Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
de rol van de PowerPoint Presentation
Download Presentation
de rol van de

de rol van de

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

de rol van de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. functiebeschrijving de rol van de • in het loopbaanbeleid • van de personeelsleden • van onze scholengemeenschap

 2. Functiebeschrijving  Kaderen: schoolgemeenschap - scholengemeenschap  Wat is een functiebeschrijving?  Wat staat er in een functiebeschrijving?  Wat betekent een functiebeschrijving voor mij?  En wat gebeurt er na vandaag?

 3. kinderen “SCHOOL” schoolbestuur personeel externen ouders gemeenschap van mensen - schoolgemeenschap Klasleraar lager Klasleraar kleuter Directeur Leraar bewegingsopvoeding Leraar godsdienst Taakleraar Meester-, vak- en dienstpersoneel Kinderverzorger Administratief bediende ZOCO ICT-coördinator GOK-leerkracht Preventieadviseur Beleidsmedewerker Zorg+-coördinator Mentor Leraar bewegingsopvoeding kleuters Zorgleerkracht ……..

 4. PersoneelsbeleidLoopbaanbeleid basiscompetenties initiëleopleiding werving kwaliteitsverbetering* functiebeschrijving Professionele groei persoon i.f.v. organisatie school als organisatie functioneringsgesprek coaching, nascholing… beoordeling beroepscompetenties

 5. Welkegoede dingen moeten gedaan worden? Wie moet welke goede dingen doen? Worden die goede dingen ook goed gedaan? een functiebeschrijving helpt je zeker aan een antwoord

 6. Het is een basisdocument dat zijn fundament vindt in de visie van de school en van haar doelstellingen. Het is een convenant dat beschrijft wat iemand al doet of verwacht wordt te doen. • Het is een referentiekader: • de medewerker weet wat er van hem wordt verwacht • bij de aanwerving … • bij het coachen … • bij de beoordeling … • bij de persoonlijke ontwikkeling …

 7. Het ALGEMEEN deel geldt voor alle personeelsleden die verbonden zijn aan de scholen van eenzelfde Scholengemeenschap een SPECIFIEK deel dat geldig is voor alle personeelsleden van onze scholengemeenschap die dat ambt uitoefenen. Het PERSOONLIJK deel dat geldig is specifiek voor jou

 8. De contouren voor elke functiebeschrijvingworden aangegeven door: • Het schooleigen opvoedingsproject … • De algemene documenten waarop dit gebaseerd is nl.:  Het Algemeen sjabloon opgesteld door het OVSG • Het Pedagogisch project van de gemeenteschool • Het Schoolreglement Het Arbeidsreglement per gemeente

 9. A op niveau vande klas B op niveau vande school Een leerkracht is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het realiseren van het pedagogisch project en het curriculum bij de leerlingengroep die hem is toevertrouwd. De opdracht is er uitgesproken pedagogisch didactisch. Daarnaast deelt de leerkracht met zijn collega’s ook taken die met de opdracht van de school te maken hebben en die dus de verantwoordelijkheid voor de eigen leerlingengroep overstijgen. Een leerkracht is ook lid van een team

 10. A op niveau vande klas B op niveau vande school 1.Werken aan een degelijk en samenhangendonderwijsinhoudelijk aanbod 2.Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 3.Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg 4.Werken aan de school alsgemeenschap en alsorganisatie

 11. Enerzijds zijn er de taken die duidelijk aangeven waar de leerkracht verantwoordelijk voor is en op welk gebied hij resultaten moet boeken A op niveau vande klas B op niveau vande school Attitudes en competenties 1. Werken aan een degelijk en samenhangendonderwijsinhoudelijk aanbod 2.Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactischeaanpak Anderzijds wordt aangegeven op welke wijze, met welke attitude of op grond van welke competentie de leerkracht geacht wordt te handelen taken 3.Werken aan de ontplooiingvan ieder kind vanuit een brede zorg 4.Werken aan de school alsgemeenschap en alsorganisatie

 12. C Specifieke (schoolgebonden) opdrachten voor jou. Taken die jij en het team doet in afspraak met de schoolleiding en die voortvloeien uit een verdeling van schooltaken onder de teamleden. D Werken aan een eigen professionele ontwikkeling. Elke leerkracht heeft het recht en de plicht om te werken aan een persoonlijke ontwikkeling en dient ook mee te werken aan de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap. E Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Persoonlijke werkpunten in opvolging van een evaluatie of na een functioneringsgesprek.

 13. Schooleigen opvoedingsproject • Algemene visie-documenten (…) O v e r z i c h t A B C D E 1. Onderwijsaanbod schoolspecifieke opdracht school klas Prof. Ontw. 2. Opvoedingsklimaat Werkpunten 3. Brede zorg … 4. School als gemeenschap

 14. Wat betekent een functiebeschrijving nu voor mij als personeelslid? • ZekerheidIk weet wat ik moét doen en niét moet doen.Wat niet moet, kan vrijwillig! • KanstotzelfreflectieDoe ik de goede dingen?Doe ik de goede dingen goed?Wat kan beter?Waarin kan ik mij nascholen? • CarrièreplanningWil ik wel zoco, preventieadviseur, beleidsondersteuner, directeur… worden als ik hun functiebeschrijving lees?

 15. Conclusie • De functiebeschrijving wordt een basisdocument voor elke medewerker. • Het is een instrument voor een dynamisch personeelsbeleid. • Het is op de eerste plaats bedoeld als ondersteuning • Evaluatie kan niet zonder functiebeschrijving én de functioneringsgesprekken én bijhorende coaching.