Download
hist ria de la terra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Història de la Terra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Història de la Terra

Història de la Terra

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Història de la Terra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Història de la Terra

 2. 1. CONSTRUÏM EL PASSAT GEOLÒGIC.

 3. Les roques: l’arxiuhistòric de la Terra • Conservemnombrosesempremtes de l’ambientsedimentari. • Generalmentcontenenfòssils. • Fòssilsguia permeten datar. Trilòbits (prim) Ammonits (sec) Nummulits (terc) • Fòssils de fàcies permetendeduirl’ambient de sedimentació. • L’informació queda registrada en elsestratsseguint un ordrecronològic.

 4. L’estratigrafia 1 3 2 Discordància erosiva 1, 2Seqüènciesestratigràfiques. 3  Sèrieestratigràfica

 5. La datació • ABSOLUTA: amb exactitud • Mètodesbiològics: anàlisi de ritmes biològicsrelacionatsambintervals de temps. • Mètodessedimentològics: basats en elsdepòsitscíclics de sediments. • Mètodesradiomètrics: descomposición de isótopos • RELATIVA: ordenar en el temps.

 6. Elsprincipisgeològicsbàsics

 7. 2. LA HISTÒRIA DE LA TERRA El calendarigeológic.

 8. Rellotgeevolutiu La història de la Terra en 12 hores

 9. Elscanvisambientals en la història de la Terra

 10. Gransextincions

 11. Eres geològiques i evolució de la Terra

 12. 3. EL PRECAMBRIÀ (4600 – 570 m.a.)

 13. Pangea I

 14. 4. PALEOZOIC: Cambrià-Ordovicià-Silurià-Devonià-Carbonífer-Permià (570 – 230 m.a.)

 15. 5. MESOZOIC: Triàsic-Juràssic-Cretaci (230 – 65 m.a.)

 16. Cretàcic

 17. Principi del Triàsic

 18. 6. CENOZOIC: Terciari – Quaternari (65 m.a. a actualitat)

 19. Cenozoic