Download
hemsjukv rdsreformen i sterg tland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hemsjukvårdsreformen i Östergötland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hemsjukvårdsreformen i Östergötland

Hemsjukvårdsreformen i Östergötland

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hemsjukvårdsreformen i Östergötland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hemsjukvårdsreformen i Östergötland PV-forum den 3 dec 2013 Läns-SLAKOÖstergötland

  2. Läns-SLAKOÖstergötland • Länsövergripande förberedelser • Information och kommunikation • - Patienter och närstående • - Berörda medarbetare • - Intresseorganisationer • - Vårdgrannar (sjukhuskliniker, hemtjänst, boendestöd m fl.) • Vårdplaneringsrutiner uppdateras • Workshopar kring den praktiska anvisningen (länsdelsvis) - en viktig gemensam förberedelse • - Praktiska anvisningar för tolkning av ansvarsfördelning • - 600 medarbetare deltar • - Återkoppling till strategiska ledningsgruppen (SLG) den 13 december • Länsgemensam patientsäkerhets- och kvalitetsgrupp • Patientavgifter • Provtagningar och provhanteringsrutin • Uppföljning av reformen

  3. Läns-SLAKOÖstergötland • Vårdinformationstillgång • Vårdöversikten Panorama • Meddix • Vård till vård-telefon • Vårdåtaganderutin 13 december-20 januari • Vid muntlig överrapportering rekommenderas • SBAR

  4. Läns-SLAKOÖstergötland • Lokala förberedelser • INFÖR ÖVERGÅNGEN • Uppdatera alla berörda patienters vårdplaner • Bemanna hela natten 19-20 januari och säkerställ konsultativt stöd på plats fram till kl 11 den 20 janauri. • Lokala överenskommelser kopplat till läkaravtalet • Information till patienter och inhämtande av samtycke • Patientunderlag till kommunen dec-jan. Dialog med lokala projektledare! • Vård till vård telefon

  5. Läns-SLAKOÖstergötland • Vårdplan i Cosmic • Används nu vid inskrivning i basal och avancerad hemsjukvård och kommer att krävas för överföring till kommunal hemsjukvård • Skrivs av både läkare och sjuksköterska • CI rapport finns för att följa upp antalet vårdplaner som skrivs • http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/NSO-gemensamt/PM-inom-Primarvarden-ostra-lansdelen/Basal-och-avancerad-hemsjukvard/ • Vid samordnad vårdplanering används också vårdplanen i Meddix

  6. Läns-SLAKOÖstergötland • Prioriterade områden i vårdplan • Ansluten till basal hemsjukvård inkl anslutningsorsak • Aktuellt hälsoproblem inkl undergrupper • Nuvarande vårdkontakter, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut • Planering, inkl undergrupper

  7. Läns-SLAKOÖstergötland • Diskussionsfrågor • Vad behöver vi göra för att det ska bli en så bra övergång som möjligt den 20 januari 2014?

  8. Läns-SLAKOÖstergötland • Tack för uppmärksamheten! • Mer information • www.lio.se/hemsjukvard