Download
internet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNET PowerPoint Presentation

INTERNET

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INTERNET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VISOKA TEHNIČA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZVEČAN INTERNET Prof dr Milan Mišić MSc Bojan Stojčetović

 2. Istorija interneta • Koreni Interneta začeti su 1956.godine kada su SAD osnovale Agenciju za napredne istraživačke projekte (ARPA-Advanced Research Projects Agency) kao način da se postigne vojna premoć kroz stimulaciju napretka u nauci i tehnologiji. • 1994. se pojavljuju prve on-line prodavnice u kojima je moguće kupovati preko Interneta.

 3. Pojam Interneta • Pojam Internet znači mreža unutar mreže, ili interkonekcija između više računara. • Internet je vlastito ime globalne mreže brojnih računarskih mreža. • Internet se sve više naziva globalnom mrežom informacija (velika internacionalna globalna baza podataka). • Svetska mreža za prenos podataka • Mreža servera koji su povezani optičkim kablovima, radio relejnim ili satelitskim linkovima • Obuhvata hiljade podmreža i milione računara • U osnovi Interneta je mreža sa paketnim slanjem

 4. PROTOKOLI • Protokol označava skup pravila koja određuju kako dva programa mogu da komuniciraju. • Računari komuniciraju tako što razmenjuju određeni set poruka, a protokol određuje formate tih poruka. • Protokoli omogućuju i razmenu podataka između različitih vrsta računara, npr. PC-a i Mac-a, i to bez obzira na njihove različitosti. • TCP/IP skup protokola omogućava računarima svih veličina, različitih proizvođača, sa različitim operativnim sistemima da komuniciraju u mreži • IPadresa je struktura podataka koja služi za jedinstveno identifikovanje računara u mreži. • Postoje tri vrste IP adresa: • unicast – određuje tačno jedan računar • broadcast – određuje celu lokalnu mrežu • multicast – određuje grupu računara

 5. Ključni elementi protokola su: • sintaksa - format podataka, nivoi signala, • semantika – kontrolne informacije prenosa/grešaka, • tajming – brzina prenosa. Nekiodprotokola: • HTTP - (eng. Hyper-Text Transfer Protocol) za World Wide Web • FTP - (eng. File Transfer Protocol) za prenos datoteka • SMTP - (eng. Small Mail Transfer Protocol) za prenos e-mail poruka

 6. IP adresa • IP adresa • Svaki Internet host(čvor) računar ima jedinstvenu IP adresu • IP adresa ima dva dela: • identifikacija mreže i • identifikacija računara u mreži • Svaka adresa se sastoji od četiri skupa brojeva odvojenih tačkama: • Primer simboličke IP adrese:123.23.168.22 (IPv4 standard) • IP adrese mogu biti: statičke i dinamičke

 7. Povezivanje na internet • Telefonska veza Javna telefonska mreža - PSTN koristi postojeće telefonske veze za konekciju sa Internetom i omogućava protok do 56kb/s, primenom modemske tehnologije. • Broadband povezivanje Broadband povezivanja predstavljaju telefonske veze sa brzinama većim od 200kb/s. Tehnologija koja omogućava ovaj servis naziva se Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Reč asimetrično označava da je protok asimetričan i iznosi 100 do 640kb/s uplink i 1.5 do 9Mb/s downlink. Takođe postoji i kablovski Internet preko kablovske televizije. Protok je takođe asimetričan i uplink je od 100 do 1000Kb/s, a downlink od 1 do 10Mb/s. • Zakupljene linije Velike firme koje imaju potrebu za velikim Internet protokom mogu se povezati sa Internet provajderom preko kablova koje mogu da iznajme od provajdera. To su najčešće optički kablovi velikog kapaciteta koji im omogućavaju brži pristup internetu za sve računare u njihovoj lokalnoj mreži. Neke od linija koje se mogu iznajmiti su E1, E3, itd. • Bežična konekcija Bežična konekcija je sve popularnija zbog obezbeđivanja mobilnosti. Pojavom mobilnih telefona, notebook računara, PDA-ova (Personal Digital Assistant) i sl. popularizovao se bežični pristup Internetu. Tehnologije koje obezbeđuju bežični pristup su: GPRS, Bluetooth i WLAN.

 8. Domen i DNS • Inernet domenje tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa, povezujući ih u jedinstvanu administrativno-tehničku celinu. • Domain name system (DNS) je sistem koji čuva i povezuje veliki broj informacija sa imenima domena i prevodi imena domena u IP adrese.

 9. Domeni • Root Domain- Na vrhu se nalazi tzv. root domen koji se označava tačkom. U praksi se ta tačka ignoriše tako da se ne mora koristiti. • Top Level Domain- Drugom području pripadaju tzv. top level domeni (TLD) i iz njih se može odrediti kojoj organizaciji, državi ili geografskom prostoru taj domen pripada. • Postoje tri kategorije top-level domena: • TLD vezani za zemlje: domen dužine dva slova vezan za zemlju ili određeni geografski prostor • generički TLD: domen koji se koristi za određenu klasu organizacija (.com -commercial, .org - neprofitne organizacije, .net - network, .mil - military i sl.) • infrastrukturni TLD: jedini u ovoj grupi je .arpa domen. • Second Level Domain– Predstavljasledeće niže područje ispod TLD i označava ime pod kojim se neka firma može registrovati. Uzmimo za primer da firma "velikafirma" želi da registruje domen na Internetu sa nazivom velikafirma.rs • Subdomain - Ispod gore navedenih domena sledeći sloj domena se naziva Subdomain. Univerziteti npr. često koriste subdomene jer su podeljeni u više stručnih područja.

 10. Hijerarhijska organizacija imena domena

 11. Top-level domeni: • .edu – edukacioni sajtovi • .com – komercijalni sajtovi • .gov – vladini sajtovi • .mil – vojni sajtovi • .net – sajtovi administratora mreža • .org – neprofitne organizacije • Nacionalni domeni (country code top level domains) - Standard ISO 3166: • Primeri: • .rs– Srbija • .ba – Bosna i Hercegovina • .de – Nemačka • .uk – Engleska • .sl – Slovenija • .mk – Makedonija • ……

 12. E-MAIL (ELEKTRONSKA POŠTA) • Elektronska pošta omogućuje razmenu privatnih poruka sa bilo kojim korisnikom Interneta bez obzira na zemlju ili deo sveta u kojem se nalazi. • e–pošta je brza, jeftina i jednostavno se distribuira. • Najrašireniji protokol za slanje e-pošte je SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), a za preuzimanje poruka sa poslužitelja POP3 (Post OfficeProtocol version 3) protokol.

 13. TELNET • Telnet je program pomoću koga se vrši povezivanje sa drugim računarom na Internetu kao da ste njegov terminal, što znači da sa svog računara možete izvršavati programe koji su na njemu. • Ovaj servis je interesantan u poslovanju jer omogućava trenutni uvid u poslovanje udaljenih filijala firme.

 14. FTP • FTP (File Transfer Protocol) je protokol za prenos podataka izmedju računara na mreži. • Koristi TCP/IP za mrežnu komunikaciju • FTP veza se uspostavlja na zahtev klijentskog računara prema serveru • HTTPprotokol je tehnologija na kojoj je bazirana e- prezentacija. • međusobno povezuje neograničeni broj dokumenata teksta, slika, zvuka i videa.

 15. NEWSGROUPS (DISKUSIONE GRUPE) • Diskusione grupe su grupe za diskusiju preko mreže na kojima se okupljaju osobe sličnih interesovanja da bi razmenili mišljenja.

 16. IRC - INETERNET RELAY CHAT (ĆASKANJE NA INTERNETU) • Nastao je 1988.godine u Finskoj. Pruža mogućnost da se uživo razgovara sa sagovornicima na InternetuKorisnici se priključuju na ove servise koristeći na svojim lokalnim računarima specijalne klijentske programe • Ovaj servis Interneta omogućava da jedan ili više korisnika Interneta vode pisanu ili govornu komunikaciju u realnom vremenu.

 17. INTERNET TELEPHONY (TELEFONITANJE PUTEM INTERNETA) • Internet telefonija je jedan od novijih Internet servisa koji omogućava govornu komunikaciju u realnom vremenu preko Interneta. • Skype…

 18. Elektronska konferencija • Povezanost koju nudi Internet omogućava uspostavljanje kontakta sa drugim učesnicima i zajednički rad u grupi – ne samo u paru, kao elektronskom poštom ili telefonom, već u obliku prave konferencije, odnosno seminara sa više učesnika. •  Net meeting, skype…

 19. WEB BROWSERS (WEB ČITAČ) • Web čitači su računarski programi koji omogućavaju čitanje HTML dokumenata koji čine Web, zajedno sa grafičkim i drugim multimedijskim datotekama koje su pridružene tim stranicama. • Web čitač čita kodove sa Interneta i prevodi ih u kombinaciju teksta i slika na ekranu • Internet Explorer …

 20. URL I WEB SEARCH ENGINES • URL (Uniform Resource Locator) – jedinstvena lokacija resursa • Svaki dokument na Internetu ima adresu koja se zove URL. Omogućava da se pronađu dokumenti tj. željene Web strane. • Web search engines ( Web pretraživač ) • Da bi se prikazala informacija sa Web sajta, potrebno je: • da se postigne veza sa Internetom; • da se pozove web browser softver; • unese URL (website adresa) željenog resursa.

 21. WWW - World Wide Web • najpristupačniji i najzastupljeniji Internet servis. • HyperText Transfer Protokol (HTTP) je osnovni protokol za distribuciju sadržaja na Web-u. • HTML (Hyper Text Markup Language) je jezik iz porodice jezika za označavanje (Markup Language).

 22. WEB DIREKTORIJUMI I PRETRAŽIVAČI • Web direktorijumi (eng. Web directory) predstavljaju specijalne Web sajtove čiji sadržaj čine linkovi ka ostalim sajtovima organizovani po određenom kriterijumu. • Web pretraživači (eng. search engine) predstavljaju specijalne Web sajtove čija je uloga da korisnicima omoguće pretragu celokupnog Web-a na osnovu ključnih reči.

 23. Hvala na pažnji INTERNET Bojan Stojčetović