Kristijan Mavrek Razvojna agencija Grada Čakovca – cakRA d.o.o. Veljača 2009. - PowerPoint PPT Presentation

kristijan mavrek razvojna agencija grada akovca cakra d o o velja a 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kristijan Mavrek Razvojna agencija Grada Čakovca – cakRA d.o.o. Veljača 2009. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kristijan Mavrek Razvojna agencija Grada Čakovca – cakRA d.o.o. Veljača 2009.

play fullscreen
1 / 28
Kristijan Mavrek Razvojna agencija Grada Čakovca – cakRA d.o.o. Veljača 2009.
303 Views
Download Presentation
gail
Download Presentation

Kristijan Mavrek Razvojna agencija Grada Čakovca – cakRA d.o.o. Veljača 2009.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAPARD PROGRAM ZA HRVATSKU IZGRADNJA I OPREMANJE POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA – OD IDEJE DO ISPLATE SREDSTAVA Kristijan MavrekRazvojna agencija Grada Čakovca – cakRA d.o.o.Veljača 2009.

 2. PROJEKTI IZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Od ukupno 36 odobrenih i ugovorenih projekata u Republici Hrvatskoj u tri kruga natječaja, čak 8 projekata (22%) dolazi iz Međimurske županije • Mesna industrija Perutnina Pipo d.o.o. – Čakovec (mjera 2.) • Mesna industrija Vajda d.d. – Čakovec (mjera 2.) • Poljoprivredna zadruga Čakovec (mjera 1.) • Agromeđimurje d.o.o. – Čakovec (mjera 1.) • OPG Srećko Moharić – Macinec (mjera 1.) • OPG Nenad Kosi – Totovec (mjera 1.) • OPG Josip Murković (mjera 1.) • AGRO-EL d.o.o. – Čakovec (mjera 1.) Ukupna vrijednost ovih sedam projekata iznosi 31.821.685 kuna, a ukupan iznos potpore iznosi 15.470.972 kuna

 3. REFERENTNI PROJEKTI za dobivanje sredstava iz SAPARD programa • Kompletna priprema projekta “Izgradnja i opremanje farme muznih krava” (OPG Murković, Novakovec, Međimurska županija) • Kompletna priprema projekta “Izgradnja i opremanje klimatiziranog spremišta za skladištenje povrća i nabavka opreme za berbu, sortiranje i pakiranje povrća ” (OPG Kosi, Totovec kraj Čakovca, Međimurska županija) • Kompletna priprema projekta “Nabava opreme za berbu voća i povrća” (AGRO-EL d.o.o. Čakovec) • OPG Murković i OPG Kosi su završeni i isplaćeni projekti (2.natječaj) • AGRO-EL Čakovec je ugovoren projekt i u fazi je provedbe (završna kontrola i isplata očekuje se u drugom dijelu 2009.g.)

 4. UGOVORENI PROJEKTI za jedan od sljedećih natječaja SAPARD/IPARD • ”Izgradnja i opremanje mljekare” (Mljekara HAMER, Čakovec, Međimurska županija) • “Adaptacija i opremanje mljekare” (NATURA-AGRO, Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija) • “Adaptacija i opremanje mljekare” (ZDENKA – mliječna industrija, Veliki Zdenci, Bjelovarsko-bilogorska županija) • “Adaptacija i opremanje pogona za preradu i skladištenje voća i povrća” (EURO-VOĆE, Orahovica, Virovitičko-podravska županija) • “Opremanje klaonice” (KUDELIĆ, Bedenica, Zagrebačka županija) • Nekoliko manjih projekata za OPG-e (izgradnja plastenika, nabavka opreme za berbu voća i povrća, izgradnja hladnjača, izgradnja i adaptacija farmi…)

 5. PRVI ZAVRŠENI PROJEKT NAZIV PROJEKTA: “Izgradnja i opremanje klimatiziranog spremišta za skladištenje povrća i nabavka opreme za berbu, sortiranje i pakiranje povrća” (mjera 1.) INVESTITOR: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Nenad Kosi, Totovec, Grad Čakovec UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 3.880.206,16 kuna (bez PDV-a) IZNOS POTPORE SAPARD PROGRAMA: 1.940.103,08 kuna (50%)

 6. DRUGI ZAVRŠENI PROJEKT NAZIV PROJEKTA: “Izgradnja i opremanje farme za uzgoj muznih krava” (mjera 1.) INVESTITOR: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Josip Murković, Novakovec, Međimurska županije UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 5.879.738,39 kuna (bez PDV-a) IZNOS POTPORE SAPARD PROGRAMA: 2.500.000 kuna (42%)

 7. TREĆI UGOVORENI PROJEKT NAZIV PROJEKTA: “Nabava opreme za berbu voća i povrća” (mjera 1.) INVESTITOR: AGRO-EL d.o.o., Čakovec, Međimurska županija UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 955.099,65 kuna (bez PDV-a) IZNOS POTPORE SAPARD PROGRAMA: 477.549,82 kuna (50%)

 8. OD IDEJE DO ISPLATE SREDSTAVA (prvih pet koraka) • Izrada tehnološkog i arhitektonskog rješenja (troškovnici!), te dobivanje lokacijske i građevinske dozvole • Ishođenje Rješenja Ministarstva zaštite okoliša sukladno Elaboratu (studiji) utjecaja na okoliš • Ishođenje Rješenja Uprave za veterinarstvo sukladno Tehnološkom planu i Glavnom projektu (ukoliko je potrebno!) • Provođenje postupka nabave sukladno SAPARD proceduri (prikupljanje ponuda za izgradnju i opremu) • Izrada poslovnog plana, kompletiranje dokumentacije i podnošenje Prijave na natječaj

 9. OD IDEJE DO ISPLATE SREDSTAVA(drugih pet koraka) • Kontrola SAPARD Agencije prije ugovaranja • Potpisivanje ugovora sa SAPARD Agencijom i početak provedbe projekta • Kompletiranje dokumentacije nakon završetka izgradnje i podnošenje Zahtjeva za isplatu • Kontrola SAPARD agencije prije isplate sredstava • Isplata SAPARD sredstava (uz petogodišnju kontrolu)

 10. TEHNOLOŠKI PLAN(kao podloga cijelog projekta) • TEHNOLOŠKI PLAN NIJE OBAVEZAN za mjeru 1, a u mjeri 2 najčešće je dio Glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole – predlažemo da se izradi kraći dodatak sa razradom određenih parametara • Za OPG Nenada Kosija izrađena je pojednostavljena verzija sa osnovnim elementima (kapaciteti, analiza nabavnog i prodajnog tržišta, prodajne i nabavne cijene, daje odgovor na pitanje zašto se ide u investiciju?, koju opremu i za koju svrhu želimo nabaviti i sl.), a koji su nam pomogli u provedbi pozivnih natječaja i prikupljanju usporedivih ponuda opreme, te izradi poslovnog plana • Za OPG Murković kao kooperanta mljekarske industrije VINDIJA d.d., tehnološki plan izrađena od strane glavnog tehnologa za kooperaciju i razvoj farmi tvrtke VINDIJA d.d. – dipl.ing. Franjo Horvat; Tehnološkim planom je definirana tehnologija i kapaciteti izmuzišta i stajske opreme prema kojoj je proveden pozivni natječaj (Westfalia, SAC, Delaval, NedAgro i ost.), a određeni su i osnovni biološko-ekonomski parametri uzgoja muznih krava, teladi i junadi, očekivane količine mlijeka i potrošnja hrane i energenata

 11. GLAVNI PROJEKT sa TROŠKOVNICIMA • Na osnovu glavnog projekta koji uključuje arhitektonski, građevinski, instalaterski, strojarsko-tehnološki projekt i projekt mjera sanitarne zaštite i zaštite na radu investitorima je Ured državne uprave u Međimurskoj županiji izdao građevinske dozvole • Sastavni dio glavnog projekta su i procjena troškova gradnje i troškovnici prema kojima se provodi pozivni natječaji za izvođače građevinskih radova (bez većeg odstupanja)

 12. POZIVNI NATJEČAJI • Do 75.000 Kn potrebna jedna ponuda za pojedine vrste roba i usluga, te tri USPOREDIVE ponude za vrste roba i usluga iznad 150.000 Kn • Pozivni natječaji provedeni su slanjem Poziva na natječaj (SSP-7) i troškovnika odnosno tehničkih specifikacija pojedine opreme • Sve ponude su prema vrstama (oprema ili dio opreme, te građenje) uvrštene u Tablicu za usporedbu ponuda za ulaganje u objekt i opremu (SSP-8)

 13. PRIKUPLJANJE PONUDA U POZIVNOM NATJEČAJU Sve ponude moraju sadržavati elemente propisane natječajnom dokumentacijom SAPARD Agencije • Trajanje cjenovnih ponuda (minimalno 60 dana) • Trajanje jamstva • Mogućnost servisiranja • Rokovi isporuke • Da li je montaža uključena u cijenu? • Način plačanja • Zemlja porijekla

 14. ODABRANI DOBAVLJAČI OPREME I IZVOĐAČI RADOVA OPG KOSI (SSP-8A)

 15. ODABRANI DOBAVLJAČI OPREME I IZVOĐAČI RADOVA OPG MURKOVIĆ (SSP-8A)

 16. POTVRDA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA • Za izgradnju i adaptaciju objekta potrebno je ishoditi Potvrdu da zahvat ispunjava nacionalne i EU standarde u zaštiti okoliša • Ministarstvo zaštite okoliša izdalo je potvrde na osnovu Elaborata zaštite okoliša koje su izradila tvrtke koje imaju suglasnost Ministarstva zaštite okoliša • Od početka izrade Elaborata do dobivanja Potvrde proteklo je oko 60 dana • Ukoliko postoji potreba za izradom Studije utjecaja na okoliš za cijeli postupak potrebno je od 6 do 9 mjeseci

 17. DOKAZ O SPOSOBNOSTI PODNOSITELJA DA PROVEDE ULAGANJE • Pismo namjere banke (obvezujuće i neobvezujuće), garancija banke, Ugovor o kreditu, Potvrda banke o stanju na računu podnositelja • Prihvatljivi i krediti HBOR-a • OPG Nenad Kosi dobio je pismo namjere Međimurske banke iz Čakovca čiji je i klijent, dok je OPG Josipa Murkovića dobio pismo namjere Hrvatske banke za obnovu i razvoj • Oba investitora su realizirali kredite istih banaka od kojih su dobili pismo namjere

 18. DOKUMENTI O DOKAZIVANJU VLASNIŠTVA • Izvadak iz zemljišnih knjiga (list A, B, C) ne stariji od 3 mjeseca, kao dokaz da se objekt ili zemljište nalazi u vlasništvu podnositelja • Posjedovni list izdan od Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar, kao dokaz da podnositelj koristi predmetno zemljište ili Kopije ugovora o zakupu, najmu, koncesiji ili plodouživanju zemljišta • Kod farmi je potrebno raspolagati sa dovoljno vlastitih ili ugovorenih poljoprivrednih površina za upotrebu krutih ili tekućih organskih gnojiva (izračun prema broju UG)

 19. PISMO NAMJERE O OTKUPU PROIZVODA • Za projekte u kojima ulaganja imaju za cilj povećanje proizvodnje, uz poslovni plan potrebno je priložiti dokaz o osiguranju tržišta za plasman svojih proizvoda (PISMO NAMJERE KUPCA ILI PREDUGOVOR O OTKUPU PROIZVODA) • Kod OPG Nenad Kosija pismo namjere dobiveno je od tvrtke Kaufland, a kod OPG Josip Murković od strane VINDIJE

 20. POTVRDA UPRAVE ZA VETERINARSTVO OPG MURKOVIĆ • Za ulaganje u sektor mlijeka, mesa i riba potrebno je od strane Uprave za veterinarstvo ishoditi MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE S PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA - kod farmi sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05) • Za dobivanje navedenog Rješenja potrebno je dostaviti MPŠVG-u Glavni projekt (sa tehnološkim projektom) i Prethodnu veterinarsko-zdravstvenu suglasnost izdanu od nadležnog Veterinarskog ureda (dio dokumentacije za dobivanje lokacijske dozvole)

 21. TERMINSKI PLAN PRIPREME I PROVOĐENJA PROJEKTA OPG KOSI • Sa pripremom projektne dokumentacije započelo se početkom 2007.g. • 08.05.2007. je projekt poslan poštom SAPARD Agenciji, a SAPARD Agencija je najavila dolazak u kontrolu prije ugovaranja dana 11.06.2007. • Ugovor o dodjeli sredstava potpisan je od strane Agencije 18.06.2007., a od strane investitora nekoliko dana kasnije kada započinje i provedba projekta (sklapanje ugovora, plaćanja opreme i radova) • Investitor je nekoliko puta tražio produljenje roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu zbog toga što jedan od dobavljača nije isporučio dio opreme • Zahtjev za isplatu poslan je poštom SAPARD Agenciji 08.veljače 2008. godine, a SAPARD Agencija je najavila kontrolu prije isplate 16.06.2008. • Nakon pozitivnog nalaza kontrole sredstva su isplaćena u rujnu 2008.g.

 22. TERMINSKI PLAN PRIPREME I PROVOĐENJA PROJEKTA OPG MURKOVIĆ • Sa pripremom projekta započelo se početkom 2007.g. • 11.06.2007. je projekt poslan poštom SAPARD Agenciji • SAPARD Agencija je najavila dolazak u kontrolu na terenu dana 16.07.2007. (supervizija nakon nekoliko dana!) • Ugovor o dodjeli sredstava potpisan je od strane Agencije 25.07.2007., a od strane investitora nekoliko dana kasnije kada započinje i provedba projekta (sklapanje ugovora, plaćanja opreme i radova) • Zbog dugotrajne procedure odobravanja kredita i ugovaranja odredbi Ugovora o izgradnji za odabranim ponuđačom – izgradnja objekta započela je tek krajem rujna 2007.g. • Objekt je sagrađen i opremljen krajem lipnja 2008., te je za objekt 18.07.2008. dobivena Uporabna dozvola • Zahtjev za isplatu sredstava podnešen je 30.07.2008. • Kontrola prije isplate obavljena je početkom prosinca 2008.g. • Nakon pozitivnog nalaza kontrole sredstva su isplaćena prošlog tjedna (siječanj 2009.)

 23. ZAHTJEV ZA ISPLATU • Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu: • popunjen Zahtjev za isplatu • svi originalni računi • Potvrde dobavljača da su fakture plaćene • kopije Ugovora o kreditu • Potvrda banke o isplatama po kreditu (ukoliko je investicija financirana kreditom) • Izvadak o prometu i stanju računa

 24. KONTROLA NA TERENU(prije ugovaranja) • Prilikom kontrole na terenu potrebno je pripremiti: • Poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga • Popis dugotrajne imovine • Knjiga ulaznih i izlaznih računa • Evidencija o tražbinama i obvezama • Obrazac ID i R-Sm • Dokumenti o proizvodnji i prodaji • Ugovori o kreditima • Dokumenti o posjedu zemljišta • Glavni projekt sa svim prilozima (uključujući važeću i pravomoćnu građevinsku dozvolu)

 25. KONTROLA NA TERENU(prije isplate) • Prilikom kontrole na terenu prije isplate potrebno je pripremiti (uz dokumente potrebne i prije ugovora): • Uporabna dozvola • Zapisnik o tehničkom prijemu objekta • Građevinski dnevnik i građevinske knjige • Dokaz o podrijetlu robe ili usluga (EUR 1 i carinska deklaracija) • Rješenje Ministarstva zaštite okoliša • Rješenje Uprave za veterinarstvo sa upisom u Upisnik odobrenih objekata • Deklaracije proizvoda, jamstva i upute za rad • Potvrda Hrvatskog stočarskog centra

 26. PROBLEMI U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA ZA SAPARD PROGRAM • Početno nepovjerenje poljoprivrednih proizvođača u uspjeh projekta • Nezadovoljavanje nekog od osnovnih kriterija za prijavu • Značajna financijska sredstava koja investitor mora uložiti u pripremu i prikupljanje dokumentacije • Provedba pozivnih natječaja (prikupljanje USPOREDIVIH ponuda) • Ovjereni ugovori o zakupu zemljišta koje se obrađuje i ZK Izvadak za zemljište (neuređenost i neažurnost zemljišno-knjižnjih odjela u pojednim županijama) • Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i Uprave za veterinarstvo • Pregovaranje sa izvođačima radova i dobavljačima opreme o ponudama (koje su često istekle pa su dobavljači skloni dizanju cijena i promjeni određeni uvjeta) • Procedura odobravanja kredita kod banaka • Financijski kriteriji u poslovnom planu ZAKLJUČAK: SAPARD Program ne traži ništa više od hrvatskog zakonodavstva samo što su sustavi kontrole precizniji i detaljniji, a svaka investicija mora biti isplativa i transparentna

 27. HVALA NA PAŽNJI! KRISTIJAN MAVREK Direktor RAZVOJNA AGENCIJA GRADA ČAKOVCA - cakRA d.o.o. Ruđera Boškovića 10, 40000 ČAKOVEC Međimurska županija Kristijan.mavrek@cakra.hr Tel/Fax: 040-311-230 Mob: 099-310-9424