Download
chinese p oetry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
中国古诗词 Chinese P oetry PowerPoint Presentation
Download Presentation
中国古诗词 Chinese P oetry

中国古诗词 Chinese P oetry

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

中国古诗词 Chinese P oetry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 中国古诗词Chinese Poetry

 2. 汉赋 汉代诗歌----乐府 yuèfǔ Music Bureau 五言/七言 汉赋 fù 建安文学 Jian‘an poetry曹操 古诗十九首 Nineteen Old Poems

 3. 唐诗 唐朝 (618 - 907) 古体诗 /近体诗 五言律诗/五言绝句 七言律诗/七言绝句 李白Lǐ Bái/杜甫DùFǔ 王维Wáng Wéi 白居易BáiJūyì 杜牧DùMù/李商隐LǐShāngyǐn

 4. 唐诗 李白 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 《望庐山瀑布》 床前明月光,疑是地上霜。 《静夜思》 白居易 野火烧不尽,春风吹又生。《赋得古原草送别》 杜甫 两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。 《绝句四首(其三)》

 5. 宋词 宋朝(960-1279) 词--词牌名/调名 温庭筠/柳永/晏殊/晏几道 WēnTíngjūn/LiǔYǒng/YànShū/YànJǐdào 苏轼SūShì 李清照LǐQīngZhào 辛弃疾XīnQìjí

 6. 苏轼 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 不识庐山真面目,只缘身在此山中。 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 大江东去,浪淘尽、千古风流人物。 明月几时有?把酒问青天。但愿人长久,千里共婵娟。

 7. 水调歌头苏轼 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙、今夕是何年?我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒.起舞弄清影,何似在人间? 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨、何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共蝉娟。

 8. 水调歌头 http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzNjU4MDMy.html http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMTE1OTI0.html

 9. 元曲 元朝(1271–1368) 马致远 【越调】《天净沙·秋思》 枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家, 古道西风瘦马,夕阳西下, 断肠人在天涯。 关汉卿 《窦娥冤》

 10. 现代诗歌 1919.5.4 新诗/新词NewPoetry 徐志摩/郭沫若/闻一多 XúZhìmó/GuōMòruò/WénYīduō “朦胧诗” méng lóng shī 舒婷/北岛/顾城/杨炼/海子 ShūTíng/BěiDǎo/GùChéng/YángLiàn/HǎiZǐ