1 / 9

Առարկայի համառոտ բովանդակություն

Առարկայի համառոտ բովանդակություն. Ինչու̉. Ըստ Բոլոնիայի` հանդիսանում է հաղորդակցման գործընթացի մի մասը Տեղեկացնում է առարկայի պարունակության մասին

gail-bowman
Télécharger la présentation

Առարկայի համառոտ բովանդակություն

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Առարկայի համառոտ բովանդակություն

  2. Ինչու̉ • Ըստ Բոլոնիայի` հանդիսանում է հաղորդակցման գործընթացի մի մասը • Տեղեկացնում է առարկայի պարունակության մասին • Կիրառվում է համալսարանական կատալոգում (և տպված է ինտերնետային տարբերակով) և հաղորդակցման այլ միջոցներում, որոնք առաջինը կտեղեկացնեն դասընթացի բնույթի մասին • Սովորաբար լինում է շատճշգրիտ

  3. Ջորջիայի և Կալիֆորնիայի Համալսարանների Օրինակը • Պահանջվում է կազմել Ճշգրիտ ՋՀ- ամենաշատը 50 բառ • ԿՀ – 1200 տառ (ներառյալ տարածությունները) • Ջորջիայի համալսարանը առաջարկում է 5000 առարկա ( 34,000 ուսանողներով) • Բոլոնիան ևս նմանատիպ պահանջներ է առաջադրում • Ստորև ներկայացվում են երկու համալասարանների ուղեցույցները, որոնք համապատասխանում են Բոլոնիայի պահանջներին:

  4. Առարկայի համառոտ բովանդակություն • Թվարկեք միայն առարկայի հիմնական բաղադրիչները • Պետք չէ նշել դասավանդման մեթոդները • Պետք չէ նշել առարկայի նպատակները • Ընդհանուր առամամբ խուսափեք կիրառել “սովորեցնում է,ներկայացնում է,քննում է” և բայեր ընդհանրապես • Ընդհանուր առմամբ առարկայի համարակալումը տեղեկություն է տալիս առարկայի մակարդակի/աստիճանի մասին:

  5. Առարկայի համառոտ բովանդակություն • Խուսափեք կիրառել ժարգոնային կամ անհայտ հապավումներ: առարկայի համառոտ բովանդակությունը հնարավորություն է տալիս այլ ոլորտում աշխատող կամ սովորող անձանց և առավել լայն մասսաներին տեղեկանալ ձեր առարկայի առանձնահատկություններին: • Ավարտուն նախադասությունների կիրառումը ոչ միշտ է անհրաժեշտ • Տեսեք ՋՀ-ի և այլ համալսարանների ծրագրերը

  6. Առարկաների համարակալումը • Սովորաբար առարկաները ունենում են 3-4 տառից բաղկացած նախդիրներ, որը մատնանշում է առարկայի առարկայի ոլորտը • CRSS = Crop and soil science /ԲՀԳ բերք և հողագիտություն/(ագրանոմիա) • AAEC = Agricultural and applied economics/ԱԿՏ ագրարային և կիրառական տնտեսագիտություն/ • FDST= Food science and technology/ՍԳՏ սննդի գիտություն և տեխնոլոգիա/ • HORT= Horticulture /ԱՅԳ Այգեգործություն/ • ENGR=Engineering/ՃՏԳ Ճարտարագիտություն/

  7. Առարկաներիհամարակալումը • Շատ հաստատություններ կիրառում են իրենց սեփական համարակալման տարբերակը, չնայած որ ԱՄՆ որոշ նահանգներ պահանջում են հասարակական բոլոր համալասարաններում և քոլեջներում կիրառել ընդհանուր և միանման համակարգեր • Սա յուրաքանչյուր նահանգում դպրոցների միջև եղած տեղաշարժը դարձնում է առավել պարզ • Տարբեր հաստատություններում միևնույն համարակալում ունեցող առարկաները ենթադրվում է, որ պետք է լինեն միևնույնը • Սովորաբար կիրառվում է երեք կամ չորս թիվ

  8. Առարկաների համարակալումը • Առաջին թիվը վերաբերում է մակարդակին/աստիճանին • Շատ ծրագրեր պահանջում են լրիվ չորս տարվա ուսուցում • 1xxx = առաջին տարի/կուրս (սկսնակ) • 2xxx = երկրորդ տարի/կուրս(sophomore) • 3xxx = երրորդ տարի/կուրս (junior) • 4xxx = չորրորդ տարի/կուրս (senior) • Երբեմն կիրառվում է 0xxx, որպես հավելյալ առարկաներ` ուսանողներին օգնելու նպատակով առաջին կուրսի ծրագրերը հաջողությամբ ավարտելու համար

  9. Հաջորդ թվերի համար տարբեր համակարգեր են կիրառվում, բայց սովորաբար դրանք պետք է կոնկրետ պարզեցված և համաձայնեցված լինեն տվյալ կազմակերպության ներսում • Երբեմն երկրորդ թիվը բնորոշում է կրեդիտը • Առավել հաճախ վերաբերում է տվյալ առարկայի մակարդակին

More Related