matiek. Druhou oblasťou je podpora vzdelávania. Pri filantropických projektoch je pre firmu dôležitý regionálny charakter aktivít. • Personálny manažment. Jeho cieľom je zabezpečiť zamestnancom čo najlepšie pracovne podmienky a ich spokojnosť. Primeranými opatreniami sa firme podarilo dosiahnuť za rok 2004 2% mieru fluktuácie. • Bezpečnosť pri práci. V automobilovom priemysle je vždy prioritnou oblasťou. Zahŕňa všetky oblasti: od vybavenia zamestnancov ochranným odevom a pomôckami, cez školenia o ich používaní, až po systém reportovania do centrály firmy v USA o každom úraze zamestnanca do 24 hodín. • Životne prostredie. Firma sa zameriava na spracovanie odpadov, najmä oleja, čistenie vzduchu a vody, úsporu energii, prípravu na certifikát ISO 14001. TowerAutomotive Malacky, a.s. Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 31. Zdravé mesta, Zdravé pracoviska. V rokoch 2001, 2002 a 2004 organizoval Pfizer tieto programy v 19 mestách a 9 výrobných podnikoch na Slovensku v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Boli spojene s bezplatnými preventívnymi vyšetreniami zameranými na zmapovanie záväzných ochorení: vysoký krvný tlak, hypercholesterolemia, diabetes mellitus, a na epidemiologické vyhodnotenie zdravotného stavu a rizikových faktorov populácie. PfizerLuxembourg SARLPreventivne programy Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 32. S cieľom zvýšiť hodnotu dobra v spoločnosti uviedol v roku 1999 Whirlpool Slovakia do života dlhodobý projekt Detský čin roka, v ktorom oceňuje príkladné činy detí a motivuje ich tak ku konaniu dobra. Zámerom projektu je podpora humanity, pozitívna motivácia k spolupatričnosti a materiálna a finančná podpora detských inštitúcií z každého kraja. Detský čin roka je vyjadrením akceptácie detí a dôvery k ich schopnosti konať dobro. Detský čin roka – Whirlpool Slovakia, s.r.o. Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 33. Na Slovensku pôsobia viaceré firemné nadácie napr. zahraničné CitigroupFoundation, ShellFoundation, z domácich napr. Nadácia Železiarne Podbrezová, Nadácia ZSNP, Nadácia Jednota COOP, Nadácia Markíza, Nadácia SPP či neinvestičný fond Konto Orange. Príkladom rozvoja darcovských aktivít firiem sú aj nadačné fondy v iných nadáciách, napr. nadačný fond ING pod názvom LION, v nadácii pre podporu sociálnych zmien SOCIA, JacobsSuchardFigaro, v nadácii pre deti Slovenska, TESCO Stores či Západoslovenská energetika, v nadácii Pontis. Počet podnikových nadácií na Slovensku rastie, najmä pre možnosť alokovať 2% dane z príjmu právnickejo soby, ktorú firmy intenzívne využívajú. Podnikové nadácie, nadačné a neinvestičné fondy Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 34. Poslaním nezávislej neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť (JASR-MpB) je poskytovať mladýmľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie a rozvíjať ich ekonomické a podnikateľské myslenie. O to sa snažia praktickým rozvíjaním partnerstva medzi podnikaním a vzdelávaním, ktoré vytvára most medzi pracovným prostredím a vyučovacím procesom. Počiatky Junior Achievement vo svete siahajú do roku 1916, kedy v USA vznikla myšlienka prakticky vzdelávať mladých ľudí a pomáhať taktým, ktorí prichádzali z poľnohospodárskych oblastí za prácou do veľkých miest. Programy Junior Achievement sa na Slovensku realizovaliuž od roku 1992 – v tom čase s myšlienkou podpory ekonomického vzdelávania mladých prišiel podnikateľ Tomáš Baťa, ktorý bol známysvojím postojom ku vzdelaniu a ktorý zakúpil na programy licenciu. Ako organizácia vznikli v roku 1994 na základe licenčnej franchisingovejzmluvy s Junior AchievementWorldwide (vtedy ešte Junior Achievement International). Slovenská pobočka niesla meno Tomáša Baťu –Baťa Junior Achievement. Junior Achievment Slovensko Bc. Vladimír Brath vladimir.brath@gmail.com

 35. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Bc. Vladimír Brathvladimir.brath@gmail.com