Download
kj nnslemlestelse i norge innlegg p childwach barneforum sitt seminar om kj nnslemlestelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kjønnslemlestelse i Norge Innlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kjønnslemlestelse i NorgeInnlegg på Childwach/Barneforum sitt seminar om kjønnslemlestelse Kjell Erik Øie Statssekretær 04.06.08

  2. Hva er utgangspunktet vårt? • Vi vet det foregår i stort omfang i en del land • Vi vet det skjer positive endringer mange steder i verden • Vi vet at det også skjer/har skjedd med barn bosatt i Norge • Det er usikkerhet om omfanget • Det er mye aktivitet mot kjønnslemlestelse i berørte grupper

  3. To hendelser: • Kadra saken • NRKs reportasje

  4. ISF undersøkelsen • Antallet er usikkert men antagelig mindre enn antatt • Det har antagelig skjedd en betydelig holdningsendring hos flere • Advarer mot obligatoriske undersøkelser • Vanskelig å avgrense risikogrupper • Foreslår selektive undersøkelser hvor det er mistanke om at kjønnslemlestelse er utført • Mener dokumenter om avvergelsesplikt og opplysningsplikt sender ut motstridende signaler

  5. Hvem skal forebyggingen rettes mot? Alle jenter/kvinner Risikogruppene Enkeltindividene Hvem skal bistå i forebyggingen? Den generelle befolkningen Helsepersonell, lærere, politi, barnehageansatte, barnevernet Den enkelte lærer, helsesøster osv. På hvilke nivå kan vi snakke om tiltak? Berørte grupper

  6. Den nye handlingsplanen • Syv departement er involvert • Nasjonal og internasjonal innsats sees i sammenheng • Økte økonomiske ressurser • Økt fokus på det offentliges innsats

  7. Seks hovedområder • Effektiv håndheving av lovverk • Økt kompetanse og kunnskapsformidling • Forebygging og holdningsskapende arbeid • Tilgjengelige helsetjenester • Styrket innsats ved ferier • Styrket internasjonal innsats

  8. Eksempler på tiltak: • Utrede endring av reglene for foreldelsesfrist • Retningslinjer for å inndra pass ved mistanke • Etablere en nasjonal kompetansefunksjon • Nasjonal rådgivningsgruppe • Økonomisk støtte til frivillige organisasjoner • Involvere trossamfunnene • Veiledere på juss og helsespørsmål • Utrede tilbud til jenter/kvinner om dokumentasjon på at de ikke er kjønnslemlestet • Forebyggende fokus på kjønnslemlestede kvinner og deres familier • Obligatoriske undersøkelser?

  9. Den vanskelige samtalen… • Barnevern, helsepersonell, barnehageansatte og lærere må orke å forholde seg til at dette kan skje • Den vanskelige samtalen må helsepersonell og barnevernsarbeidere orke å ta